Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra môn lý 12

Được đăng lên bởi doanthitrang97
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
toán
Khóa hc LTĐH môn Vt lí (Kit 1) – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
www.Hocmai.vn – Khóa LTĐH môn Vt lí – Thy Hùng Facebook: LyHung95
H và tên:……………………………………….................
Lp: ....................... Trường:...............................................
Câu 1: Trong dao đng điu hòa, đ th ca gia tc ph thuc vào ta đ là
A. mt đưng elip. B. mt đưng sin.
C. mt đon thng. D. mt đưng parabol.
Câu 2: Mt vt dao đng điu hòa vi biên đ A = 8 cm và chu kì T = 0,4 s. Tc đ trung bình ln nht ca vt trong khong thi gian
1
t s
15
= là
A. 1,5 m/s. B. 1,8 m/s. C. 1,2 m/s. D. 2,1 m/s.
Câu 3: Mt vt dao đng điu hòa vi phương trình
πt π
x 4cos cm
2 3
= +
, trong đó t tính bng giây (s). Vào thi đim nào sau đây
vt đi qua v trí
x 2 3
= cm theo chi
u d
ươ
ng c
a tr
c t
a
đ
?
A.
t = 3 s.
B.
t = 5/3 s.
C.
t = 11/3 s.
D.
t = 7/3 s.
Câu 4:
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo ph
ươ
ng trình x = 6cos(5
π
t +
π
/6) (cm) (t
đ
o b
ng giây). Trong kho
ng th
i
gian t
th
i
đ
i
m t
1
= 0,4 (s)
đế
n th
i
đ
i
m t
2
= 2,9 (s) v
t
đ
i qua v
trí x = 3,6 cm
đượ
c m
y l
n?
A.
13 l
n
B.
12 l
n
C.
11 l
n
D.
7 l
n
Câu 5:
M
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
u hoà trên m
t
đ
o
n th
ng MN dài 10 cm ,v
n t
c c
a nó khi
đ
i qua trung
đ
i
m c
a
MN là 40
π
cm/s. T
n s
dao
độ
ng c
a ch
t
đ
i
m b
ng :
A.
4 Hz
B.
2 Hz
C.
8 Hz
D.
16 Hz
Câu 6:
Ch
n g
c to
độ
ta
VTCB c
a v
t dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo ph
ươ
ng trình
3
π
x 20cos
π
t -
4
=
cm. T
c
độ
trung
bình t
th
i
đ
i
m t
1
= 0,5 s
đế
n th
i
đ
i
m t
2
= 6 s là
A.
34,8 cm/s.
B.
38,4 m/s.
C.
33,8 cm/s.
D.
38,8 cm/s.
Câu 7:
M
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
i biên
độ
A, chu kì T, pha ban ban
đầ
u
π
2
. G
i a t
c
độ
trung bình
c
a ch
t
đ
i
m trong m
t chu kì, b t
c
độ
trung bình c
a ch
t
đ
i
m sau 1/4 chu kì k
t
lúc v
t b
t
đầ
u dao
độ
ng. T
s
a/b là
A.
2.
B.
π
2
C.
1
D.
1/2.
Câu 8:
Khi nói v
m
t v
t
đ
ang dao
độ
ng
đ
i
u hòa, phát bi
u nào sau
đ
ây
đ
úng?
A
. Vect
ơ
gia t
c c
a v
t
đổ
i chi
u khi v
t có li
độ
c
c
đạ
i.
B.
Vect
ơ
gia t
c c
a v
t luôn h
ướ
ng ra xa v
trí cân b
ng.
C
. Vect
ơ
v
n t
c và vect
ơ
gia t
c c
a v
t cùng chi
u nhau khi v
t chuy
n
độ
ng v
phía v
trí cân b
ng.
D
. Vect
ơ
v
n t
c và vect
ơ
gia t
c c
a v
t cùng chi
u nhau khi v
t chuy
n
độ
ng ra xa v
trí cân b
ng
Câu 9:
Cho dao
độ
ng
đ
i
u hòa
π
x Acos 2
πt cm
6
= +
Trong n
a chu k
đầ
u tiên gia t
c và v
n t
c ng
ượ
c chi
u nhau
trong kho
ng th
i gian nào?
A
.
1 5
s s
6 12
B.
1 1
s s
3 2
C.
1 1
s s
6 3
D.
1 1
s s
12 4
Câu 10:
Trong dao
độ
ng
đ
i
u hoà c
a m
t v
t t t
p h
p ba
đạ
i l
ượ
ng nào sau
đ
ây không
đổ
i theo th
i gian?
A.
Bn
độ
, t
n s
, gia t
c.
B.
L
c ph
c h
i, v
n t
c, c
ơ
n
ă
ng dao
độ
ng.
C.
Bn
độ
, t
n s
, c
ơ
n
ă
ng dao
độ
ng.
D. Đ
ng n
ă
ng, t
n s
, l
c h
i ph
c.
Câu 11:
Trong dao
độ
ng
đ
i
u hoà, l
c kéo v
đổ
i chi
u khi
A
. gia t
c b
ng không.
B
. v
t
đổ
i chi
u chuy
n
độ
ng.
C
. c
ơ
n
ă
ng b
ng không.
D
. v
n t
c b
ng không.
Câu 12:
M
t ch
t
đ
i
m dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
i ph
ươ
ng trình x 6cos
πt
=
(x tính bng cm, t tính bng s). Phát biu nào
sau đây đúng?
A.
Tc độ cc đại ca cht đim là 18,8 cm/s.
B.
Chu kì ca dao động là 0,5 s.
00. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1
Môn Vt lí, thi gian làm bài : 30 phút.
đề thi 001
đề kiểm tra môn lý 12 - Trang 2
đề kiểm tra môn lý 12 - Người đăng: doanthitrang97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra môn lý 12 9 10 547