Ktl-icon-tai-lieu

Đề hóa

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Hãy cho saccarozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?
A. AgNO3/NH3, t0
B. Cu(OH)2
C. H2O/H+, t0
D. (CH3CO)2O
Câu 2. Cho 10,0 gam bột kim loại M vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO 3 và 0,1 mol Cu(NO3)2. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được
24,5 gam kết tủa. Vậy kim loại M là: A. Mg
B. Al
C. Zn
D. Fe
Câu 3. Đề hiđrat hóa ancol X bậc III thu được hai anken có công thức phân tử là C5H10. Hãy cho biết anken nào là sản phẩm chính?
A. 2-metylbut-2-en
B. pent-2-en
C. 3-metylbut-1-en
D. 2-metylbut-1-en
Câu 4. Có các hóa chất sau: MnO 2, H2SO4 đặc, NaCl; Zn và NaOH. Bằng cách cho các hóa chất đó tác dụng trực tiếp với nhau có thể
điều chế được dãy khí nào sau đây?
A. H2, Cl2, SO2 và O2
B. Cl2, HCl, O2 và H2
C. HCl, SO2, H2 và O2
D. Cl2, HCl, SO2 và H2
Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,0 tấn chất béo (chứa 89% tristearin theo khối lượng) bằng NaOH. Tính khối lượng xà phòng (chứa
75% natristearat theo khối lượng) thu được. Biết hiệu suất phản ứng đạt 87,5%.
A. 1024 kg
B. 1071 kg
C. 1000 kg
D. 1125 kg
Câu 6. Hợp chất X có chứa C, H, Cl với % khối lượng C, H, Cl tương ứng là:31,86%; 5,31%; 62,83%. Hãy cho biết X có bao nhiêu
công thức cấu tạo? A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 7. Hãy cho biết từ hai aminoaxit là Alanin và Glyxin, người ta có thể tổng hợp được bao nhiêu tripeptit mạch hở chứa đồng thời
cả hai aminoaxit đó ? A. 3
B. 8
C. 6
D. 4
Câu 8. Cho các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 13); M (Z = 20). Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit
của các nguyên tố đó? A. Y < X < M
B. X < Y < M
C. Y < M < X
D. M < Y < X
Câu 9. Đốt CuFeS2 trong khí oxi dư thu được CuO, Fe2O3 và SO2. Hãy cho biết trong phản ứng đó, mỗi phân tử CuFeS2 đã :
A. nhận 11 electron
B. nhường 13 electron
C. nhận 13 electron
D. nhường 15 electron
Câu 10. Cho khí CO2 tác dụng với các dung dịch chất sau: C6H5ONa, K2CO3, NaClO, KClO3, NaOH,C6H5NH3Cl. Số chất phản ứng
là:
A. 6
B. 4
C. 3
D. 5
 HCl
nung trong khong khi
dpnc
Câu 11. Cho sơ đồ sau : M x(CO3)y        MxOy 
MCl2y/x    M. Hãy cho biết Mx(CO3)y có thể tương
ứng với muối nào sau đây ? A. FeCO3
B. CaCO3
C. K2CO3
D. Na2CO3
Câu 12. X là nguyên tố thuộc chu kỳ 3. Oxit cao nhất của X là X2O7. Vậy số hiệu nguyên tử của X là:
A. 15
B. 17
C. 16
D. 18
Câu 13. Hòa tan hết 4,52 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau dung dịch dư.
Sau phản ứng thu được 1,54 lít CO2 ( ở 27,30C và 0,8 atm). Vậy công thức của 2 muối là:
A. BeCO3 và MgCO3
B. SrCO3 và BaCO3
C. MgCO3 và CaCO...
ĐỀ SỐ 1
Câu 1. Hãy cho saccarozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?
A. AgNO
3
/NH
3
, t
0
B. Cu(OH)
2
C. H
2
O/H
+
, t
0
D. (CH
3
CO)
2
O
Câu 2. Cho 10,0 gam bột kim loại M vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO
3
và 0,1 mol Cu(NO
3
)
2
. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được
24,5 gam kết tủa. Vậy kim loại M là: A. Mg B. Al C. Zn D. Fe
Câu 3. Đề hiđrat hóa ancol X bậc III thu được hai anken có công thức phân tử là C
5
H
10
. Hãy cho biết anken nào là sản phẩm chính?
