Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thi tuyển sinh sau Đh môn Toán kinh tế

Được đăng lên bởi giautiencua271994-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
------------***------------Môn cơ bản: TOÁN KINH TẾ

Yêu cầu: Đề cương ôn tập này được xây dựng nhằm đảm bảo cho việc tuyển chọn
các học viên có đủ kiến thức tối thiểu cần thiết về Toán kinh tế để họ có khả năng tiếp
thu tốt các môn học ở bậc sau đại học. Nội dung gồm: Xác suất thống kê và Toán cơ
sở cho kinh tế
Đề thi: Đề thi đảm bảo phân loại ứng viên về kiến thức Toán kinh tế trong phạm vi
nội dung, yêu cầu được chỉ định trong phần Nội dung. Đề thi không bao gồm các bài
toán đại số, giải tích và các bài toán lý thuyết xác suất thuần túy.
NỘI DUNG
Phần I: Toán cơ sở
I. Đại số tuyến tính:
1. Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.
2. Một số mô hình kinh tế áp dụng
- Mô hình cân bằng nhiều hàng hóa liên quan.
- Mô hình cân bằng thu nhập quốc dân
II. Giải tích toán học
1. Hàm số, giới hạn, liên tục
- Định nghĩa hàm số, các hàm số sơ cấp cơ bản.
- Các hàm số thường gặp trong kinh tế.
2. Đạo hàm và vi phân
- Định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa
- Bảng đạo hàm cơ bản, quy tắc tính
3. Hàm nhiều biến số
- Khái niệm cơ bản
- Các hàm nhiều biến trong phân tích kinh tế
- Đạo hàm và vi phân hàm n biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp cao
- Cực trị của hàm n biến số

4. Ứng dụng trong phân tích kinh tế:
- Xác định điểm cân bằng, điểm hòa vốn.
- Ứng dụng của đạo hàm trong phân tích kinh tế: tÝnh c¸c hÖ sè co d·n, Giá trị
cận biên, quy luật lợi ích cận biên giảm dần.
- Bµi to¸n tèi u: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ bÐ nhÊt vµ lín nhÊt cña c¸c hµm : chi phÝ,
doanh thu, lîi nhuËn theo tõng môc tiªu cô thÓ nh tèi thiÓu chi phÝ, tèi ®a lîi
nhuËn ….
Phần II: Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Lý thuyết xác suất
1. Biến cố và xác suất của biến cố
Khái niệm: phép thử, biến cố
Mối quan hệ giữa các biến cố
Xác suất biến cố: định nghĩa và tính chất
Các định lý cộng, nhân xác suất và các hệ quả
2. Biến ngẫu nhiên
Khái niệm biến ngẫu nhiên, phân loại biến ngẫu nhiên
Quy luật phân phối của biến ngẫu nhiên
Bảng phân phối xác suất, hàm phân bố xác suất, hàm mật độ xác suất
Các tham số của biến ngẫu nhiên
Kì vọng toán, phương sai, độ lệch chuẩn, điểm tới hạn
Mốt, trung vị
3. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
Biến ngẫu nhiên rời rạc: luật Nhị thức B(n,p);
Biến ngẫu nhiên liên tục:N(,2), N(0,1), Student, 2, Fisher
THỐNG KẾ TOÁN
1. Mẫu ngẫu nhiên
- Khái niệm, các tham số đặc trưng mẫu: X , MS, S2, f
- Thống kê, một số thống kê thường gặp
2. Bài toán ước lượng

Khái niệm
Các phương pháp ước lượng:
Ước lượng điểm
Ước lượng bằng khoảng tin cậy:
3. Kiểm...
ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
------------***-------------
Môn cơ bản: TOÁN KINH TẾ
Yêu cầu: Đề cương ôn tập y được y dựng nhằm đảm bảo cho việc tuyển chọn
các học viên có đủ kiến thức tối thiểu cần thiết về Toán kinh tế để họ có khả năng tiếp
thu tốt các môn học ở bậc sau đại học. Nội dung gồm: Xác suất thống kê và Toán
sở cho kinh tế
Đề thi: Đề thi đảm bảo phân loại ứng viên về kiến thức Toán kinh tế trong phạm vi
nội dung, yêu cầu được chỉ định trong phần Nội dung. Đề thi không bao gồm các bài
toán đại số, giải tích và các bài toán lý thuyết xác suất thuần túy.
NỘI DUNG
Phần I: Toán cơ sở
I. Đại số tuyến tính:
1. Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính.
2. Một số mô hình kinh tế áp dụng
- Mô hình cân bằng nhiều hàng hóa liên quan.
- Mô hình cân bằng thu nhập quốc dân
II. Giải tích toán học
1. Hàm số, giới hạn, liên tục
- Định nghĩa hàm số, các hàm số sơ cấp cơ bản.
- Các hàm số thường gặp trong kinh tế.
2. Đạo hàm và vi phân
- Định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa
- Bảng đạo hàm cơ bản, quy tắc tính
3. Hàm nhiều biến số
- Khái niệm cơ bản
- Các hàm nhiều biến trong phân tích kinh tế
- Đạo hàm và vi phân hàm n biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp cao
- Cực trị của hàm n biến số
Đề cương thi tuyển sinh sau Đh môn Toán kinh tế - Trang 2
Đề cương thi tuyển sinh sau Đh môn Toán kinh tế - Người đăng: giautiencua271994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương thi tuyển sinh sau Đh môn Toán kinh tế 9 10 507