Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1

Được đăng lên bởi kiemtcb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014

Họ tên hs : .............................................. Môn : Sinh học lớp 9
Lớp : ....................................................... Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(2.0 điểm)
Nêu cấu trúc và chức năng của Nhiễm sắc thể.
Câu 2:(2.0 điểm)
Trình bày cấu tạo hoá học của phân tử ADN. Vì sao ADN có tính đa dạng?
Câu 3:(2.0 điểm)
Phân biệt thường biến và đột biến.
Câu 4: (2.0 điểm)
Một gen có chiều dài 5100 A0 , số lượng A = 3G. Xác định:
a. Tổng số nucleotit của gen.
b. Số lượng từng loại nu của gen.
Câu 5:(2.0 điểm)
Ở đậu Hà Lan tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Các gen đều
nằm trên NST thường, di truyền phân li độc lập với nhau.
a. Xác định kết quả ở F1. khi cho lai cây đậu Hà Lan hạt vàng với cây hạt
xanh ?
b. Muốn xác định kiểu gen cây đậu Hà Lan hạt vàng là thuần chủng hay
không ta làm như thế nào ?

Hết
(Giám thị không giải thích gì thêm)

CÂU
1
* Cấu trúc:

HƯỚNG DẪN CHẤM SINH 9 KỲ I 2013-2014
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐIỂM

2

3

4

5

- Ở kỳ giữa, nhiểm sắc thể có cấu trúc điển hình gồm 2 Crômatit gắn với 1.0 đ
nhau ở tâm động.
(Một Crômatit gồm: AND và P loại histôn
* Chức năng:
- NST là cấu trúc mang gen(có bản chất là ADN), chính nhờ sự tự sao
1.0 đ
của ADN→ sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen qui định tính trạng
được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
* Cấu tạo hoá học của phân tử AND.
- AND được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học: C, H, O, N, và P.
- Thuộc loại đại phân tử: có kích thước và khối lượng lớn.
- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các Nuclêôtit, gồm 4
Mỗi ý 0.5 đ
loại: A, T, G, X.
- AND có tính đa dạng và đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự
sắp xếp của các nuclêôtit.
Thường biến
- Chỉ làm biến đổi kiểu hình,
không làm thay đổi vật chất di
truyền (NST và ADN ).
- Không di truyền
- Phát sinh đồng loạt.
- Giúp cá thể thích nghi với
sự thay đổi của môi trường
sống.
- Không phải là nguyên liệu
của chon giống do không di
truyền.

Đột biến
- Làm biến đổi vật chất di truyền
(ADN và NST )từ đó làm biến đổi kiểu hình.
Thiếu 1 ý
trừ 0.25 đ
- Di truyền.
- Cá thể riêng lẻ
- Phần lớn gây hại cho bản thân sinh
vật.
- Là nguồn nguyên liệu cho quá trình
chọn giống do di truyền được.

a. N= 3000 (Nu)
b. G=X = 375 (Nu)
A=T = 1125 (Nu)
a.
- TH1: P: AA
x
aa
- TH2: P: Aa
x
aa
b.
- Dùng phép lai phân tích.
- Biện luận + SĐL kiểm chứng.

1.0 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.5đ
0.5đ
Mỗi TH
0.25đ

...
PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014
Họ tên hs : .............................................. Môn : Sinh học lớp 9
Lớp : ....................................................... Thời gian làm bài : 45 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1:(2.0 điểm)
Nêu cấu trúc và chức năng của Nhiễm sắc thể.
Câu 2:(2.0 điểm)
Trình bày cấu tạo hoá học của phân tử ADN. Vì sao ADN có tính đa dạng?
Câu 3:(2.0 điểm)
Phân biệt thường biến và đột biến.
Câu 4: (2.0 điểm)
Một gen có chiều dài 5100 A
0
, số lượng A = 3G. Xác định:
a. Tổng số nucleotit của gen.
b. Số lượng từng loại nu của gen.
Câu 5:(2.0 điểm)
Ở đậu Hà Lan tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Các gen đều
nằm trên NST thường, di truyền phân li độc lập với nhau.
a. Xác định kết quả ở F
1.
khi cho lai cây đậu Hà Lan hạt vàng với cây hạt
xanh ?
b. Muốn xác định kiểu gen cây đậu Hà Lan hạt vàng là thuần chủng hay
không ta làm như thế nào ?
Hết
(Giám thị không giải thích gì thêm)
HƯỚNG DẪN CHẤM SINH 9 KỲ I 2013-2014
CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
1 * Cấu trúc:
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Trang 2
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 - Người đăng: kiemtcb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra Sinh học lớp 9 HK1 9 10 418