Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra

Được đăng lên bởi hailinh-nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT ISCHOOL QUY
NHƠN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45phút;

Mã đề thi
209

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:................................................................ SBD: .............................
Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là
A. C2H2, CH4, C2H4
B. C2H2, C2H4
C. C2H2, C6H6, CH4
D. C2H2, H2, CH4
Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng được với Na?
A. CH3 – CH2 – OH
B. CH3 – CH3
C. C6H6
D. CH3 – O – CH3
Câu 3: Sản phẩm cuối cùng của sự khử Fe2O3 bởi CO là
A. Fe3C
B. Fe3O4
C. FeO
D. Fe
Câu 4: Dãy các kim loại tác dụng với dung dịch CuSO4 là
A. Mg, Al, Cu
B. Ag, Al, Cu
C. Al, Fe, Ag
D. Al, Fe, Mg
Câu 5: Chất có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là
A. NaCl
B. Ca(OH)2
C. HCl
D. NaOH
Câu 6: Thể tích dung dịch H2SO4 1M cần để trung hòa 200ml dung dịch NaOH 1M là
A. 150ml
B. 250ml
C. 200ml
D. 100ml
Câu 7: Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng?
A. CH4 + Cl2 à CH3Cl + HCl
B. CH4 + Cl2 à CH3Cl2 + H2
C. 2CH4 + Cl2 à 2CH3Cl + H2
D. CH4 + Cl2 à CH2 + 2HCl
Câu 8: Cho các chất: ZnO, Na 2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe. Số các chất tác dụng được với
axit axetic là
A. 3
B. 5
C. 4
D. 2
Câu 9: Dãy gồm các chất tác dụng được với H2SO4 loãng
A. Cu, Fe, Al, Zn
B. Fe, Al, Zn, Na
C. Ag, Al. Fe, Na
D. Ag, Cu, Al, Fe
Câu 10: Cho 6,9 gam rượu etylic tác dụng hết với kim loại K. Thể tích (đktc) khí hidro thu
được là
A. 3,36 lit
B. 1,68 lit
C. 4,48 lit
D. 5,6 lit
Câu 11: Trong các chất sau, dãy nào chỉ chứa các chất hữu cơ?
A. CO, NaHCO3, C6H6
B. CO2, CH3COONa, C6H12O6
C. C2H2, CH3COOH, C2H5OH
D. Na2CO3, C2H5OH, CH3CH2ONa
Câu 12: Tính thể tích khí C2H4 (đktc) cần để làm mất màu hoàn toàn 200 ml dung dịch Br 2
1M
A. 4,48 lit
B. 2,24 lit
C. 11,2 lit
D. 22,4 lit
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

...
TRƯỜNG THPT ISCHOOL QUY
NHƠN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 45phút;
Mã đề thi
209
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:................................................................ SBD: .............................
Câu 1: Dãy các chất làm mất màu dung dịch nước brom là
A. C
2
H
2
, CH
4
, C
2
H
4
B. C
2
H
2
, C
2
H
4
C. C
2
H
2
, C
6
H
6
, CH
4
D. C
2
H
2
, H
2
, CH
4
Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng được với Na?
A. CH
3
– CH
2
– OH B. CH
3
– CH
3
C. C
6
H
6
D. CH
3
– O – CH
3
Câu 3: Sản phẩm cuối cùng của sự khử Fe
2
O
3
bởi CO là
A. Fe
3
C B. Fe
3
O
4
C. FeO D. Fe
Câu 4: Dãy các kim loại tác dụng với dung dịch CuSO
4
A. Mg, Al, Cu B. Ag, Al, Cu C. Al, Fe, Ag D. Al, Fe, Mg
Câu 5: Chất có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là
A. NaCl B. Ca(OH)
2
C. HCl D. NaOH
Câu 6: Thể tích dung dịch H
2
SO
4
1M cần để trung hòa 200ml dung dịch NaOH 1M là
A. 150ml B. 250ml C. 200ml D. 100ml
Câu 7: Trong các phương trình hóa học sau, phương trình hóa học nào viết đúng?
A. CH
4
+ Cl
2
à CH
3
Cl + HCl B. CH
4
+ Cl
2
à CH
3
Cl
2
+ H
2
C. 2CH
4
+ Cl
2
à 2CH
3
Cl
+ H
2
D. CH
4
+ Cl
2
à CH
2
+ 2HCl
Câu 8: Cho các chất: ZnO, Na
2
SO
4
, KOH, Na
2
CO
3
, Cu, Fe. S các chất tác dụng được với
axit axetic là
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 9: Dãy gồm các chất tác dụng được với H
2
SO
4
loãng
A. Cu, Fe, Al, Zn B. Fe, Al, Zn, Na C. Ag, Al. Fe, Na D. Ag, Cu, Al, Fe
Câu 10: Cho 6,9 gam rượu etylic tác dụng hết với kim loại K. Thể tích (đktc) khí hidro thu
được là
A. 3,36 lit B. 1,68 lit C. 4,48 lit D. 5,6 lit
Câu 11: Trong các chất sau, dãy nào chỉ chứa các chất hữu cơ?
A. CO, NaHCO
3
, C
6
H
6
B. CO
2
, CH
3
COONa, C
6
H
12
O
6
C. C
2
H
2
, CH
3
COOH, C
2
H
5
OH D. Na
2
CO
3
, C
2
H
5
OH, CH
3
CH
2
ONa
Câu 12: Tính thể tích khí C
2
H
4
(đktc) cần để làm mất màu hoàn toàn 200 ml dung dịch Br
2
1M
A. 4,48 lit B. 2,24 lit C. 11,2 lit D. 22,4 lit
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
đề kiểm tra - Người đăng: hailinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề kiểm tra 9 10 795