Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012.

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012.
PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC:
Câu1/. Em hãy lập bảng niên biểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến
1925 theo mẫu sau:
Thời gian
Những hoạt đông chính của Nguyễn Ái Quốc
Năm 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng nhà Rồng
Năm 1917 Người trở lại Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tìm hiểu về
cách mạng tháng 10 Nga.
6/1919
Người thay mặt hội những người VN yêu nước gửi đến hội nghị Véc Xai bản
yêu sách đòi qyuền bình đẳng và tự quyết của dân tộc VN.
7/1920
Người đọc luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin,Người đã tìm
thấy con đường giải phóng dân tộc VN khỏi ách áp bức bóc lột.Người hoàn
toàn tin theo Lên Nin và đứng về Quốc tế thứ ba.
12/1920
Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập
Đảng CS Pháp.
Năm 1921 Người hoạt động trong phong trào công nhân Pháp và được sự giúp đỡ của
Đảng cộng sản Pháp Người liên hệ với những người yêu nước thuộc địa Pháp
sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa, gây tình đoàn kết giữa VN với
cách mạng thế giới.
Năm 1922 Người sáng lập tờ báo Người cùng khổ, việt bài đăng trên báo nhân đạo,đời
sống công nhân, tiêu biểu là Bản án chế độ Thực dân Pháp.
6/1923
Người sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân, Người được bầu vào Ban
Chấp hành. Hoạt động trong Quốc tế cộng sản,học tập thêm lý luận của chủ
nghĩa Mác Lê Ninvà thực tiễn của cách mạng tháng 10 Nga.
7/1924
Người dự Đại hội Quốctế cộng sản lần thứ V, đọc bản tham luận, trình bày
quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa.
11/1924
Người về Quảng Châu (TQ) tập hợp những người VN yêu nước truyền bá
giáodục chủ nghĩa Mác Lê Nin cho họ.
6/1925
Người tìm hiểu và cải tổ, tổ chức Tâm Tâm xã thành “Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên”. Sáng lập báo Thanh niên.Sáng lập “Hội liên hiệp các dân
tộc bị áp bức ở Á Đông”, gây tình đoàn kết cách mạng các nước trong khu
vực.
Câu 2: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp có tác dụng gì cho Cách mạng Vn?
- Đã tìm được con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc VN đó là con đường cách
mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
- Những hoạt động yêu sách đòi quyền lợi cho dân tộc VN, tuy không được chấp nhận
nhưng đã có tiến vang lớn đối với dân tộc VN, nhân dân Pháp và nhân dân các nước
thuộc địa.
- Việc Người gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp đã đánh
dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Người, từ một thanh niên VN yêu nước
trở thành người cộ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012.
PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC:
Câu1/. Em hãy lập bảng niên biểu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến
1925 theo mẫu sau:
Thời gian Những hoạt đông chính của Nguyễn Ái Quốc
Năm 1911 Người ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng nhà Rồng
Năm 1917 Người tr lại Pháp, hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tìm hiểu về
cách mạng tháng 10 Nga.
6/1919 Người thay mặt hội những người VN yêu nước gửi đến hội nghị Véc Xai bản
yêu sách đòi qyuền bình đẳng và tự quyết của dân tộc VN.
7/1920 Người đọc luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin,Người đã tìm
thấy con đường giải phóng dân tộc VN khỏi ách áp bức bóc lột.Người hoàn
toàn tin theo Lên Nin và đứng về Quốc tế thứ ba.
12/1920 Người bỏ phiếu tán tnh việc gia nhập Quốc tế thứ ba tham gia sáng lập
Đảng CS Pháp.
Năm 1921 Người hoạt động trong phong trào công nhân Pháp được sự giúp đỡ của
Đảng cộng sản Pháp Người liên hệ với những người yêu nước thuộc địa Pháp
sáng lập Hội Liên Hiệp các dân tộc thuộc địa, gây tình đoàn kết giữa VN với
cách mạng thế giới.
Năm 1922 Người sáng lập tờ báo Người cùng khổ, việt i đăng trên báo nhân đạo,đời
sống công nhân, tiêu biểu là Bản án chế độ Thực dân Pháp.
6/1923 Người sang Liên dự hội nghị Quốc tế Nông dân, Người được bầu vào Ban
Chấp hành. Hoạt động trong Quốc tế cộng sản,học tập thêm luận của chủ
nghĩa Mác Lê Ninvà thực tiễn của cách mạng tháng 10 Nga.
7/1924 Người dự Đại hội Quốctế cộng sản lần thứ V, đọc bản tham luận, trình bày
quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa.
11/1924 Người về Quảng Châu (TQ) tập hợp những người VN yêu nước truyền
giáodục chủ nghĩa Mác Lê Nin cho họ.
6/1925 Người tìm hiểu cải tổ, tổ chức Tâm Tâm thành “Hội Việt Nam ch
mạng Thanh niên”. Sáng lập o Thanh niên.Sáng lập Hội liên hiệp các dân
tộc bị áp bức Á Đông”, gây tình đoàn kết cách mạng các nước trong khu
vực.
Câu 2: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp có tác dụng gì cho Cách mạng Vn?
- Đã tìm được con đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc VN đó con đường cách
mạng vô sản theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
- Những hoạt động yêu sách đòi quyền lợi cho dân tộc VN, tuy không được chấp nhận
nhưng đã có tiến vang lớn đối với dân tộc VN, nhân dân Pháp nhân n các nước
thuộc địa.
- Việc Người gia nhập Quốc tế III tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp đã đánh
dấu ớc ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Người, từ một thanh niên VN yêu nước
trở thành người cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa c Nin đi
theo con đường cách mạng vô sản.
- Những i báo, những tác phẩm, những quan điểm bản về chiến lược, sách lược
cách mạng giải phóng thuộc địa mật truyền về nước đã giác ngộ các tầng lớp
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012. - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012. - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 –2012. 9 10 81