Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Khoa học môi trường

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4429 lần   |   Lượt tải: 27 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Lê Quốc Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm
Điện thoại, email: 0918284010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hóa sinh học, Các quá trình sinh học, Vi sinh Môi trường, Đất ngập
nước, Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học, Kim loại nặng: chức năng và độc tính, Độc chất học
môi trường.
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Khoa học môi trường (Environmental Science)
- Mã môn học: 212110
- Số tín chỉ: 03
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: không
- Các môn học kế tiếp: tất cả
- Các yêu cầu đối với môn học:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết:
20 tiết
+ Làm bài tập cá nhân và nhóm: 10 tiết
+ Chuyên đề/Thảo luận:
15 tiết
+ Tự học:
45 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Tài nguyên và DLST, Khoa Môi trườngtài nguyên, ĐH Nông Lâm
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức có nội dung cơ bản để tiếp cận với các nội dung chi
tiết được trình bày kỹ hơn ở các môn chuyên sâu.
- Kỹ năng: Nâng cao khả năng thu thập và truyền đạt thông tin của cá nhân và theo nhóm;
- Thái độ: Có thái độ đúng đắn với môi trường sống, yêu ngành nghề, nâng cao trách nhiệm
bản thân và tập thể với môi trường
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Nội dung gồm hai phần chính:
1. Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như khái niệm khoa học môi
trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý sinh
thái học vận dụng vào khoa học môi trường.
2. Các kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường
tài nguyên, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.

Yêu cần tiếp cận nhận thức ở mỗi phần được trình bày dưới dạng câu hỏi ôn tập hoặc bài tập
thực hành. Nhu cầu mở rộng kiến thức của sinh viên được bổ sung bằng các tài liệu tham khảo kèm
theo.
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khái niệm về môi trường
1.2. Phân loại môi trường
1.3. Quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.4. Các chức năng của môi trường
1.5. Khủng hoảng môi trường
1.6. Khoa học, công nghệ và quản lý môi trường
1.7. Bài tập và câu hỏi ôn tập chương 1
Chương 2. CÁC THÀNH PHẦ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
KHOA HC MÔI TRƯỜNG
1. Thông tin v ging viên
H và tên: Lê Quc Tun
Chc danh, hc hàm, hc v: Tiến s
Thi gian, địa đim làm vic: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm
Địa ch liên h: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm
Đin thoi, email: 0918284010, quoctuan@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cu chính: Hóa sinh hc, Các quá trình sinh hc, Vi sinh Môi trường, Đất ngp
nước, X lý cht thi bng công ngh sinh hc, Kim loi nng: chc năng và độc tính, Độc cht hc
môi trường.
2. Thông tin chung v môn hc
- Tên môn hc: Khoa hc môi trường (Environmental Science)
- Mã môn hc: 212110
- S tín ch: 03
- Môn hc: Bt buc
- Các môn hc tiên quyết: không
- Các môn h
c kế tiếp: tt c
- Các yêu cu đối vi môn hc:
- Gi tín ch đối vi các hot động: 45 tiết
+ Nghe ging lý thuyết: 20 tiết
+ Làm bài tp cá nhân và nhóm: 10 tiết
+ Chuyên đề/Tho lun: 15 tiết
+ T hc: 45 tiết
- Địa ch Khoa/ b môn ph trách môn hc: B môn Tài nguyên và DLST, Khoa Môi trường-
tài nguyên, ĐH Nông Lâm
3. Mc tiêu ca môn hc
- Kiến thc: Cung cp nh
ng kiến thc có ni dung cơ bn để tiếp cn vi các ni dung chi
tiết được trình bày k hơn các môn chuyên sâu.
- K năng: Nâng cao kh năng thu thp và truyn đạt thông tin ca cá nhân và theo nhóm;
- Thái độ: Có thái độ đúng đắn vi môi trường sng, yêu ngành ngh, nâng cao trách nhim
bn thân và tp th vi môi trường
4. Tóm tt ni dung môn hc:
Ni dung gm hai phn chính:
1. Nh
ng kiến thc chung có liên quan đến khoa hc môi trường như khái nim khoa hc môi
trường, các thành phn chính ca môi trường, tài nguyên thiên nhiên, các nguyên lý sinh
thái hc vn dng vào khoa hc môi trường.
2. Các kiến thc cơ bn ca khoa hc môi trường như ô nhim môi trường, qun lý môi trường
tài nguyên, dân s, lương thc, năng lượng và phát trin bn vng.
Đề cương môn học Khoa học môi trường - Trang 2
Đề cương môn học Khoa học môi trường - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương môn học Khoa học môi trường 9 10 138