Ktl-icon-tai-lieu

Đề khảo sát môn hóa học lớp 10 lần 2

Được đăng lên bởi hanghym-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[<br>]
Cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất sau CH4, C2H4, C2H2, HCHO lần lượt là:
A. 4, 2, 1, 1
B. 4, 4, 1, 1
C. 4, 2, 2, 1
D. 4,4,4,4
[<br>]
Sắp xếp các chất sau theo chiều khả năng phân cực tăng dần?
A. NaF, NaBr, NaI, NaCl B. NaI, NaBr, NaF, NaCl C. NaI, NaBr, NaCl, NaF D. NaBr, NaCl, NaI, NaF
[<br>]
Phân tử nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. CH4
B. C2H2
C. N2
D. O2
[<br>]
Hai nguyên tố XvàY thuộc cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn và đều thuộc nhóm A có số eletron lớp ngoài cùng
lần lược là 1và 6 .Giữa XvàY hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử thuộc loại liên kết gì?
A. Liên kết cộng hoá trị phân cực .
B. Liên kết cho nhận.
C. Liên kết ion.
D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
[<br>]
Cấu hình electron của cation 13Al3+ là:
A. 1s22s22p63s23p1
B. 1s22s22p6
C. 1s22s22p63s23p6
D. 1s22s22p63s23p4
[<br>]
Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết ion?
A. NaCl, MgCl2, CaO
B. NaBr, K2O, KNO3
C. KCl, HCl, CH4
D. CO2, H2S, CuO
[<br>]
Khí nào tan nhiều trong nước nhất ?
A. CO2
B. O2
C. NH3
D. CH4
[<br>]
Cặp chất nào sau đây mà mỗi chất trong cặp chứa cả 3 loại liên kết?
A. NaCl và H2O
B. NH4Cl và Al2O3
C. K2SO4 và KNO3
D. Na2SO4 và Ba(OH)2
[<br>]
Cho phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3   Fe(NO3)3 + NO + H2O
Tổng hệ số (đã đưa về tối giản) của phản ứng trên là:
A. 50
B. 55
[<br>]
Những phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử:
0

t
2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2
0

C. 60

D. 18

(1)

t
2FeCl2 + Cl2   2FeCl3

(2)

CuO + 2HCl   CuCl2 + H2O

(3)

2Al + 6HCl   2AlCl3 + 3H2
(4)
A. (1), (2), (3)
B. (1),(2),(4)
C. (2),(3),(4)
[<br>]
Cho các phương trình hoá học sau đây:
1. SO2 + H2O  H2SO3
2. SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O
3. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4
4. SO2 + 2H2S  3S + 2H2O

D. (2),(4)

0

xt ,t
5. 2SO2 + O2    2SO3
SO2 đóng vai trò là chất khử trong sác phản ứng hoá học:
A. 1, 3, 5
B. 3, 5
C. 2, 3, 4, 5

D. 1, 3, 4

[<br>]
Trong mạng tinh thể kim cương góc liên kết tạo bởi các nguyên tử các bon bằng:
A. 1200
B. 900
C. 104.50
D. 109028,
[<br>]
Tinh thể nào sau đây có cấu trúc kiểu tinh thể ion?
A. Nước đá
B. Iot
C. muối ăn
D. than chì
[<br>]
Hoà tan 8,8 gam hỗn hợp Mg, Cu bằng 250 ml dung dịch HCl thu được 1,12 lít H 2 (đktc), dung dịch X và còn lại kim
loại không tan. Oxi hoá hoàn toàn phần kim loại còn lại đó thu được 10 gam oxit. Khối lượng của Mg Trong hỗn hợp
đầu?
A. 2,4 gam
B. 1,2 gam
C. 0,8 gam
D. 3,6 gam
[<br>]
Hoà tan một mẫu hợp kim Na-Ba có tỉ lệ số mol 1:1 vào nước thu được dung dịch X và 0,672 lit H 2 đktc ....
[<br>]
Cộng hoá trị của cacbon trong các hợp chất sau CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, HCHO lần lượt là:
A. 4, 2, 1, 1 B. 4, 4, 1, 1 C. 4, 2, 2, 1 D. 4,4,4,4
[<br>]
Sắp xếp các chất sau theo chiều khả năng phân cực tăng dần?
A. NaF, NaBr, NaI, NaCl B. NaI, NaBr, NaF, NaCl C. NaI, NaBr, NaCl, NaF D. NaBr, NaCl, NaI, NaF
[<br>]
Phân tử nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. CH
4
B. C
2
H
2
C. N
2
D. O
2
[<br>]
Hai nguyên tố XvàY thuộc cùng một chu kỳ trong bảng tuần hoàn đều thuộc nhóm A số eletron lớp ngoài cùng
lần lược là 1và 6 .Giữa XvàY hình thành hợp chất thì liên kết trong phân tử thuộc loại liên kết gì?
A. Liên kết cộng hoá trị phân cực . B. Liên kết cho nhận.
C. Liên kết ion. D. Liên kết cộng hóa trị không phân cực.
[<br>]
Cấu hình electron của cation
13
Al
3+
là:
A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
B. 1s
2
2s
2
2p
6
C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
D. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
[<br>]
Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết ion?
A. NaCl, MgCl
2
, CaO B. NaBr, K
2
O, KNO
3
C. KCl, HCl, CH
4
D. CO
2
, H
2
S, CuO
[<br>]
Khí nào tan nhiều trong nước nhất ?
A. CO
2
B. O
2
C. NH
3
D. CH
4
[<br>]
Cặp chất nào sau đây mà mỗi chất trong cặp chứa cả 3 loại liên kết?
A. NaCl và H
2
O B. NH
4
Cl và Al
2
O
3
C. K
2
SO
4
và KNO
3
D. Na
2
SO
4
và Ba(OH)
2
[<br>]
Cho phản ứng sau: Fe
3
O
4
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
Tổng hệ số (đã đưa về tối giản) của phản ứng trên là:
A. 50 B. 55 C. 60 D. 18
[<br>]
Những phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa khử:
2KMnO
4
0
t
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
(1)
2FeCl
2
+ Cl
2
0
t
2FeCl
3
(2)
CuO + 2HCl
CuCl
2
+ H
2
O (3)
2Al + 6HCl
2AlCl
3
+ 3H
2
(4)
A. (1), (2), (3) B. (1),(2),(4) C. (2),(3),(4) D. (2),(4)
[<br>]
Cho các phương trình hoá học sau đây:
1. SO
2
+ H
2
O
H
2
SO
3
2. SO
2
+ 2NaOH
Na
2
SO
3
+ H
2
O
3. 5SO
2
+ 2KMnO
4
+ 2H
2
O
K
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 2H
2
SO
4
4. SO
2
+ 2H
2
S
3S + 2H
2
O
5. 2SO
2
+ O
2
0
,txt
2SO
3
SO
2
đóng vai trò là chất khử trong sác phản ứng hoá học:
A. 1, 3, 5 B. 3, 5 C. 2, 3, 4, 5 D. 1, 3, 4
Đề khảo sát môn hóa học lớp 10 lần 2 - Trang 2
Đề khảo sát môn hóa học lớp 10 lần 2 - Người đăng: hanghym-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề khảo sát môn hóa học lớp 10 lần 2 9 10 235