Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA KÌ 1

Được đăng lên bởi Tô Thị Oanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÔN TẬP HOÁ 10 KÌ I ( đề 5)
(Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137, Pb=207)
32

Câu 1: Nguyên tử 16 S có bao nhiêu electron ở phân lớp p?
A. 6
B. 4
C. 8
D. 10
Câu 2: Cho phản ứng: C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O
Sau khi cân bằng, hệ số của chất khử và chất oxi hóa của phản ứng trên lần lượt là
A. 4 và 1.
B. 2 và 1.
C. 1 và 2.
D. 1 và 4.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây luôn là không oxi hóa-khử:
A. phân hủy
B. hóa hợp
C. trao đổi
D. thế
Câu 4: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử 86
37 Rb là
A. 123.
B. 49.
C. 37.
D. 86.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố hoá học X được cấu tạo bởi 36 hạt, số hạt mang điện gấp đôi số hạt
không mang điện. Phát biểu không đúng về X là
A. Công thức hidroxit của X là X(OH)2
B. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA
C. X kết hợp với Clo tạo hợp chất cộng hóa trị. D. Cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s2
Câu 6: Cho phản ứng sau: Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe. Sự khử là:
A. Mg → Mg2+ + 2e
B. Mg2+ + 2e → Mg
C. Fe → Fe2+ + 2e
D. Fe2+ + 2e → Fe
Câu 7: Trong phân tử CO2 số cặp e dùng chung là :
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1.
Câu 8: Cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư sinh ra 0,56 lít khí H 2
(đktc). Kim loại đó là
A. Ba.
B. Mg.
C. Ca.
D. Sr.
Câu 9: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng hệ thống tuần hoàn có bao nhiêu nguyên tố là khí hiếm?
A. 1
B. 2
C. 3.
D. 4
Câu 10: Nguyên tố M thuộc nhóm IA, công thức oxit cao nhất của M là
A. M2O.
B. MO.
C. MO2.
D. M2O3.
Câu 11: Số oxi hóa của Clo trong hợp chất HClO4
A. +5
B. +7
C. +3
D. +1
Câu 12: Cho các nguyên tố Na (Z = 11); Mg (Z = 12); Al (Z = 13); K(Z=19). Dãy các nguyên tố được
sắp xếp thứ tự tăng dần tính kim loại là
A. K<Na < Mg < Al.
B. Na< K < Mg<Al.
C. Na <Mg< Al<K.
D. Al < Mg < Na<K.
Câu 13: Số nguyên tố thuộc chu kì 2 là
A. 8.
B. 18.
C. 2.
D. 32.
Câu 14: Liên kết được tạo thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện ngược dấu là
A. liên kết ion.
B. liên kết kim loại.
C. liên kết cộng hóa trị. D. liên kết hiđro.
Câu 15: Nguyên tử M có Z=19. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố M thuộc
A. chu kì 4, nhóm IA. B. chu kì 3, nhóm VA. C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 3, nhóm IA.
Câu 16: Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O7, trong hợp chất của R với hiđro chứa 98,765% R về khối
lượng. R là
A. clo.
B. iot.
C. flo.
D. brom.
Câu 17: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn gồm các nhóm nguyên tố nào?
A. Nguyên tố d và f
B. Nguyên tố s và p
C. Nguyên tố s
...
ĐỀ ÔN TẬP HOÁ 10 KÌ I ( đề 5)
(Cho nguyên tử khối: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Cd=112; Ba=137, Pb=207)
Câu 1: Nguyên tử
S
32
16
có bao nhiêu electron ở phân lớp p?
A. 6 B. 4 C. 8 D. 10
Câu 2: Cho phản ứng: C + HNO
3
→ CO
2
+ NO
2
+ H
2
O
Sau khi cân bằng, hệ số của chất khử và chất oxi hóa của phản ứng trên lần lượt là
A. 4 và 1. B. 2 và 1. C. 1 và 2. D. 1 và 4.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây luôn là không oxi hóa-khử:
A. phân hủy B. hóa hợp C. trao đổi D. thế
Câu 4: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử
86
37
Rb là
A. 123. B. 49. C. 37. D. 86.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố hoá học X được cấu tạo bởi 36 hạt, số hạt mang điện gấp đôi số hạt
không mang điện. Phát biểu không đúng về X là
A. Công thức hidroxit của X là X(OH)
2
B. X thuộc chu kì 3, nhóm IIA
C. X kết hợp với Clo tạo hợp chất cộng hóa trị. D. Cấu hình electron của X là: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
Câu 6: Cho phản ứng sau: Mg + FeSO
4
→ MgSO
4
+ Fe. Sự khử là:
A. Mg → Mg
2+
+ 2e B. Mg
2+
+ 2e → Mg C. Fe → Fe
2+
+ 2e D. Fe
2+
+ 2e → Fe
Câu 7: Trong phân tử CO
2
số cặp e dùng chung là :
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1.
Câu 8: Cho 0,6 gam một kim loại nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl sinh ra 0,56 lít khí H
2
(đktc). Kim loại đó là
A. Ba. B. Mg. C. Ca. D. Sr.
Câu 9: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng hệ thống tuần hoàn có bao nhiêu nguyên tố là khí hiếm?
A. 1 B. 2 C. 3. D. 4
Câu 10: Nguyên tố M thuộc nhóm IA, công thức oxit cao nhất của M là
A. M
2
O. B. MO. C. MO
2
. D. M
2
O
3
.
Câu 11: Số oxi hóa của Clo trong hợp chất HClO
4
A. +5 B. +7 C. +3 D. +1
Câu 12: Cho các nguyên tố Na (Z = 11); Mg (Z = 12); Al (Z = 13); K(Z=19). Dãy các nguyên tố được
sắp xếp thứ tự tăng dần tính kim loại là
A. K<Na < Mg < Al. B. Na< K < Mg<Al. C. Na <Mg< Al<K. D. Al < Mg < Na<K.
Câu 13: Số nguyên tố thuộc chu kì 2 là
A. 8. B. 18. C. 2. D. 32.
Câu 14: Liên kết được tạo thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện ngược dấu là
A. liên kết ion. B. liên kết kim loại. C. liên kết cộng hóa trị. D. liên kết hiđro.
Câu 15: Nguyên tử M có Z=19. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố M thuộc
A. chu kì 4, nhóm IA. B. chu kì 3, nhóm VA. C. chu kì 4, nhóm IIA. D. chu kì 3, nhóm IA.
Câu 16: Oxit cao nhất của nguyên tố R là R
2
O
7
, trong hợp chất của R với hiđro chứa 98,765% R về khối
lượng. R là
A. clo. B. iot. C. flo. D. brom.
Câu 17: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn gồm các nhóm nguyên tố nào?
A. Nguyên tố d và f B. Nguyên tố s và p C. Nguyên tố s D. Nguyên tố p
Câu 18: Các nguyên tố nhóm VIIA được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần như sau:
A. Br, I, Cl, F B. F, Cl, Br, I C. I, Br, Cl, F D. I, Br, F, Cl
Câu 19: Điện hoá trị của các nguyên tố nhóm IA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm VIIA là
A. 1- B. 1+ C. 7- D. 7+
Câu 20: Cho các cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
X. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
Y. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
2
Z. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
T. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
.
Các nguyên tố kim loại là:
ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA KÌ 1 - Trang 2
ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA KÌ 1 - Người đăng: Tô Thị Oanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ ÔN TẬP MÔN HÓA KÌ 1 9 10 162