Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương trắc địa

Được đăng lên bởi Edward Rod Baxter
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ CÝÕNG CHI TIẾT ÔN THI LIÊN THÔNG 04


Bài 1; Các hệ toạ ðộ thýờng dùng trong trắc ðịa
I.Hệ tọa ðộ ðịa lý
II. Hệ tọa ðộ trắc ðịa
III.Hệ tọa ðộ vuông góc
Ðể xác ðịnh vị trí của một ðiểm trên mặt ðất ngýời ta sử dụng nhiều hệ tọa ðộ khác
nhau. Trong trắc ðịa thýờng sử dụng các hệ tọa ðộ nhý: Hệ tọa ðộ ðịa lý (tọa ðộ thiên vãn),
hệ tọa ðộ trắc ðịa, hệ tọa ðộ vuông góc, tọa ðộ cực, tọa ðộ cực kép, v.v... Trong bài này ta sẽ
xét các hệ tọa ðộ ðịa lý, hệ tọa ðộ trắc ðịa và hệ tọa ðộ vuông góc.
I- HỆ TỌA ÐỘ ÐỊA LÝ
Trong hệ tọa ðộ ðịa lý, ngýời ta coi Trái Ðất là hình cầu, vật chất phân bố ðồng nhất.
Từ hình vẽ I3.1 ta có:
PP1 Trục quay týởng týợng của Trái Ðất; O -tâm Trái Ðất; QQ1- ðýờng vuông góc
với PP1 và ði qua tâm O Trái Ðất .

Ðể xây dựng hệ tọa ðộ ðịa lý, chúng ta xét một số khái niệm sau:
1. Mặt phẳng kinh tuyến - Ðýờng kinh tuyến

 Mặt phẳng kinh tuyến là mặt phẳng chứa trục quay Trái Ðất. Có vô số mặt phẳng
kinh tuyến.
 Ðýờng kinh tuyến là giao tuyến giữa mặt phẳng kinh tuyến với mặt cầu. Có vô số
ðýờng kinh tuyến.
P
Ngýời ta quy ýớc kinh tuyến ði qua
ðài thiên vãn Greenwich (Thủ ðô nýớc
M
G
Anh) là kinh tuyến gốc (PGDP1).
A’
Kinh tuyến nằm về phía tây kinh
O M
tuyến gốc gọi là kinh tuyến tây. Kinh tuyến
Q1
Q
nằm ở phía ðông kinh tuyến gốc gọi là kinh
M
D
tuyến ðông.
A
2. Mặt phẳng vĩ tuyến -Mặt phẳng
xích ðạo - Ðýờng vĩ tuyến- Ðýờng xích
ðạo
- Mặt phẳng vĩ tuyến là mặt phẳng

P1
H çnh I -3.1

vuông góc với trục quay Trái Ðất PP1. Có vô số mặt phẳng vĩ tuyến. Trong ðó có một mặt
phẳng vĩ tuyến chứa tâm O Trái Ðất ðýợc gọi là mặt phẳng xích ðạo.
- Ðýờng vĩ tuyến là giao tuyến giữa mặt phẳng vĩ tuyến với mặt cầu.
- Ðýờng xích ðạo là giao tuyến giữa mặt phẳng xích ðạo với mặt cầu.
3. Xác ðịnh tọa ðộ ðịa lý của một ðiểm
Xác ðịnh tọa ðộ ðiểm M bất kỳ nằm trên mặt cầu theo hệ tọa ðộ ðịa lý nhý sau:
Từ M và PP1 ta dựng ðýợc một mặt phẳng kinh tuyến. Mặt phẳng kinh tuyến này sẽ
cắt mặt cầu tạo thành một ðýờng kinh tuyến PMAP1A’ cắt xích ðạo tại A. Nối A với O và nối
M với O ta ðýợc góc MOA=M . M ðýợc gọi là vĩ ðộ ðịa lý của ðiểm M. Vậy:
Vĩ ðộ ðịa lý của một ðiểm là góc hợp bởi phýõng của ðýờng dây dọi ði qua ðiểm ðó
với mặt phẳng xích ðạo.
Nếu ðiểm ðó nằm về phía Bắc bán cầu thì gọi là vĩ ðộ Bắc, nằm về phía Nam bán cầu
thì gọi là vĩ ðộ Nam.Giá trị của vĩ ðộ ðịa lý từ 00  900 vĩ Bắc và 00  900 vĩ Nam (00 ở xích
ðạo).
Nối O với D (D là giao ðiểm của kinh tuyến gốc và xích ðạo) ta ðýợc góc DOA= M ; M
ðýợc gọi là kinh ðộ...
P
P
1
Q
1
Q
G
O
A
M
A
M
M
Hçnh I
-
3.1
Ð CÝÕNG CHI TIT ÔN THI LIÊN THÔNG 04
http://tracdia.wordpress.com
Bài 1; Các h to ð thýng dùng trong trc ða
I.H ta ð ða lý
II. H ta ð trc ða
III.H ta ð vuông góc
Ð xác ðnh v tca mt ðim trên mt ðt ngýi ta s dng nhiu h ta ð khác
nhau. Trong trc ða thýng s dng c h ta ð nhý: H ta ð ða (ta ð thiên vãn),
h ta ð trc ða, h ta ð vuông góc, ta ð cc, ta ð cc kép, v.v... Trong bài này ta s
xét các h ta ð ða lý, h ta ð trc ða và h ta ð vuông góc.
I- H TA Ð ÐA LÝ
Trong h ta ð ða lý, ngýi ta coi Trái Ðt là hình cu, vt cht phân b ðng nht.
T hình v I3.1 ta có:
PP
1
Trc quay týng týng ca Trái Ðt; O -tâm Trái Ðt; QQ
1
- ðýng vuông góc
vi PP
1
và ði qua tâm O Trái Ðt .
Ð xây dng h ta ð ða lý, chúng ta xét mt s khái nim sau:
1. Mt phng kinh tuyến - Ðýng kinh tuyến
Mt phng kinh tuyến là mt phng cha trc quay Trái Ðt. Có vô s mt phng
kinh tuyến.
Ðýng kinh tuyến là giao tuyến gia mt phng kinh tuyến vi mt cu. Có s
ðýng kinh tuyến.
Ngýi ta quy ýc kinh tuyến ði qua
ðài thiên vãn Greenwich (Th ðô nýc
Anh) là kinh tuyến gc (PGDP
1
).
Kinh tuyến nm v phía tây kinh
tuyến gc gi là kinh tuyến tây. Kinh tuyến
nm phía ðông kinh tuyến gc gi là kinh
tuy
ến ðông.
2. Mt phng vĩ tuyến -Mt phng
xích
ðo - Ðýng vĩ tuyến- Ðýng xích
ðo
- Mt phng vĩ tuyến là mt phng
Đề cương trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương trắc địa - Người đăng: Edward Rod Baxter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Đề cương trắc địa 9 10 952