Ktl-icon-tai-lieu

đề cương triết học thi cao học toán

Được đăng lên bởi landongson@gmail.com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÊ THỊ LAN-K1 PPTSC

Câu 1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân sinh quan phật giáo và những ảnh
hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến đời sống tinh thần xã hội việt nam hiện nay
* Sự hình thành ,vị trí và vai trò:
+)Phật giáo là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn trên thế giới, ra đời vào
khoảng tk VI trước công nguyên, tồn tại rất lâu đời cùng hệ thống giáo lý đồ sộ với chiều
sâu đạo học, chiều sâu triết học vũ trụ và nhân sinh.
+)Phật giáo và tôn giáo nói chung là hướng thiện, là hướng tới từ bi,hỉ xả, bác ái cho chúng
sinh, và mang một tinh thần nhân văn cao cả, dù có khi mang tính siên nhiên thần thánh.
+)Phật giáo được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh
chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người
Việt Nam.
*NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO
+) Nội dung của triết lý nhân sinh quan của Phật giáo được thể hiện trong thuyết“Tứ diệu
đế”mà Phật giáo coi là bốn chân lý vĩ đại.Thông điệp“Tứ diệu đế”gồm hai mặt:Nhận thức
và hành động.Đó là bốn chân lý huyền diệu,chắc chắn, hiển nhiên.
-là bốn sự thật, bốn chân lý, gồm: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế.
- Khổ đế là lý luận về nỗi khổ ở thế gian.
Theo phật có tám cái khổ trầm luân bất tận mà bất cứ ai cũng phải gánh chịu là: sinh khổ,
lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (yêu thương mà phải chia ly), sở cầu bất đắc khổ
(muốn mà không được), oán tăng hội khổ (ghét nhau mà phải sống với nhau), ngũ uổn khổ
(sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn – sắc, thụ, tưởng, thành, thức). Đời là bể khổ, cần phải
giải thoát.
-Nhân đế (tập đế)là lý luận về những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ nơi cuộc sống con
người. Phật giáo cho rằng con người còn đắm chìm trong bể khổ khi không thoát khỏi dòng
song luân hồi. Mà luân hồi là do nghiệp tạo ra. Sờ dĩ có nghiệp là do lòng ham muốn, tham
lam, do sự ngu dốt và si mê, nói ngắn gọn là do Tam độc (tham, sân, si) gây ra. Ngoài ra,
nhân đế được diễn giải một cách lôgich và cụ thể trong thuyết Thập nhị nhân duyên (mười
hai nguyên nhân dẫn đến bể khổ): vô minh, hành, thức, danh – sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái,
thủ, hữu, sinh, lão – tử. Trong đó vô minh là thâu tóm tất cả, vì vậy, diệt trừ vô minh là diệt
trừ tận gốc sự dau khổ nhân sinh.
- Diệt đế là lý luận về khả năng tiêu diệt được nỗi khổ nơi trần thế để đạt tới niết bàn. Khi
vô minh được khắc phục thì tam độc sẽ biến mất, luân hồi sẽ chấm dứt…, tâm sẽ thanh thản,
thần sẽ minh mẫn, niết bàn sẽ xuất hiện… Diệt đế bộc lộ ti...
LÊ THỊ LAN-K1 PPTSC
Câu 1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân sinh quan phật giáo và những ảnh
hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến đời sống tinh thần xã hội việt nam hiện nay
* Sự hình thành ,vị trí và vai trò:
 !
"#"$%&'()* +,-.'/!0
/*(0/*!12!*/3
!4&,&5678#69
/!:*!;#<+4"=/:3
&>06!&"#"?%%/!@
4A4#&A/*/B /-:C& 
$,D3
*NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO
D<C.*/EC&>F,GH<,
I6-*.!J(3,KGH<,I'LMDH
!3N46-*.0<,BBF3
6-/O6-*.'MPQKR,!N(3
PQ.!0S"QA3
TK4"Q:*6)6)H1K#UM/"Q
@"Q6,"QV"Q6,"QW&XK#/A:6)B"Q
W-"&>;"QWYK#/-!1Q"Q
W/O2!8C1Z[/B2&AH3N 6F"Q:K#
#3
D*WK.!0*<\S"QX/-
& 3]& ^B_6F"Q"""`<^
/*'3a*'<,K(3b <J4,K<^-
</O<-!/4B<W/*/*3D
*&><c#!2FKU*<W& 
*<\6F"QM!H<[/B2K892
C/@[V34!*4)#!_!<,5!<,
5-/O<"Q*/3
R,.!0"#;<,&>S"QX:F(63P
!&>"BK2_/d6)*'/d)<He*/d#
:/d\6/d8),eR,6:(ECA
S4!(& ),(T-8)8C_F#Q"(
(4/--fKX3F,"!*(-&
& g(K9G,-I-&"!*=C& 
*[,[h3
N(.!0<& <,"Q#3D<X6#C4F,
i(W& 9B&9/64M
"&<,K),(!
U3j"F9!0H<,j&</J
Z89B3j 49B49/OH"
8/2014
Page
1
đề cương triết học thi cao học toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương triết học thi cao học toán - Người đăng: landongson@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
đề cương triết học thi cao học toán 9 10 373