A. 2-metylbut-2-en B. pent-2-en C. 3-metylbut-1-en D. 2-metylbut-1-en
Câu 4. Có các hóa chất sau: MnO
2
, H
2
SO
4
đặc, NaCl; Zn và NaOH. Bằng cách cho các hóa chất đó tác dụng trực tiếp với nhau có thể
điều chế được dãy khí nào sau đây?
A. H
2
, Cl
2
, SO
2
và O
2
B. Cl
2
, HCl, O
2
và H
2
C. HCl, SO
2
, H
2
và O
2
D. Cl
2
, HCl, SO
2
và H
2
Câu 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,0 tấn chất béo (chứa 89% tristearin theo khối lượng) bằng NaOH. Tính khối lượng xà phòng (chứa
75% natristearat theo khối lượng) thu được. Biết hiệu suất phản ứng đạt 87,5%.
A. 1024 kg B. 1071 kg C. 1000 kg D. 1125 kg
Câu 6. Hợp chất X có chứa C, H, Cl với % khối lượng C, H, Cl tương ứng là:31,86%; 5,31%; 62,83%. Hãy cho biết X có bao nhiêu
công thức cấu tạo? A. 5 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 7. Hãy cho biết từ hai aminoaxit là Alanin và Glyxin, người ta có thể tổng hợp được bao nhiêu tripeptit mạch hở chứa đồng thời
cả hai aminoaxit đó ? A. 3 B. 8 C. 6 D. 4
Câu 8. Cho các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 13); M (Z = 20). Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng dầnnh bazơ của các hiđroxit
của các nguyên tố đó? A. Y < X < M B. X < Y < M C. Y < M < X D. M < Y < X
Câu 9. Đốt CuFeS
2
trong khí oxi dư thu được CuO, Fe
2
O
3
và SO
2
. Hãy cho biết trong phản ứng đó, mỗi phân tử CuFeS
2
đã :
A. nhận 11 electron B. nhường 13 electron C. nhận 13 electron D. nhường 15 electron
Câu 10. Cho khí CO
2
tác dụng với các dung dịch chất sau: C
6
H
5
ONa, K
2
CO
3
, NaClO, KClO
3
, NaOH,C
6
H
5
NH
3
Cl. Số chất phản ứng
là:
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 11. Cho đồ sau : M
x
(CO
3
)
y
khikhongtrongnung
M
x
O
y
HCl

MCl
2y/x
dpnc
M. Hãy cho biết M
x
(CO
3
)
y
thể tương
ứng với muối nào sau đây ? A. FeCO
3
B. CaCO
3
C. K
2
CO
3
D. Na
2
CO
3
Câu 12. X là nguyên tố thuộc chu kỳ 3. Oxit cao nhất của X là X
2
O
7
. Vậy số hiệu nguyên tử của X là:
A. 15 B. 17 C. 16 D. 18
Câu 13. Hòa tan hết 4,52 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kế tiếp nhau dung dịch dư.
Sau phản ứng thu được 1,54 lít CO
2
( ở 27,3
0
C và 0,8 atm). Vậy công thức của 2 muối là:
A. BeCO
3
và MgCO
3
B. SrCO
3
và BaCO
3
C. MgCO
3
và CaCO
3
D. CaCO
3
và SrCO
3
Câu 14. Tiến hành trùng ngưng 8,9 gam alanin thì thu được 5,77 gam peptit 1,35 gam H
2
O. Vậy hiệu suất phản ứng trùng ngưng
là : A. 70% B. 80% C. 75% D. 85%
Câu 15. Hãy cho biết polime nào sau đây được điều chế từ phản ứng trùng hợp ?
