Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B/ Phần tự luận: (7đ)
Câu 1: (3đ) Ở cà chua, tính trạng quả đỏ ( A ) trội so với tính trạng quả vàng (a )
. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cà chua quả vàng.
a. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 và F2
b. Cho hai cây cà chua quả vàng giao phấn với nhau thì kết quả sẽ thế nào?
c. Cho cây F1 giao phấn với cây F2 quả đỏ thuần chủng thì kết quả ra sao?
Câu 2: (2đ) Đột biến gen là gì? Cho ví dụ. Tại sao đột biến gen thường có hại
cho bản thân sinh vật ?
Câu 3: Một phân tử ADN có tổng số nucleotit 50000 , loại T chiếm 35%
trong tổng số nucleôtit của phân tử. Hãy xác định số lượng nucleotit loại A, T,
G, X ? (2đ)
ĐÁP ÁN SINH 9 – HK I
A/ Trắc nghiệm: ( 3đ )
1
b

2
b

3
d

4
a

5
a

6
c

B/ Phần tự luận: (7đ)
Câu 1: (3đ) a. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F1 và F2
- Viết sơ đồ lai từ P đến F2 (0,75đ)
- Trả lời kết quả kiểu gen, kiểu hình ở F1 và F2 (0,5đ)
b. Cho hai cây cà chua quả vàng giao phấn với nhau
- Viết sơ đồ lai (0,5đ)
- Kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai (0,25đ)
c. Cho cây F1 giao phấn với cây F2 quả đỏ thuần chủng
- Xác định kiểu gen cây F1 và cây F2 quả đỏ thuần chủng (0,25đ)
- Viết sơ đồ lai (0,5đ)
- Trả lời kết quả(0,25đ)
Câu 2: (2đ)
- K/n Đột biến gen (0,5đ)
- Cho ví dụ. (0,5đ)
- Giải thích đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật (1đ)
Câu 3: (2đ)
Số N loại T là: (50000 : 100) x 35 = 17500
(0,5đ)
Số N loại A = T = 17500
(0,5đ)
Số N loại G = X = 50000 – ( 17500 + 17500) / 2= 7500
(1đ)

...
B/ Phần tự luận: (7đ)
Câu 1: (3đ) cà chua, tính trạng quả đỏ ( A ) trội so với tính trạng quả vàng (a )
. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai với cà chua quả vàng.
a. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F
1
và F
2
b. Cho hai cây cà chua quả vàng giao phấn với nhau thì kết quả sẽ thế nào?
c. Cho cây F
1
giao phấn với cây F
2
quả đỏ thuần chủng thì kết quả ra sao?
Câu 2: (2đ) Đột biến gen gì? Cho dụ. Tại sao đột biến gen thường hại
cho bản thân sinh vật ?
Câu 3: Một phân tử ADN có tổng số nucleotit 50000 , loại T chiếm 35%
trong tổng số nucleôtit của phân tử. Hãy xác định số lượng nucleotit loại A, T,
G, X ? (2đ)
ĐÁP ÁN SINH 9 – HK I
A/ Trắc nghiệm: ( 3đ )
B/ Phần tự luận: (7đ)
Câu 1: (3đ) a. Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở F
1
và F
2
- Viết sơ đồ lai từ P đến F
2
(0,75đ)
- Trả lời kết quả kiểu gen, kiểu hình ở F
1
và F
2
(0,5đ)
b. Cho hai cây cà chua quả vàng giao phấn với nhau
- Viết sơ đồ lai (0,5đ)
- Kết quả về kiểu gen và kiểu hình của phép lai (0,25đ)
c. Cho cây F
1
giao phấn với cây F
2
quả đỏ thuần chủng
- Xác định kiểu gen cây F
1
và cây F
2
quả đỏ thuần chủng (0,25đ)
- Viết sơ đồ lai
(0,5đ)
- Trả lời kết quả(0,25đ)
Câu 2: (2đ)
- K/n Đột biến gen
(0,5đ)
- Cho ví dụ. (0,5đ)
- Giải thích đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật (1đ)
Câu 3: (2đ)
Số N loại T là: (50000 : 100) x 35 = 17500 (0,5đ)
Số N loại A = T = 17500 (0,5đ)
Số N loại G = X = 50000 – ( 17500 + 17500) / 2= 7500 (1đ)
1 2 3 4 5 6
b b d a a c
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 525