Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương và đáp án ôn tập học kỳ 1 lớp 12 môn Tóan (2012- 2013)

Được đăng lên bởi Nhơn Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Page 1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM
ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐÁP ÁN ÔN TP HỌC KỲ I LỚP 12 MÔN
TOÁN NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ SỐ 1
Bài 1. Cho hàm s
3 2
1
y x mx m
= + - -
có đồ thị là
(
)
.
m
C
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
(
)
C
của hàm số khi
3.
m
= -
b) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số có đồ thị
(
)
m
đồng biến trên
[
)
2; .
c) Tìm các giá trcủa tham số m để hàm số với đồ thị
(
)
m
cực trị điểm cực đại nằm
trên trục tung, điểm cực tiểu nằm trên trục hoành.
d) Tìm các giá trcủa tham số m để
(
)
m
cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt hoành độ
1 2 3
; ;
x x x
sao cho
2 2 2
1 2 3
24.
x x x+ + ³
Bài 2.
a) Cho a, b độ dài hai cạnh góc vuông, c độ i cạnh huyền của một tam giác vuông,
trong đó
1.
c b
± ¹
Chứng minh rằng
log log 2log .log .
c b c b c b c b
a a a a
+ - + -
+ =
b) Giải phương trình
(
)
(
)
2 2
3 2 3
log 2 9 9 log 4 12 9 4 0.
x x
x x x x
- -
- + + - + - =
Bài 3. Cho hình chóp tgiác đều .
S ABCD
có cạnh đáy bằng
a
góc tại đỉnh của mỗi mặt bên
bằng
2 .
j
a) Tính thể tích của khối chóp .
S ABCD
theo a
.
j
b) Xác định tâm, tính bán kính, diện tích của mặt cầu thể tích khối cầu ngoại tiếp hình
chóp .
S ABCD
theo
a
.
j
c) Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp .
S ABCD
theo
a
.
j
d) Tính
j
để tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp .
S ABCD
trùng nhau.
Bài 4. Cho hàm s
2 2
2 2
2 1 7 2
log (7 2 ) log (2 1) .
x x
y x x
- -
= - + -
Tìm các giá trcủa
x
để hàm số đã
cho đạt giá trị nhỏ nhất.
ĐỀ SỐ 2
Bài 1. Cho hàm s
3 2
3 1
y x x mx
= - - - -
có đồ thị
(
)
.
m
C
a) Khi
0,
m
=
hãy khảo sát và vẽ đồ thị
(
)
C
của hàm số.
b) Biện luận theo tham số a số nghiệm của phương trình
3
2
3 2 2 0.
x x m
+ + - =
c) Tìm các giá trcủa tham số m để hàm số với đồ thị
(
)
m
cực trị viết phương trình
đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số.
d) Tìm các giá trcủa tham số m để đường thẳng
1
y
= -
cắt
(
)
m
tại ba điểm phân biệt
(
)
0; 1 , ,
A B C
- sao cho tiếp tuyến tại B, C vuông góc với nhau.
Bài 2.
a) Giải phương trình
3.8 4.12 18 2.27 0.
x x x x
+ - - =
b) Giải phương trình
2
2 2
(4 5)log (16 17)log 12 0.
x x x x
- - - + =
Bài 3. Cho hình chóp .
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh
,
a
cạnh bên
SA
vuông góc
với đáy, cạnh bên
SC
tạo với đáy một góc
0
45 .
a) Tính thể tích khối chóp .
S ABCD
theo a.
Đề cương và đáp án ôn tập học kỳ 1 lớp 12 môn Tóan (2012- 2013) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương và đáp án ôn tập học kỳ 1 lớp 12 môn Tóan (2012- 2013) - Người đăng: Nhơn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương và đáp án ôn tập học kỳ 1 lớp 12 môn Tóan (2012- 2013) 9 10 607