Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa 10

Được đăng lên bởi buivansonprobt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010-2011.
MÔN : HÓA 10
Thời gian : 45 phút
---------Lưu ý : Học sinh không được dùng bảng HTTH
A.PHẦN CHUNG : Phần bắt buộc cho tất cả hoc sinh ( Câu 1, 2, 3 )
Câu 1: (2đ)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu
có)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

NaOH → NaClO → NaCl →Cl 2 →H2SO4 → H2S → SO2 → K2SO3 →
K2SO4
Câu 2: (2đ)
Dùng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ
riêng biệt :
NaCl , H2SO4 , Na2S , MgSO4 ,K2CO3 .
Câu 3: (3đ)
Cho 25,7 gam hỗn hợp X gồm : Al, Fe và Cu. Chia X thành 2 phần bằng
nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng, dư thu được 7,28 lít khí (đkc)
và 3,2 gam chất rắn
- Phần 2: tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí A duy
nhất (đkc)
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b. Tính thể tích khí A (đkc).
c. Dẫn lượng khí A ở trên vào dung dịch KOH 2M. Tính thể tích dung dịch KOH
cần dùng để thu được 2 muối, trong đó số mol muối axit gấp 4 lần số mol muối
trung hòa.
(Cho H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba
= 137, Na = 23)
B. PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần ( Phần I hoặc
phần II )
I/ Phần I : (Chương trình chuẩn)
Câu 4a: (1đ)
Cho FeS2 vào lượng dư dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào bình đựng
nước brom. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy
ra.
Câu 5a : (2đ)

Cho V lít SO2 (đkc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,1M, thì thu được 21,7
gam kết tủa và dung dịch chứa Y. Đun nóng Y thấy có kết tủa xuất hiện nữa. Tính
V?
II/ Phần II : ( Chương trình nâng cao )
Câu 4b: (1đ)
Từ quặng pyrit sắt , NaCl và H 2O . Viết các phương trình phản ứng điều
chế Na2SO4.
Câu 5b: (2đ)
Dẫn từ từ 3,36 lit H2S (đkc) vào vào 250ml dung dịch NaOH 1M, thu được
dung dịch A. Để phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch A nói trên, cần dùng V ml
dung dịch Ba(OH)2 0,2M.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo đúng thứ tự phản ứng và tính V.
-----HẾT -----

ĐÁP ÁN HÓA 10- KT HKII NĂM HỌC 2020-2011
A.PHẦN CHUNG :
Câu 1 : ( 2đ ) 8 phương trình. Mỗi phương trình 0,25 điểm
Câu 2 : ( 2đ ) : Cách nhận biết : 1 đ ( có thể kẻ bảng ) .
Viết ptpư : 1đ .
Câu 3:(3đ)
Câu 3 :
mp1 = mp2 = 25,7 : 2 = 12,85 (g)
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Cu trong mỗi phần
* Phần 1 : tác dụng với H2SO4 loãng
2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2
Fe + H2SO4  FeSO4 + H2

0,25 đ

Có : mCu = 3,2 (g)
0,5 đ
Hệ pt :



a. mCu = 6,4 g; mAl = 2*0,15*27= 8,1 (g); mFe = 2*0,1...
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010-2011.
MÔN : HÓA 10
Thời gian : 45 phút
----------
Lưu ý : Học sinh không được dùng bảng HTTH
A.PHẦN CHUNG : Phần bắt buộc cho tất cả hoc sinh ( Câu 1, 2, 3 )
Câu 1: (2đ)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi điều kiện xảy ra phản ứng (nếu
có)
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
NaOH NaClO NaCl →Cl
2
→H
2
SO
4
H
2
S SO
2
K
2
SO
3
K
2
SO
4
Câu 2: (2đ)
Dùng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ
riêng biệt :
NaCl , H
2
SO
4
, Na
2
S , MgSO
4
,K
2
CO
3
.
Câu 3: (3đ)
Cho 25,7 gam hỗn hợp X gồm : Al, Fe Cu. Chia X thành 2 phần bằng
nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư thu được 7,28 lít khí (đkc)
và 3,2 gam chất rắn
- Phần 2: tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng, thu được khí A duy
nhất (đkc)
a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b. Tính thể tích khí A (đkc).
c. Dẫn ợng khí A trên vào dung dịch KOH 2M. Tính thể tích dung dịch KOH
cần dùng để thu được 2 muối, trong đó số mol muối axit gấp 4 lần số mol muối
trung hòa.
(Cho H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba
= 137, Na = 23)
B. PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần ( Phần I hoặc
phần II )
I/ Phần I : (Chương trình chuẩn)
Câu 4a: (1đ)
Cho FeS
2
vào ợng dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào bình đựng
nước brom. Nêu hiện tượng viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy
ra.
Câu 5a : (2đ)
Đề kiểm tra hóa 10 - Trang 2
Đề kiểm tra hóa 10 - Người đăng: buivansonprobt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa 10 9 10 665