Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I./ Trắc nghiệm: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau (3
điểm)
Câu 1: Di truyền học tư vấn là gì?
a) là phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, cung cấp thông tin
cho lời khuyên về mặt di truyền.
b) là mở các phòng khám và điều trị các bệnh di truyền.
c) Là kết hợp điều trị các bệnh tật di truyền với nghiên cứu dòng họ.
Câu 2. Prôtêin có cấu trúc cơ bản ở bậc nào sau đây ?
A. Bậc 1
B. Bậc 2
C. Bậc 3
D. Bậc 4
Câu 3 . Ở ngô 2n = 20 . Một tế bào của ngô đang ở kì sau của nguyên
phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau ?
a . 20
b . 40
c . 80
d . 10
Câu 4 . Kết quả kì giữa của nguyên phân các NST với số lượng :
a . 2n (đơn )
b . n (đơn)
c . 2n (kép)
d.n
( kép )
Câu 5) Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở đâu?
a. Tại ribôxôm
b.Tại một số bào quan chứa ADN như ty thể , lạp thể
c. Chủ yếu trong nhân tế bào, tại NST
d. Tại trung thể
Câu 6)Sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào của quá trình nguyên phân:
a. Kì sau
b.Kì đầu
c.Kì giữa
d.Kì trung gian
II-TỰ LUẬN : ( 7 đểm )
Câu 1: Tại sao nói đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò
và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất ( 2 điểm)
Câu 2: Ghi sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa gen với tính trạng? Giải thích bản
chất mối quan hệ đó? (2 điểm)
Câu 3 : Một phân tử ADN có 200 000 Nuclêotit số Nuclêotit loại T là chiếm
20% trong tổng số nuclêôtit của phân tử. Tính số nuclêôtit mỗi loại của phân tử
ADN đó (1 điểm)
Câu 4 : ( 2 điểm) Ở cà chua, tính trạng quả đỏ do gen D qui định là trội hoàn
toàn, tính trạng quả vàng do gen d là lặn

a) Xác định kết quả F1 và F2 khi cho lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ và
quả vàng ?
b) Khi cho cây lai F1 giao phấn với cây F2 quả đỏ thuần chủng thì kết quả ra
sao ?
A - Phần trắc nghiệm : Mỗi câu đúng 0,5 điểm:
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
d
a
b
c
c
a
B - PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1: ( 2 điểm) Vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã trải qua
quá trình tiến hóa lâu dài và gây ra rối loạn trong quá trình trao đổi chất
Cho
1 điểm
+ Vai trò và ý nghĩa trong thực tiển
Cho 1 điểm
(1)
Câu 2: (2 điểm) Ghi đúng sơ đồ Gen

(2)
mARN

(3)
Prôtein

Tính trạng

Cho 1 điểm
Giải thích: Cho 1 điểm
(1) Trật tự sắp xếp của các N.của gen qui định trật tựcủa các N. trên phân tử
ADN.
(2) Trật tự sắp xếp của các N. ở ARN qui định trình tự sắp xếp của các a
xítamin trong chuổi a xít amin.
(3) Từ đó protein tham gia vào các hoạt động sinh lý của cơ thể biểu hiện thành
tính trạng . ( Cho 1 điểm)
Câu 3:
+ Tính được số lượng Nuclêô...
I./ Trắc nghiệm: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau (3
điểm)
Câu 1: Di truyền học tư vấn là gì?
a) là phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, cung cấp thông tin
cho lời khuyên về mặt di truyền.
b) là mở các phòng khám và điều trị các bệnh di truyền.
c) Là kết hợp điều trị các bệnh tật di truyền với nghiên cứu dòng họ.
Câu 2. Prôtêin có cấu trúc cơ bản ở bậc nào sau đây ?
A. Bậc 1 B. Bậc 2 C. Bậc 3 D. Bậc 4
Câu 3 . Ở ngô 2n = 20 . Một tế bào của ngô đang ở kì sau của nguyên
phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau ?
a . 20 b . 40 c . 80 d . 10
Câu 4 . Kết quả kì giữa của nguyên phân các NST với số lượng :
a . 2n (đơn ) b . n (đơn) c . 2n (kép) d . n
( kép )
Câu 5) Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra ở đâu?
a. Tại ribôxôm
b.Tại một số bào quan chứa ADN như ty thể , lạp thể
c. Chủ yếu trong nhân tế bào, tại NST
d. Tại trung thể
Câu 6)Sự nhân đôi của NST xảy ra ở kì nào của quá trình nguyên phân:
a. Kì sau b.Kì đầu c.Kì giữa d.Kì trung gian
II-TỰ LUẬN : ( 7 đểm )
Câu 1: Tại sao nói đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò
và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất ( 2 điểm)
Câu 2: Ghi sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa gen với tính trạng? Giải thích bản
chất mối quan hệ đó? (2 điểm)
Câu 3 : Một phân tử ADN có 200 000 Nuclêotit số Nuclêotit loại T là chiếm
20% trong tổng số nuclêôtit của phân tử. Tính số nuclêôtit mỗi loại của phân tử
ADN đó (1 điểm)
Câu 4 : ( 2 điểm) Ở cà chua, tính trạng quả đỏ do gen D qui định là trội hoàn
toàn, tính trạng quả vàng do gen d là lặn
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Trang 2
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 624