Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra hóa lớp 10

Được đăng lên bởi khongdamdaukt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT KON TUM
TỔ HÓA HỌC

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I - NH 2014 -2015
Môn: HÓA HỌC - Lớp 10 - Lần 2
Ngày KT: 13/11/2014
Mã đề: 152

Đề KT gồm có 03 trang
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :
Li = 7; Na = 23; K = 39; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; Zn = 65; F = 19; Cl = 35,5;
Br = 80; I = 127; Sn = 119; Pb = 207; Sn = 119; Si = 28; S = 32; N = 14
(Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
C©u 1: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Hãy chọn câu phát biểu đúng?
A. Nguyên tử R có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
B. Nguyên tử R có cấu hình electron là: 1s2 2s2 2p6 3s2.
C. Công thức oxit cao nhất của R là RO2.
D. R là nguyên tố p.
C©u 2: X và Y là hai nguyên tố cùng một chu kì, thuộc hai nhóm A liên tiếp (ZY>ZX). Tổng số proton
trong X và Y là là 33. Nhận xét nào sau đây về X và Y là đúng?
A. X là kim loại, Y là phi kim.
B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.
C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (trạng thái cơ bản) có 5 e.
D. Phân lớp ngoài cùng của X (trạng thái cơ bản) có 4e.
C©u 3: Nguyên tố R có cấu hình 1s22s22p5. Công thức oxit cao nhất tương ứng với R là
A. RO .
B. RO.
C. RO2.
D. R O .
3
2 7
C©u 4: Biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z như sau:
X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.
Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.
Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
Dãy nào sau đây xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính phi kim?
A. Y < Z < X.
B. Y < X< Z.
C. X < Z < Y.
D. Z < Y < X.
C©u 5: Cho các nguyên tố sau:
X (Z=11), Y (Z=12), Z (Z=14), T (Z=10). Nguyên tố nào thuộc nhóm VIIIA
A. X.
B. Y.
C. Z.
D. T.
C©u 6: Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:
X: 1s22s22p63s2.
Y: 1s22s22p63s23p1.
Z: 1s22s22p63s23p64s2.
T: 1s22s22p63s23p2.
Các nguyên tố cùng một nhóm là:
A. X, Y, T.
B. X, Z.
C. Y, Z.
D. T, Z.
C©u 7: Cho 6,2g một hỗn hợp 2 kim loại A, B (M B >MA) nằm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau và thuộc nhóm
IA, tác dụng với HCl dư thì thu được 2,24 lít khí H2 (đkc). Phần trăm số mol của A, B lần lượt là
A. 50%; 50%.
B. 37,1% ; 62,9%.
C. 40%; 60%.
D. 62,9%; 37,1%.
C©u 8: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA công thức oxit cao nhất của R với oxi và công thức hợp chất khí của
R với hiđro lần lượt là
A. R2O5 và RH3.
B. R2O7 và RH.
C. RO2 và RH4.
D. RO3 và RH2.
C©u 9: Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu tạo như sau (chấm tròn ở giữa là hạt nhân, chấm tròn còn
lại là các electron).

Mã đề: 152

trang 01

Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là:
A. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VIIA.

B. Ô số ...
TRƯỜNG THPT KON TUM
TỔ HÓA HỌC
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I - NH 2014 -2015
Môn: HÓA HỌC - Lớp 10 - Lần 2
Ngày KT: 13/11/2014
Đề KT gồm có 03 trang Mã đề: 152
Cho biết ngun tử khối (theo đvC) của các ngun tố :
Li = 7; Na = 23; K = 39; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; Zn = 65; F = 19; Cl = 35,5;
Br = 80; I = 127; Sn = 119; Pb = 207; Sn = 119; Si = 28; S = 32; N = 14
(Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
C©u 1: Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm IIA trong bảng tuần hoàn. Hãy chọn câu phát biểu đúng?
A. Nguyên tử R có 2 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
B. Nguyên tử R có cấu hình electron là: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
.
C. Công thức oxit cao nhất của R là RO
2
.
D. R là nguyên tố p.
C©u 2: X và Y là hai nguyên tố cùng một chu kì, thuộc hai nhóm A liên tiếp (Z
Y
>Z
X
). Tổng số proton
trong X và Y là là 33. Nhận xét nào sau đây về X và Y là đúng?
A. X là kim loại, Y là phi kim.
B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.
C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (trạng thái cơ bản) có 5 e.
D. Phân lớp ngoài cùng của X (trạng thái cơ bản) có 4e.
C©u 3: Nguyên tố R có cấu hình 1s
2
2s
2
2p
5
. Công thức oxit cao nhất tương ứng với R là
A. RO
3
. B. RO. C. RO
2
. D. R
2
O
7
.
C©u 4: Biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z như sau:
X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
.
Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
.
Z: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
.
Dãy nào sau đây xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính phi kim?
A. Y < Z < X. B. Y < X< Z. C. X < Z < Y. D. Z < Y < X.
C©u 5: Cho các nguyên tố sau:
X (Z=11), Y (Z=12), Z (Z=14), T (Z=10). Nguyên tố nào thuộc nhóm VIIIA
A. X. B. Y. C. Z. D. T.
C©u 6: Cho các nguyên tố X, Y, Z, T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:
X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
.
Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
.
Z: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
.
T: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
2
.
Các nguyên tố cùng một nhóm là:
A. X, Y, T. B. X, Z. C. Y, Z. D. T, Z.
C©u 7: Cho 6,2g một hỗn hợp 2 kim loại A, B (M
B
>M
A
) nằm 2 chu kỳ liên tiếp nhau thuộc nhóm
IA, tác dụng với HCl dư thì thu được 2,24 lít khí H
2
(đkc). Phần trăm số mol của A, B lần lượt là
A. 50%; 50%. B. 37,1% ; 62,9%. C. 40%; 60%. D. 62,9%; 37,1%.
C©u 8: Nguyên tố R thuộc nhóm VIA công thức oxit cao nhất của R với oxi và công thức hợp chất khí của
R với hiđro lần lượt là
A. R
2
O
5
và RH
3
. B. R
2
O
7
và RH. C. RO
2
và RH
4
. D. RO
3
và RH
2
.
C©u 9: Cho nguyên tử của nguyên tố X cấu tạo như sau (chấm tròn giữa hạt nhân, chấm tròn còn
lại là các electron).
Mã đề: 152 trang 01
Đề kiểm tra hóa lớp 10 - Trang 2
Đề kiểm tra hóa lớp 10 - Người đăng: khongdamdaukt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra hóa lớp 10 9 10 687