Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Sơn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sở GD – ĐT ĐăkLăk
Trường THPT Phan Chu Trinh
Năm học: 2014 - 2015
Câu
Câu 1:
( 4,0 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM HÌNH HỌC CHƯƠNG III
LỚP 11 – MÔN TOÁN
(Đáp án – Thang điểm này gồm 1 trang)
................
...............
Đáp án

Điểm
1,0

a) AB − DC = 0

1,0

b) AB + AD − EG = AC − EG = 0
c)

1,0

EF + EH + EA − EC = EG − CA = 0

(Hình vẽ đúng nét đứt, liền được 1,0 điểm)
Câu 2:
( 2,0 điểm)

(Hình vẽ 0,5 điểm)

Gọi M là trung điểm CD.
Các tam giác ACD và BCD
là những tam giác cân nên
CD ⊥ AM , CD ⊥ BM

1,0

Khi đó
CD ⊥ AM 
 ⇒ CD ⊥ AB
CD ⊥ BM 

Câu 3:
( 4,0 điểm)

0,5

(Học sinh cũng có thể sử dụng tích vô hướng 2 véc tơ để chứng minh)
a) Ta có:
(Hình vẽ 0,5 điểm)
BC ⊥ AB 
 ⇒ BC ⊥ SB
BC ⊥ SA 
BD ⊥ AC 
 ⇒ BD ⊥ ( SAC )
BD ⊥ SA 
b) Vì SA ⊥ ( ABCD ) nên
AN là hình chiếu vuông góc
của SN lên trên mp(ABCD),
từ đó suy ra

0,5

0,5

0,5

( SN , ( ABCD) ) = SNA = 60 ;
0

a
a 5
; AN = AD 2 + DN 2 =
2
2
a 5
a 15
Tính SA = AN .tan 600 =
. 3=
2
2
c) Trong hình vuông ABCD, chứng minh được AN ⊥ DM
Tính AD = a ; ND =

(

)

Tính DM .SN = DM SA + AN = DM .SA + DM . AN = 0

(

)

Suy ra DM ⊥ SN . Vậy: DM ⊥ SN hay DM , SN = 900
(Học sinh cũng có thể sử dụng cách chứng minh khác để chứng minh)

Chú ý: Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách giải , trong bài làm học sinh
phải trình bày chặt chẽ mới đạt điểm tối đa .Nếu học sinh có cách giải khác với đáp án mà
đúng vẫn đạt được điểm tối đa. Điểm toàn bài phải làm tròn đến 0,5.

Trang 1

0,5

0,5
0,5

0,5

...
Trang 1
S GD – ĐT ĐăkLăk
Trường THPT Phan Chu Trinh
Năm hc: 2014 - 2015
ĐÁP ÁN ĐỀ KIM HÌNH HC CHƯƠNG III
LP 11 – MÔN TOÁN
(Đáp án – Thang đim này gm 1 trang)
................
...............
Câu Đáp án Đim
Câu 1:
( 4,0 đim)
a)
0
AB DC
=
b)
D 0
AB A EG AC EG
+ = =
c)
0
EF EH EA EC EG CA
+ + = =
(Hình v đúng nét đứt, lin được 1,0 đim)
1,0
1,0
1,0
Câu 2:
( 2,0 đim)
Gi M là trung đim CD.
Các tam giác ACD và BCD
là nhng tam giác cân nên
CD AM
,
CD BM
Khi đó
CD AM
CD AB
CD BM
(Hc sinh cũng có th s dng tích vô hướng 2 véc tơ để chng minh)
1,0
0,5
Câu 3:
( 4,0 đim)
a) Ta có:
BC AB
BC SB
BC SA
( )
BD AC
BD SAC
BD SA
b) Vì
( )
SA ABCD
nên
AN là hình chiếu vuông góc
ca SN lên trên mp(ABCD),
t đó suy ra
(
)
0
,( ) 60
SN ABCD SNA= =
;
Tính
AD a
=
;
2
a
ND
=
;
2 2
5
2
a
AN AD DN= + =
Tính
0
5 15
.tan60 . 3
2 2
a a
SA AN= = =
c) Trong hình vuông ABCD, ch
ng minh
đượ
c
AN DM
Tính
(
)
. . . 0
DM SN DM SA AN DM SA DM AN
= + = + =
Suy ra
DM SN
. V
y:
DM SN
hay
(
)
0
, 90
DM SN =
(
Hc sinh cũng có th s dng cách chng minh khác để chng minh
)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Chú ý: Hướng dn chm này ch trình bày sơ lược mt cách gii , trong bài làm hc sinh
phi trình bày cht ch mi đạt đim ti đa .Nếu hc sinh có cách gii khác vi đáp án mà
đúng vn đạt được đim ti đa. Đim toàn bài phi làm tròn đến 0,5.
(
Hình
v
0,5
đi
m
)
(
Hình
v
0,5
đi
m
)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 CƠ BẢN - Người đăng: Lê Ngọc Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 11 CHƯƠNG 3 CƠ BẢN 9 10 692