Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12

Được đăng lên bởi meovuive96-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Bài 1 a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x3+3x2+1
b. Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x3+3x2+1-m=0
Bài 2 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y= -x3+3x2-4x+2
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x0, biết rằng y”(x0)=0
Bài 3 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x3-3x+1
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của nó với trục tung
c.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x3-3x-2m=0
Bài 4. a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x4-2x2+1
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm phương trình x4-2x2=m-1
-

x4
3
- x2 +
2
2

Bài 5. a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y=
b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có
phương trình y = 4x + 2014.
Bài 6. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) củahàm số y=x4+2x2-3
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình -x4- 2x2 + m=0
Bài 7. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y= 2x2- x4
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x4-2x2- 1 + m=0
y=

x- 1
x +1

Bài 8. a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số
.
b. CMR (C) luôn cắt (d): y=m-x với mọi giá trị của m
y

x 1
x 1

Bài 9. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số
b. Biện luận theo m số giao điểm của (C) và đường thẳng y= mx - 1
Bài 10.a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y =
b.Cho điểm A có hoành độ

2 3

x +3
1- x

.

thuộc (C).Viết PT tiếp tuyến của (C) tại A
2- x
2x +1

Bài 11.a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có
phương trình 5y – x -2014 = 0
Bài 12. Cho hàm số y = x3-3mx2+3(2m-1)x+1
a. Xác định m để hàm số đồng biến trên TXĐ

b. Với giá trị nào của m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu?
c. Xác định m để y”>6x
Bài 13.Cho hàm số y = f(x) = x(3 –x)2 có đồ thị (C)
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số .
b. Một đường thẳng (d) đi qua O và có hệ số góc k . Với giá trị nào của k thì (d) cắt
(C) tại 3 điểm phân biệt O;A;B ?
Bài 14. Cho hàm số y= x3 – mx2 + 1 .
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = -3 .
b. Tìm m để hàm số có cực trị .
3x  4
x 1

Bài 15. Cho hàm số y =
.
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
b. Xác định a để đường thẳng y = ax + 3 không cắt (C)
Bài 16. Cho hàm số y= -x4 +2(m + 1)x2 –2m – 1
a. Tìm m để hàm số có 3 cực trị
b. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=0 ..
Bài 17. Cho hàm số y = - x4 + 2x2 +3
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của ...
TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Bài 1 a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x
3
+3x
2
+1
b. Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x
3
+3x
2
+1-m=0
Bài 2 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y= -x
3
+3x
2
-4x+2
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x
0
, biết rằng y”(x
0
)=0
Bài 3 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x
3
-3x+1
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của nó với trục tung
c.Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x
3
-3x-2m=0
Bài 4. a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=x
4
-2x
2
+1
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm phương trình x
4
-2x
2
=m-1
Bài 5. a.Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y=
4
2
x 3
x
2 2
- - +
b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng có
phương trình y = 4x + 2014.
Bài 6. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) củahàm số y=x
4
+2x
2
-3
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình -x
4
- 2x
2
+ m=0
Bài 7. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y= 2x
2
- x
4
b.Dùng đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình x
4
-2x
2
- 1 + m=0
Bài 8. a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số
x 1
y
x 1
-
=
+
.
b. CMR (C) luôn cắt (d): y=m-x với mọi giá trị của m
Bài 9. a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số
1
1
x
x
y
b. Bin lun theo m sgiao đim của (C) và đường thng y= mx - 1
Bài 10.a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y =
x 3
1 x
+
-
.
b.Cho điểm A có hoành độ
2 3
thuộc (C).Viết PT tiếp tuyến của (C) tại A
Bài 11.a. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số y=
2 x
2x 1
-
+
b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có
phương trình 5y – x -2014 = 0
Bài 12. Cho hàm số y = x
3
-3mx
2
+3(2m-1)x+1
a. Xác định m để hàm số đồng biến trên TXĐ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 - Người đăng: meovuive96-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 9 10 788