Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương xác suất

Được đăng lên bởi nkhuongquynh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1

ÔN THI CUỐI KÌ-NĂM HỌC 2014-2015

1.1

Nội dung ôn tập

1) Các phân phối xác suất quan trọng (Phân phối nhị thức, Phân phối chuẩn).
2) Định lí giới hạn trung tâm.
3) Ước lượng khoảng (đối xứng) của kì vọng phân phối chuẩn,ước lượng khoảng (đối xứng)
tỉ lệ.
4) Kiểm định giả thuyết về kì vọng của phân phối chuẩn (chưa biết phương sai), kiểm định
giả thuyết về tỉ lệ.

1.2

Bài tập tham khảo

1.1. Một sinh viên thi vấn đáp trả lời 5 câu hỏi một cách độc lập. Khả năng trả lời đúng
mỗi câu hỏi đều bằng 65%. Nếu trả lời đúng thì sinh viên được 4 điểm, nếu sai thì bị trừ
2 điểm.
a) Tìm xác suất để sinh viên đó trả lời đúng 3 câu hỏi.
b) Tìm số điểm trung bình mà sinh viên đó đạt được.
1.2. Chiều cao của nam giới khi trưởng thành ở một vùng dân cư là biến ngẫu nhiên có
phân phối chuẩn với µ = 160 cm và σ = 6 cm. Một thanh niên bị coi là lùn nếu có chiều
cao nhỏ hơn 1.55 cm.
a) Tìm tỉ lệ thanh niên lùn ở vùng đó.
b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 4 người thì có ít nhất một người không lùn.
1.3. Trọng lượng của một gói đường đóng bằng máy tự động có phân bố chuẩn. Trong
1000 gói đường có 70 gói có trọng lượng lớn hơn 1015g, trọng lượng trung bình của 1000
gói đường là 1012g. Hãy ước lượng xem có bao nhiêu gói đường có trong lượng ít hơn
1008g.
1.4. Một chi tiết máy được xem là đạt tiêu chuẩn nếu sai số tuyệt đối giữa chiều dài
của nó so với chiều dài quy định không vượt quá 10mm. Biến ngẫu nhiên X chỉ độ lệch
của chiều dài chi tiết so với chiều dài quy định có phân phối chuẩn N (µ, σ 2 ), với µ = 0 mm,
σ = 5 mm.
a) Chọn ngẫu nhiên 1 chi tiết máy, tính xác suất chi tiết máy đó đạt tiêu chuẩn.
b) Hỏi có ít nhất bao nhiêu chi tiết được sản xuất để trong đó có ít nhất một chi tiết
không đạt tiêu chuẩn với xác suất không nhỏ hơn 95%.
1

Đề cương ôn tập môn xác suất và thống kê toán

c) Gọi Y là số chi tiết đạt tiêu chuẩn khilấy ra ngẫu nhiên 100 chi tiết. Tính E(Y ).
1.5. Thời gian X (phút) hoàn thành 1 sản phẩm của một công nhân của nhà máy K có
phân phối chuẩn N (µ, σ 2 ) với µ = 5 phút. Biết xác suất một công nhân của nhà máy K
hoàn thành 1 sản phẩm trong thời gian ít hơn 5,5 phút là 0,6915.
a) Tìm phương sai của X.
b) Nhà máy K khoán cho mỗi công nhân phải hoàn thành 25 sản phẩm trong mỗi ca
làm việc 2 giờ. Tính xác suất một công nhân hoàn thành 25 sản phẩm với thời gian
thấp hơn 2 giờ. Giả sử thời gian hoàn thành mỗi sản phẩm là độc lập nhau.
1.6. Doanh thu hàng tháng của một cửa hàng là biến ngẫu nhiên X (triệu đồng) có phân
phối chuẩn. Theo số liệu thống k...
PHẦN 1
ÔN THI CUỐI KÌ-NĂM HỌC 2014-2015
1.1 Nội dung ôn tập
1) Các phân phối xác suất quan trọng (Phân phối nhị thức, Phân phối chuẩn).
2) Định giới hạn trung tâm.
3) Ước lượng khoảng (đối xứng) của vọng phân phối chuẩn,ước lượng khoảng (đối xứng)
tỉ lệ.
4) Kiểm định giả thuyết v vọng của phân phối chuẩn (chưa biết phương sai), kiểm định
giả thuyết v tỉ lệ.
1.2 Bài tập tham khảo
1.1. Một sinh viên thi vấn đáp trả lời 5 câu hỏi một cách độc lập. Khả năng trả lời đúng
mỗi câu hỏi đều bằng 65%. Nếu trả lời đúng thì sinh viên được 4 điểm, nếu sai thì bị trừ
2 điểm.
a) Tìm xác suất để sinh viên đó trả lời đúng 3 câu hỏi.
b) Tìm số điểm trung bình sinh viên đó đạt được.
1.2. Chiều cao của nam giới khi trưởng thành một vùng dân biến ngẫu nhiên
phân phối chuẩn với µ = 160 cm và σ = 6 cm. Một thanh niên bị coi lùn nếu chiều
cao nhỏ hơn 1.55 cm.
a) Tìm tỉ lệ thanh niên lùn vùng đó.
b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 4 người thì ít nhất một người không lùn.
1.3. Trọng lượng của một gói đường đóng bằng y tự động phân b chuẩn. Trong
1000 gói đường 70 gói trọng lượng lớn hơn 1015g, trọng lượng trung bình của 1000
gói đường 1012g. y ước lượng xem bao nhiêu gói đường trong lượng ít hơn
1008g.
1.4. Một chi tiết y được xem đạt tiêu chuẩn nếu sai số tuyệt đối giữa chiều dài
của so với chiều dài quy định không vượt quá 10mm. Biến ngẫu nhiên X chỉ độ lệch
của chiều dài chi tiết so với chiều dài quy định phân phối chuẩn N(µ, σ
2
), với µ = 0 mm,
σ = 5 mm.
a) Chọn ngẫu nhiên 1 chi tiết y, tính xác suất chi tiết y đó đạt tiêu chuẩn.
b) Hỏi ít nhất bao nhiêu chi tiết được sản xuất để trong đó ít nhất một chi tiết
không đạt tiêu chuẩn với xác suất không nhỏ hơn 95%.
1
Đề cương xác suất - Trang 2
Đề cương xác suất - Người đăng: nkhuongquynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương xác suất 9 10 81