Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6

Được đăng lên bởi Mỹ Nga Châu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án đúng
Câu 1: Tổng 9.7.5.3 + 515 chia hết cho số nào sau đây ?
A) 9
B) 7
C) 5
D) 3
Câu 2: Tập hợp tất cả các ước của 15 là:







A) 1;3;15



B) 1;3;5

Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai ?
A) Số 2 là số nguyên tố
C) Số 1 chỉ có một ước số
Câu 4: Cho A = {1; 2; 3; 4} và B = {0; 5; 6}
A. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
B. 
Câu 5: ƯCLN (12 ; 24 ) là :
A. 12
B. 24
Câu 6: BCNN (180; 360; 120)
A. 180
B. 360

C)  3;5;15

D)  1;3;5;15

B) Có 4 số nguyên tố bé hơn 10
D) Số 47 là hợp số.
C. {1; 2; 3; 4}

D. {0; 5; 6}

C. 1

D. 288

C. 120

D. 720

II. TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính
2

4

a) 4.5 – 32 : 2

b) 5871: [928 – (247 – 82).5 ]

Câu 2: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết
a) 65 + (121 – x) = 71
2
b) (26x + 56) : 3 = 12
Câu 3: (1,5 điểm ) Tìm ƯCLN và BCNN của các số 180; 234.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng
ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào 1 xe thì đều
không còn dư một ai.

------------------- HẾT ---------------------

* HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN/CÂU
I.

NỘI DUNG
1C – 2D – 3D – 4B – 5A – 6B
2

II. /1

II. /2

II. /3

II. /4

ĐIỂM
0.5 đ /câu

4

a) 4.5 – 32 : 2
= 4.25 – 32. 16
= 100 – 2 = 98
b)5871: [928 – (247 – 82).5 ]
= 5871: [928 – 165.5]
= 5871: [928 – 825]
= 5871: 103
= 57

0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25

a) 65 + (121 – x ) = 71
121 – x = 71 – 65

0.25

121 – x = 6
x = 121 – 6
x = 115
2
b) (26x + 56) : 3 = 12
(26x + 56) : 9 = 12
26x + 56
= 12.9
26x + 56
= 108
26x
= 108 – 56
x=2
2 2
180 = 2 .3 .5
234 = 2.32.13
ƯCLN(180; 234) = 2.32 = 18
BCNN(180; 234) = 2.32 .5.13 = 1170
Gọi số học sinh đi tham quan là a

0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5

Ta phải có a M 40, a M 45  a  BC (40 ; 45)
và 700  a  800
Tìm BCNN( 40, 45) = 360
Suy ra BC( 40, 45) = {0; 360; 720; 1080; ...}
Vì a  BC (40 ; 45) và 700  a  800 nên a = 720
Vậy số học sinh đi tham quan là 720 học sinh

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

GV ra đề
Châu Lê Mỹ Nga

...
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước phương án đúng
Câu 1 : Tổng 9.7.5.3 + 515 chia hết cho số nào sau đây ?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3
Câu 2: Tập hợp tất cả các ước của 15 là:
A)
1;3;15
B)
1;3;5
C)
3;5;15
D)
1;3;5;15
Câu 3: Khẳng định nào sau đây sai ?
A) Số 2 là số nguyên tố B) Có 4 số nguyên tố bé hơn 10
C) Số 1 chỉ có một ước số D) Số 47 là hợp số.
Câu 4: Cho A = {1; 2; 3; 4} và B = {0; 5; 6}
A. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} B.
C. {1; 2; 3; 4} D. {0; 5; 6}
Câu 5: ƯCLN (12 ; 24 ) là :
A. 12 B. 24 C. 1 D. 288
Câu 6: BCNN (180; 360; 120)
A. 180 B. 360 C. 120 D. 720
II. TỰ LUẬN : (7điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính
a) 4.5
2
– 32 : 2
4
b) 5871: [928 – (247 – 82).5 ]
Câu 2 : (2 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết
a) 65 + (121 – x) = 71
b) (26x + 56) : 3
2
= 12
Câu 3: (1,5 điểm ) Tìm ƯCLN và BCNN của các số 180; 234.
Câu 4: (1,5 điểm) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng
ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào 1 xe thì
đều
không còn dư một ai.
------------------- HẾT ---------------------
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 - Người đăng: Mỹ Nga Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6 9 10 583