Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 247 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/ Cho hai giống thỏ thuần chủng giao phối với nhau giữa thỏ lông xám và thỏ màu
lông đen được F1 toàn thỏ màu lông đen. Khi cho các con F1 giao phối với nhau thì
được F2 cũng chỉ xuất hiện thỏ lông xám và thỏ màu lông đen .Biện luận và viết sơ
đồ lai từ P đến F 2 .(3 điểm)
2/ Mô tả cấu trúc không gian ADN ? (3 điểm)
3/ Trình bày chức năng của NST ?(3 điểm)
4/ Trình bày các biện pháp hạn chế phát sinh tật ,bệnh di truyền ? (1 điểm)
V/ HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG ĐIỂM:
Câu

1

2

3

4

Đáp án
- Vì F1 toàn chuột màu lông đen nên tính trạng màu lông đen là tính
trạng trội có tính trạng màu lông xám là tính trạng lặn.
- Qui ước: A - gen qui định màu lông đen.
a - gen qui định màu lông xám
P: (Màu lông đen) x
(Màu lông xám)
AA
x
aa
GP:
A
a
F1:
Aa (Màu lông đen)
F1 giao phối: Aa (đực)
x
Aa (cái)
GF1:
1A : 1a
1A : 1a
F2: 1AA
: 2Aa
:
1aa
1lông đen TC) (2 lông đen lai) (1 lông xám TC)
Vậy F2 3 lông đen và 1 lông xám.
Cấu trúc không gian của phân tử AND :
- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn song song,
xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mỗi vòng xoắn cao 34 angtơron gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính
vòng xoắn là 20 angtơron.
- Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành
từng cặp A-T; G-X theo nguyên tắc bổ sung.
Chúc năng của NST :
- Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen ,trên đó mỗi gen ở một vị trí
xác định .
- Nhiễm sắc thể có đặc tính tự nhân đôi,các tính trạng di truyền
được sao chép qua các thế hệ tế bào và cơ thể .
Các biện pháp hạn chế phát sinh tật ,bệnh di truyền :
+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường .
+ Sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật .
+ Đấu tranh chống sản xuất vũ khí hạt nhân .
+ Hạn chế kết hôn mang gen gây bệnh .

Điểm
1,0
0,5
0,5
0,5

0,5

1,0
1,0
1,0

1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

...
1/ Cho hai giống thỏ thuần chủng giao phối với nhau giữa thỏ lông xám thỏ u
lông đen được F1 toàn thỏ màu lông đen. Khi choc con F1 giao phối với nhau t
được F2 cũng chỉ xuất hiện thỏ lông xám và thỏ màu lông đen .Biện luận viết
đồ lai từ P đến F 2 .(3 điểm)
2/ Mô tả cấu trúc không gian ADN ? (3 điểm)
3/ Trìnhy chứcng của NST ?(3 điểm)
4/ Trình bày các biện pháp hạn chế phát sinh tật ,bệnh di truyền ? (1 điểm)
V/ HƯỚNG DẪN CHẤM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG ĐIỂM:
Câu Đáp án Điểm
1
- Vì F1 toàn chuột màu lông đen nên tính trạng màu lông đen là tính
trạng trội có tính trạng màu lông xám là tính trạng lặn.
- Qui ước: A - gen qui định màu lông đen.
a - gen qui định màu lông xám
P: (Màu lông đen) x (Màu lông xám)
AA x aa
GP: A a
F1: Aa (Màu lông đen)
F1 giao phối: Aa (đực) x Aa (cái)
GF1: 1A : 1a 1A : 1a
F2: 1AA : 2Aa : 1aa
1lông đen TC) (2 lông đen lai) (1 lông xám TC)
Vậy F2 3 lông đen và 1 lông xám.
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
2
Cấu trúc không gian của phân tử AND :
- Phân tử ADN một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn song song,
xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
- Mỗi vòng xoắn cao 34 angtơron gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính
vòng xoắn là 20 angtơron.
- Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành
từng cặp A-T; G-X theo nguyên tắc bổ sung.
1,0
1,0
1,0
3
Chúc năng của NST :
- Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen ,trên đó mỗi gen ở một vị trí
c định .
- Nhiễm sắc thể có đặc tính tự nhân đôi,các tính trạng di truyền
được sao chép quac thế hệ tế o và thể .
1,5
1,5
4
Các biện pháp hạn chế phát sinh tật ,bệnh di truyền :
+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường .
+ Sử dụng hợp lí thuốc bảo vệ thực vật .
+ Đấu tranh chống sản xuất vũ khí hạt nhân .
+ Hạn chế kết hôn mang gen gây bệnh .
0,5
0,5
0,5
0,5
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 845