Ktl-icon-tai-lieu

Đề luyện thi hsg 11

Được đăng lên bởi AnhSon Tran
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 295 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ LUYỆN THI HSG TỈNH KHỐI 11 MÔN HÓA HỌC
ĐỀ SỐ 5 – Ngày 28/12/2014
Chuyên đề: Tính toán theo chuỗi phản ứng vô cơ
Câu 1: a/ Nung một mẫu quặng có chứa MnO, Cr2O3 và các tạp chất trơ với một lượng dư Na2O2 thu
được hỗn hợp chứa Mn6+ và Cr6+. Hoà tan sản phẩm vào nước rồi thêm H2SO4 dư thu được kết tủa
MnO2 và dung dịch B có các ion MnO4, Cr2O72.Thêm vào B một lượng dung dịch FeSO4 dư rồi hoà
tan kết tủa MnO2 vào đó.Viết phương trình các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.
b. Dung dịch X chứa hỗn hợp SO32- và S2O32-.
100ml dung dịch X phản ứng hết với 80ml dung dịch CrO 42- 0,0500M trong môi trường bazơ tạo ra
Cr(OH)63-, chỉ có ion SO42- tạo thành. Chế hoá hỗn hợp thu được với BaCl 2 dư , lọc kết tủa, làm khô
cân được 0,9336 gam kết tủa khô. Viết phương trình phản ứng dạng ion ?
+ Tính nồng độ mỗi chất trong dung dịch đầu ở dạng mol .
Câu 2 Tiến hành cân chính xác 0,2940 gam K 2Cr2O7 tinh khiết rồi hoà tan thành 100,00 ml (dung dịch
A), lấy 10,00 ml dung dịch A thêm vào 10,00 ml dung dịch KI 0,1500 mol/lít đã được axit hoá và
thêm Na2CO3 trong bình chuẩn độ. Để bình chuẩn độ trong bóng tối 10 phút, sau đó tiến hành chuẩn
độ bằng dung dịch Na2S2O3 (dung dịch B) sử dụng hồ tinh bột làm chỉ thị thì cần 20,50 ml. Hoà tan
1,000 gam mẫu Cu(NO3)2 vào nước, pha loãng thành 100,00 ml, lấy 10 ml dung dịch axit hoá bằng
axit HCl, thêm KI dư, để trong bóng tối 10 phút sau đó chuẩn độ bằng dung dịch B sử dụng hồ tinh bột
làm chỉ thị cần 25,40 ml. Giải thích quá trình định lượng và xác định hàm lượng Cu(NO 3)2 trong mẫu.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 0,8120 gam một mẫu quặng sắt gồm FeO, Fe 2O3 và 35% tạp chất trơ trong
dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch X. Sục khí SO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Dung
dịch Y phản ứng vừa đủ với 22,21 ml dung dịch KMnO4 0,10 M. Mặt khác, hoà tan hết 1,2180 gam mẫu
quặng trên trong dung dịch HCl (dư) rồi thêm ngay dung dịch KMnO 4 0,10 M vào dung dịch thu được
cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì hết 15,26 ml dung dịch KMnO4 0,10 M.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích SO2 (ở điều kiện tiêu chuẩn) đã dùng và thành phần phần trăm theo khối lượng của
FeO, Fe2O3 có trong mẫu quặng.
Câu 4: Cân 0,8350g hỗn hợp X gồm NaHSO 3 và Na2SO3 . Thêm axit sunfuric (dư) và đun
nóng . Cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết trong 500,00ml dung dịch nước brom , ta được dung dịch
A . Thêm KI (dư) vào 50,00 ml dung dịch A . Để phản ứng hết lượng iot I 3- giải phóng ra phải dùng
hết 12,50ml Na2S2O3 0,05000 M ...
ĐỀ LUYỆN THI HSG TỈNH KHỐI 11 MÔN HÓA HỌC
ĐỀ SỐ 5 – Ngày 28/12/2014
Chuyên đề: Tính toán theo chuỗi phản ứng vô cơ
Câu 1: a/ Nung một mẫu quặng có chứa MnO, Cr
2
O
3
và các tạp chất trơ với một lượng dư Na
2
O
2
thu
được hỗn hợp chứa Mn
6+
và Cr
6+
. Hoà tan sản phẩm vào nước rồi thêm H
2
SO
4
dư thu được kết tủa
MnO
2
và dung dịch B có các ion MnO
4
, Cr
2
O
7
2
.Thêm vào B một lượng dung dịch FeSO
4
dư rồi hoà
tan kết tủa MnO
2
vào đó.Viết phương trình các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên.
b. Dung dịch X chứa hỗn hợp SO
3
2-
và S
2
O
3
2-
.