A. tơ lapsan B. tơ nitron C. tơ nilon-6,6 D. tơ axetat
Câu 16. Cho 12,25 gam KClO
3
vào dung dịch HCl đặc, khí Cl
2
thoát ra choc dụng với hết với kim loại M thu được 30,9 gam hỗn
hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch AgNO
3
dư, thu được 107,7 gam kết tủa. Vậy kim loại M là:
A. Cu B. Fe C. Zn D. Mg
Câu 17. Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. Cho 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) vào bình đựng dung dịch Br
2
không thấy khí
thoát ra khỏi bình. Khối lượng brom đã phản ứng 40 gam. Đốt cháy hoàn toàn 3,36t hỗn hợp X (đktc) thu được 15,4 gam CO
2
.
Vậy hỗn hợp X gồm:
A. C
2
H
2
và C
4
H
8
B. C
2
H
4
và C
4
H
6
C. C
2
H
2
và C
3
H
6
D. C
2
H
4
và C
3
H
4
Câu 18. Hãy cho biết, khi điện phân nóng chảy NaOH, tại anot xảy ra quá trình nào sau đây?
A. 2H
2
O + 2e
2OH
-
+ H
2
B. 2H
2
O
O
2
+ 4H
+
+ 4e C. Na
+
+ e
Na D. 4OH
-
O
2
+ 2H
2
O + 4e
Câu 19. Đề hiđrat hóa ancol đơn chức X thu được chất hữu cơ Y. Tỷ khối của Y so với X là 0,75. Vậy công thức của ancol X là:
A. C
4
H
9
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. C
4
H
7
OH
Câu 20. Cho hỗn hợp X gồm một anđehit đơn chức một anđehit no hai chức mạch hở tác dụng với AgNO
3
trong NH
3
, đun
nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol hỗn hợp X. Mặt khác, đem đốt cháy hoàn toàn 2a mol hỗn hợp X thì thu được 4a mol CO
2
và 3a mol H
2
O. Vậy công thức của hai anđehit là :
A. HCHO và OHC-CHO B. C
2
H
3
CHO và OHC-CHO C. HCHO và OHC-CH
2
-CHO D. CH
3
CHO và OHC-CH
2
-CHO
Câu 21. Cho một loại quặng sắt vào dung dịch HNO
3
loãng, nóng thấy khí NO (duy nhất bay ra). Cho dung dịch BaCl
2
vào dung
dịch sau phản ứng trên, không thấy có kết tủa thu được. Vậy quặng sắt đã cho là:
A. xiđerit B. pirit C. hematit D. manhetit
Câu 22. Cho các chất sau: (1) metyl amin; (2) benzyl amin; (3) đimetyl amin; (4) N-Metyl anilin. Sự sắp xếp nào đúng với chiều tăng
dần tính bazơ của các amin đó?
A. (2) < (4) < (1) < (3) B. (1) < (2) < (3) < (4) C. (4) < (2) < (1) < (3) D. (4) < (1) < (3) < (2)
Câu 23. Cho 23,8 gam hỗn hợp X gồm M
2
CO
3
MHCO
3
(M kim loại kiềm) vào dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 lít CO
2
(đktc). Vậy kim loại kiềm M là: A. Na B. Rb C. K D. Li
Câu 24. Cho khí CO dư qua hỗn hợp X gồm CuO, MgO, FeO và Cr
2
O
3
nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Vậy
thành phần của chất rắn Y là:
A. Cu, Fe, MgO, Cr
2
O
3
B. Cu, Fe, Mg, Cr C. Cu, FeO, MgO, Cr
2
O
3
D. Cu, Fe, MgO, Cr
Câu 25. Hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe 4,0 gam S. Nung hỗn hợp X nhiệt độ cao trong điều kiện không oxi thu được hỗn hợp
Y. Hòa tan hỗn hợp Y trong dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng dư. Tính thể tích khí SO
2
thoát ra (đktc)
A. 10,08 lít B. 11,20 lít C. 13,44 lít D. 11,76 lít
Tµi liÖu «n cÊp tèc n¨m 2009 – Ch¬ng tr×nh n©ng cao.
1
Đề hóa - Trang 2
Đề hóa - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề hóa 9 10 446