Ktl-icon-tai-lieu

đề ôn kiểm tra môn toán HKII

Được đăng lên bởi Vy Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A – LÝ THUYẾT.
I. Đại số
1. Hàm số lượng giác: y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.
2. Phương trình lượng giác cơ bản: sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx = a.
3. Phương trình lượng giác thường gặp:
- Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
- Phương trình qui về bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
- Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx,
4. Quy tắc cộng, quy tắc nhân.
5. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
6. Nhị thức Niu-tơn.
7. Biến cố và xác suất của một biến cố.
8. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.
II. Hình học
1. Phép tịnh tiến: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
2. Phép đối xứng trục: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
3. Phép đối xứng tâm: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
4. Phép quay: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
5. Phép vị tự: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
6. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
7. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
8. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
B – BÀI TẬP.
- Các dạng bài tập ứng với các nội dung nêu trên
- Làm lại tất cả các bài tập sách giáo khoa và sách bài tập
C – MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO.
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
y=

1

π
sin( x − )
4
1
e. y =
2co s x − 1

a.

b. y = tan

x
2

c. y = cot 2 x

d. y = sin

f. y = cos

1
x −1

g. y = cos x + 1

h. y =

π
b. y = 2 − co s( x − )
4

c. y = 3 − 2 sin x

d. y = 2cos x + 1

f. y = co s 2 x + 2co s 2 x

g. y = 2 − 2 − sin x

2

Bài 2. Tìm gtln,gtnn của các hàm số:
π
3

a. y = 3 + 2sin( x + )
π
3

e. y = co s x + co s( x − )

2x
x−2

sin x + cos x
cot x + 1

Bài 3. Giải các phương trình sau:
π
1
1
π
a. cos 2 x =
b. sin 3 x = cos 2 x
c. cot( − x) =
d. tan 2 ( − 2 x) − 3 = 0
3
4
3
2
π
π
π
π
e. tan 2 x = cot( x + )
f. 3 cot( − x) + 1 = 0 g. cos(2 x − ) + sin( x + ) = 0
4
4
4
4
h. cos x + cos 2 x + cos3 x + cos 4 x = 0
i. (2cos x − 1)(2sin x + cos x) = sin 2 x − sin x
Bài 4. Giải các phương trình sau:
a. 2cos 2 x − 5cos x + 3 = 0
b.1 − 5sin x + 2cos 2 x = 0
c. 3 cot 2 x − 4cot x + 3 = 0

d. cos 2 x + 5sin x + 2 = 0
e.1 − 5cos x + 2sin 2 x = 0
f. cos 2 x + sin 2 x + 2cos x + 1 = 0
Bài 5. Giải các phương trình sau:
a. sin x + 3 cos x = 1
b. 2sin x − 2cos x = 2
c. 3sin x − 4cos x = 1
d.5sin 3 x + 12cos3 x = 13
e. 2sin 2 x − cos 2 x = 2
f.3cos 2 x + sin 2 x = 1
Bài 6. Giải các phương trình sau:
a. 2 2(sin x + cos x )cos x = 3 + cos 2 x
b. (2cos x − 1)(sin x + cos x) = 1
c. 2cos 2 x = 6(cos x −...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 11 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
A – LÝ THUYẾT.
I. Đại số
1. Hàm số lượng giác: y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.
2. Phương trình lượng giác cơ bản: sinx = a, cosx = a, tanx = a, cotx = a.
3. Phương trình lượng giác thường gặp:
- Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
- Phương trình qui về bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
- Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx,
4. Quy tắc cộng, quy tắc nhân.
5. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
6. Nhị thức Niu-tơn.
7. Biến cố và xác suất của một biến cố.
8. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.
II. Hình học
1. Phép tịnh tiến: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
2. Phép đối xứng trục: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
3. Phép đối xứng tâm: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
4. Phép quay: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
5. Phép vị tự: Định nghĩa, các tính chất và biểu thức tọa độ.
6. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
7. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
8. Đường thẳng song song với mặt phẳng.
B – BÀI TẬP.
- Các dạng bài tập ứng với các nội dung nêu trên
- Làm lại tất cả các bài tập sách giáo khoa và sách bài tập
C – MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO.
Bài 1.Tìm tập xác định của các hàm số:
a.
1
sin( )
4
y
x
π
=
b.
2
x
y tan=
c.
cot 2y x=
d.
2
sin
2
x
y
x
=
e.
1
2 s 1
y
co x
=
f.
2
1
cos
1
y
x
=
g.
cos 1y x= +
h.
sin cos
cot 1
x x
y
x
+
=
+
Bài 2. Tìm gtln,gtnn của các hàm số:
a.
3 2sin( )
3
y x
π
= + +
b.
c.
3 2 siny x=
d.
2cos 1y x= +
e.
s s( )
3
y co x co x
π
= +
f.
2
s 2 s2y co x co x= +
g.
2 2 siny x=
Bài 3. Giải các phương trình sau:
a.
1
cos2
2
x =
b.
sin3 cos2x x=
c.
1
cot( )
4
3
x
π
=
d.
2
tan ( 2 ) 3 0
3
x
π
=
e.
tan 2 cot( )
4
x x
π
= +
f.
3cot( ) 1 0
4
x
π
+ =
g.
cos(2 ) sin( ) 0
4 4
x x
π π
+ + =
h.
cos cos2 cos3 cos4 0x x x x+ + + =
i.
(2cos 1)(2sin cos ) sin 2 sinx x x x x + =
Bài 4. Giải các phương trình sau:
a.
2
2cos 5cos 3 0x x + =
b.
2
1 5sin 2cos 0x x + =
c.
2
3cot 4cot 3 0x x + =
đề ôn kiểm tra môn toán HKII - Trang 2
đề ôn kiểm tra môn toán HKII - Người đăng: Vy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề ôn kiểm tra môn toán HKII 9 10 688