100ml dung dịch X phản ứng hết với 80ml dung dịch CrO
4
2-
0,0500M trong môi trường bazơ tạo ra
Cr(OH)
6
3-
, chỉ có ion SO
4
2-
tạo thành. Chế hoá hỗn hp thu được với BaCl
2
dư , lọc kết tủa, làm khô
cân được 0,9336 gam kết tủa khô. Viết phương trình phản ứng dạng ion ?
+ Tính nồng độ mỗi chất trong dung dịch đầu ở dạng mol .
Câu 2 Tiến hành cân chính xác 0,2940 gam K
2
Cr
2
O
7
tinh khiết rồi hoà tan thành 100,00 ml (dung dịch
A), lấy 10,00 ml dung dịch A thêm vào 10,00 ml dung dịch KI 0,1500 mol/lít đã được axit hoá và
thêm Na
2
CO
3
trong bình chuẩn độ. Để nh chuẩn độ trong bóng tối 10 phút, sau đó tiến hành chuẩn
độ bằng dung dịch Na
2
S
2
O
3
(dung dịch B) sử dụng hồ tinh bột làm chỉ thị thì cần 20,50 ml. Hoà tan
1,000 gam mẫu Cu(NO
3
)
2
vào nước, pha loãng thành 100,00 ml, lấy 10 ml dung dịch axit hoá bằng
axit HCl, thêm KI dư, để trong bóng tối 10 phút sau đó chuẩn độ bằng dung dịch B sử dụng hồ tinh bột
làm chỉ thị cần 25,40 ml. Giải thích quá trình định lượng và xác định hàm lượng Cu(NO
3
)
2
trong mẫu.
Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 0,8120 gam một mẫu quặng sắt gm FeO, Fe
2
O
3
35% tạp chất ttrong
dung dịch HCl (dư), thu được dung dịch X. Sục khí SO
2
vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Dung
dịch Y phản ứng vừa đủ với 22,21 ml dung dịch KMnO
4
0,10 M. Mặt khác, hoà tan hết 1,2180 gam mẫu
quặng trên trong dung dch HCl (dư) rồi thêm ngay dung dịch KMnO
4
0,10 M vào dung dịch thu được
cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì hết 15,26 ml dung dịch KMnO
4
0,10 M.
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích SO
2
(ở điều kiện tiêu chuẩn) đã dùng thành phần phần trăm theo khối lượng của
FeO, Fe
2
O
3
có trong mẫu quặng.
Câu 4: Cân 0,8350g hỗn hợp X gồm NaHSO
3
Na
2
SO
3
. Thêm axit sunfuric (dư) đun
nóng . Cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết trong 500,00ml dung dịch nước brom , ta được dung dịch
A . Thêm KI (dư) vào 50,00 ml dung dịch A . Đphản ứng hết ợng iot I
3
-
giải phóng ra phải dùng
hết 12,50ml Na
2
S
2
O
3
0,05000 M ( phản ứng tạo thành Na
2
S
4
O
6
) .
Sục khí ni qua 100ml dung dịch A để đuổi hết brom dư, ta đưc dung dịch B . trung hoà 25,00ml
dung dịch B hết 15,00ml NaOH 0,1000 M .
1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra .
2. Tính nồng độ Br
2
trước khi hấp thụ khí .
3. Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X .
Câu 5: Kim loại A phản ứng với phi kim B tạo hợp chất C màu vàng cam. Cho 0,1 mol hp chất C
phản ng với CO
2
(dư) tạo thành hợp chất D và 2,4 gam B. Hòa tan hoàn toàn D vào nưc, dung dịch
D phản ứng hết 100 mL dung dịch HCl 1 M giải phóng 1,12 L khí CO
2
(đktc). y xác định A, B, C,
D viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết hợp chất C chứa 45,05 % B theo khối lượng; hợp
chất D không bị phân tích khi nóng chảy.
Đề luyện thi hsg 11 - Người đăng: AnhSon Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề luyện thi hsg 11 9 10 195