Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7

Được đăng lên bởi nguyetxinhbaby-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7
PHẦN ĐẠI SỐ
A. Lý thuyết
1. Định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỉ? Công thức nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
2. Phát biểu tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
3. Thế nào là đơn thức, đa thức?
B. Bài tập
Bài 1. Thực hiện phép tính:
1) 5

27 27
5 16

 0,5 

5 23
27 23

1  4
1
 4
4) 35 :     46 :  
6  5
6
 5
7)

  3 2  3  3  1 3
 :  
:
 4 5 7 5 4  7

5) 

Bài 2. Thực hiện phép tính:
1  2 1
 3
 3 
 1,12 :   3  3  : 
1) 
2  3 14
 25
 7 
4
25
2
:
1
81 81
5

6)

2



1
2

7 2 1  7 1
5
: 

 

8  9 18  8  36 12 

2) (0,125).(-3,7).(-2)3

5) 0,1. 225.

Bài 3. Tìm x:
1
2
1)  x 
5
3
1 3
3
 x
4 4
4

1
1 
 1
3) 25.      2.  
5 
 5
 2

1
1

 1
8)  0, 75   :  5      :  3 
4
15 

 5

1 5 3 3
 .  1
6 6 2 2

4)

3



3
1
1 3
2) .27  51 .  19
8
5
5 8

1
4

1  2 1
 3
 3 
 1,12 :   3  3  : 
2  3 14
 25
 7 

1
4

5
4
2)   x 
8
9

6) 

3
4

3) 1 .x  1

1
8

3  3 
2
   x 
35  5 
7

1
1
x 
2
3

1
2
3
11) 2  x 
2
3

1  1
5  7

5) x.       0 6)

25 1

16 4

3) 36.

1
4

2
5

4)

3 1
3
7)  : x 
7 7
14

8)

1
(5 x  1)(2 x  )  0
3
9)

 3
4

 x  1
4
5

10)

12) 

5
1
11

 x 
7
2
4

Bài 4. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ theo 1: 2 : 3
Bài 5. Một trường phổ thông có 3 lớp 7, tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 85 học sinh. Nếu
chuyển 10 học sinh 7A sang 7C thì số học sinh 3 lớp tỉ lệ thuận là 7; 8; 9. Tính số học sinh của mỗi lớp.
1
Bài 6. Trên cùng một hệ trục toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số sau: y = 2x; y = -2x; y = x
2
3
2
3
2
Bài 7. Cho các đa thức: f(x) = x - 2x + 3x + 1;
g(x) = x + x - 1;
h(x) = 2x - 1
a) Tính f (x) - g(x) + h(x)
b) Tìm x sao cho f (x) - g(x) + h(x) = 0
Bài 8. Cho các đa thức f (x) = x3 - 2x + 1; g(x) = 2x2 - x3 + x - 3
a) Tính f (x) + g(x); f(x) - g(x)
b) Tính f (x) + g(x) tại x = -1; x = -2
Bài 9. Cho đa thức A = -2xy2 + 3xy + 5xy2 + 5xy + 1

1
; y = -1
2
Bài 10. Cho 2 đa thức: f(x) = 9 - x5 + 4x - 2x3 + x2 - 7x4;
g(x) = x5 - 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 - 3x
a) Tính tổng h (x) = f(x) + g(x)
b) Tìm nghiệm của đa thức h (x)
Bài 11. Tìm đa thức A, biết A + (3x2y - 2xy3) = 2x2y - 4xy3
Bài 12. Cho các đa thức:
P(x) = x4 - 5x + 2x2 + 1;
Q(x) = 5x + x2 + 5 - 3x2 + x4
a) Tìm M(x) = P(x) + Q(x);
b) Chứng tỏ M(x) không có nghiệm
Bài 13. Tìm nghiệm của đa thức
1) 4x + 9
2) -5x + 6
3) x2 - 1
4) x2 - 9
2
2
2
5) x - x
6) x...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7
PHẦN ĐẠI SỐ
A. Lý thuyết
1. Định nghĩa luỹ thừa của một số hữu tỉ? Công thức nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
2. Phát biểu tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
3. Thế nào là đơn thức, đa thức?
B. Bài tập
Bài 1. Thực hiện phép tính:
1)
23
16
27
5
5,0
23
27
5
27
5
2)
19
8
3
.
5
1
51
5
1
27.
8
3
3)
3 2
1 1 1 1
25. 2.
5 5 2 2
4)
1 4 1 4
35 : 46 :
6 5 6 5
5)
7
3
:
4
1
5
3
7
3
:
5
2
4
3
6)
12
5
36
1
8
7
18
1
9
2
:
8
7
7)
1 5 3 3
. 1
6 6 2 2
8)
1 1 1
0,75 : 5 : 3
4 15 5
Bài 2. Thực hiện phép tính:
1)
2) (0,125).(-3,7).(-2)
3
3)
25 1
36.
16 4
4)
4 25 2
: 1
81 81 5
5) 0,1.
1
225.
4
6)
Bài 3. Tìm x:
1)
1 2
5 3
x
2)
5 4
8 9
x
3)
5
4
2
1
1.
4
3
1 x
4)
4
3
4
3
4
1
x
5)
0
8
1
7
1
5
1
4
1
.
x
6)
3 3 2
35 5 7
x
7)
3 1 3
:
7 7 14
x
8)
1
(5 1)(2 ) 0
3
x x
9)
1
5
4
4
3
x
10)
1 1
2 3
x
11)
1 2
2 3
2 3
x
12)
4
11
2
1
7
5
x
Bài 4. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó là bội của 18 và các chữ số của nó tỉ lệ theo 1: 2 : 3
Bài 5. Một trường phổ thông 3 lớp 7, tổng số học sinh của hai lớp 7A 7B 85 học sinh. Nếu
chuyển 10 học sinh 7A sang 7C thì số học sinh 3 lớp tỉ lệ thuận là 7; 8; 9. Tính số học sinh của mỗi lớp.
Bài 6. Trên cùng một hệ trục toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số sau: y = 2x; y = -2x; y =
1
2
x
Bài 7. Cho các đa thức: f(x) = x
3
- 2x
2
+ 3x + 1; g(x) = x
3
+ x - 1; h(x) = 2x
2
- 1
a) Tính f (x) - g(x) + h(x) b) Tìm x sao cho f (x) - g(x) + h(x) = 0
Bài 8. Cho các đa thức f (x) = x
3
- 2x + 1; g(x) = 2x
2
- x
3
+ x - 3
a) Tính f (x) + g(x); f(x) - g(x) b) Tính f (x) + g(x) tại x = -1; x = -2
Bài 9. Cho đa thức A = -2xy
2
+ 3xy + 5xy
2
+ 5xy + 1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 - Người đăng: nguyetxinhbaby-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 9 10 501