Ktl-icon-tai-lieu

Đề KTCL môn hóa

Được đăng lên bởi soicuong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 001
Họ và tên thí sinh:……….……….….….................... Số báo danh:……………
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137;Mn = 55.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Tên gọi nào sau đây là tên của hợp chất có công thức cấu tạo sau?
CH3

`

CH2

CH

CHO

CH

CH3

CH3

A. 2–etyl–3–metylbutanal.
B. 2–etyl–3–metylbutan
.
C. 2–isopropylbutanal.
D. 2–etyl–3–metylbutanol.
Câu 2: Hợp chất A có công thức tổng quát (C xH4Ox)n thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của
x là n tương ứng là:
A. 3 và 2.
B. 4 và 1.
C. 2 và 2.
D. 2 và 3.
Câu 3: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):
(a) Phenol tan ít trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng.
(b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.
(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol khó bị thay thế hơn so với nguyên tử H trong
benzen.
(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa màu đen.
Số phát biểu đúng là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 5: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất
A. NaNO3.
B. K2CO3.
C. KCl
. D. NH4NO3.
Câu 6: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ (chứa C, H, O) phân tử khối là 60 và tác dụng được với Na kim
loại?
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 7: Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau
một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.
(d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.
(e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.
Số phát biểu đúng là:
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Trang 1/6 - Mã đề thi 001

Câu 8: Cho các phản ứng sau:
(a) FeS + 2HC...
ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013-2014
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 001
Họ và tên thí sinh:……….……….….….................... Số báo danh:……………
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137;Mn = 55.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Tên gọi nào sau đây là tên của hợp chất có công thức cấu tạo sau?
`
CH
3
CH
2
CH CHO
CH
CH
3
CH
3
A. 2–etyl–3–metylbutanal. B. 2–etyl–3–metylbutan .
C. 2–isopropylbutanal. D. 2–etyl–3–metylbutanol.
Câu 2: Hợp chất A công thức tổng quát (C
x
H
4
O
x
)
n
thuộc loại axit no đa chức, mạch hở. Giá trị của
x là n tương ứng là:
A. 3 và 2. B. 4 và 1. C. 2 và 2. D. 2 và 3.
Câu 3: Cho các phát biểu sau về phenol (C
6
H
5
OH):
(a) Phenol tan ít trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng.
(b) Phenol có tính axít nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.
(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.
(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol khó bị thay thế hơn so với nguyên tử H trong
benzen.
(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa màu đen.
Số phát biểu đúng là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 4: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
, (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 5: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất
A. NaNO
3
. B. K
2
CO
3
. C. KCl . D. NH
4
NO
3
.
Câu 6: Có bao nhiêu hợp chất hữu (chứa C, H, O) phân tử khối 60 tác dụng được với Na kim
loại?
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 7: Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO
2
bằng số mol H
2
O.
(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.
(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau
một hay nhiều nhóm CH
2
là đồng đẳng của nhau.
(d) Dung dịch glucozơ bị oxi hóa bởi AgNO
3
trong NH
3
tạo ra Ag.
(e) Saccarazơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.
Số phát biểu đúng là:
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Trang 1/6 - Mã đề thi 001
Đề KTCL môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề KTCL môn hóa - Người đăng: soicuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề KTCL môn hóa 9 10 192