Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập môn Toán lớp 11

Được đăng lên bởi levinh265
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 11
A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Câu I : ( 2 điểm ) Giới hạn : hàm khảo sát chuẩn bị cho lớp 12 .
Câu II : ( 1 điểm ) Hàm số liên tục :
1) Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
2) Chứng minh phương trình có ít nhất 1 , 2 nghiệm
Câu III: ( 3 điểm )
1) Tính đạo hàm của hàm số hoặc chứng minh một đẳng thức liên quan đến đạo hàm các cấp của
một hàm số .
2) Viết phương trình tiếp tuyến của một hàm số biết tọa độ tiếp điểm hoặc biết hệ số góc
3) Bài toán tìm tham số liên quan đến đạo hàm hoặc giải bất phương trình liên quan đến đạo hàm
Câu IV: ( 3 điểm )
1) Chứng minh quan hệ vuông góc ( dt ^ mp , mp ^ mp )
2) Xác định và tính góc của đt và mp , hai mp .
3) Xác định và tính khoảng cách giữa điểm và mp , đt và mp song song , hai mp song song , hai
đt chéo nhau .
Câu V: ( 1 điểm )
B. NỘI DUNG ÔN TẬP
ĐỀ SỐ 1
Câu I ( 2,0 điểm ) Tìm các giới hạn sau :
1)

lim

x2

5x  2
2 x

x4
3
 2 x2 
x  2
2
2x  3
4) lim
x 1 1  x

2) lim (

x3 x 2 x
3) xlim
(
–
  1 )

3 2 4
Câu II ( 1,0 điểm )
 x2  x  6
x  2

x2
1) Cho hàm số y = f(x) = 
Xét tính liên tục của f(x) tại x = – 2 .

1
x  2

2) Chứng minh phương trình 2x5 – 3x3 + 2x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm .
Câu III ( 3,0 điểm )
1) Cho hàm số y = x.sinx . Chứng minh xy – 2( y’ – sinx ) + x.y” = 0 .
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
số góc bằng 

5
4

2x  3
biết tiếp tuyến có hệ
x 1

3) Cho hàm số y = y  3x 4  6 x 2  1 . Tìm x để y’ < 0 .
Câu IV ( 3,0 điểm )
Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình chữ nhật , cạnh bên SA vuông góc với
mặt đáy . Biết AB = a , BC = a 3 , SA = a 6
1) Kẻ AH ^ SB . Chứng minh mp( AHC ) ^ ( SBC ) .
2) Xác định và tính góc giữa SC và mp( ABCD ) .
3) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp( SBD ) .
Câu V : ( 1,0 điểm )
Cho hàm số y = – ( m2 + 5m )x3 + 6mx2 + 6x – 5
Tìm tất cả các giá trị của m để y’ = 0 và y” < 0 tại x = 1

ĐỀ SỐ 2
Câu I ( 2,0 điểm ) Tìm các giới hạn sau :

3x  4
x ( 1)
x 1
lim (  x3  9 x 2  6 x  5 )
3) x
2
2

1)

( 2 x 4  6 x 2  3)
2) xlim


lim 

4)

Câu II ( 1,0 điểm )
 2 x2  5x  3


1) Cho hàm số y = f(x) = 


x3

x  3

2x  5
x  x  2
lim

Tìm a để f(x) liên tục tại x = – 3 .

2  3a
x  3

2) Chứng minh phương trình 2x7 – 6x3 + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm .
Câu III ( 3,0 điểm )
1) Cho hàm số y = x + sin2x . Chứng minh y” + 4y – 4x = 0 .
x2  3x  3
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
tại điểm có
x 1
hoành độ x = – 2
3) Cho hàm số y = y  2 x3  ...
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II – KHỐI 11
A. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Câu I : ( 2 điểm ) Giới hạn : hàm khảo sát chuẩn bị cho lớp 12 .
Câu II : ( 1 điểm ) Hàm số liên tục :
1) Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
2) Chứng minh phương trình có ít nhất 1 , 2 nghiệm
Câu III: ( 3 điểm )
1) Tính đạo hàm của hàm số hoặc chứng minh một đẳng thức liên quan đến đạo hàm các cấp của
một hàm số .
2) Viết phương trình tiếp tuyến của một hàm số biết tọa độ tiếp điểm hoặc biết hệ số góc
3) Bài toán tìm tham số liên quan đến đạo hàm hoặc giải bất phương trình liên quan đến đạo hàm
Câu IV: ( 3 điểm )
1) Chứng minh quan hệ vuông góc ( dt ^ mp , mp ^ mp )
2) Xác định và tính góc của đt và mp , hai mp .
3) Xác định và tính khoảng cách giữa điểm và mp , đt và mp song song , hai mp song song , hai
đt chéo nhau .
Câu V: ( 1 điểm )
B. NỘI DUNG ÔN TẬP
Câu I ( 2,0 điểm ) Tìm các giới hạn sau :
1)
2
5 2
lim
2
x
x
x
2)
4
2
3
lim ( 2
2 2

x
x
x
3)
lim
x
( –
3 2
1
3 2 4
x x x
) 4)
1
2 3
lim
1
x
x
x
Câu II ( 1,0 điểm )
1) Cho hàm số y = f(x) =
2
1
6
2
2
2
x x
x
x
x
Xét tính liên tục của f(x) tại x = – 2 .
2) Chứng minh phương trình 2x
5
– 3x
3
+ 2x + 1 = 0 có ít nhất một nghiệm .
Câu III ( 3,0 điểm )
1) Cho hàm số y = x.sinx . Chứng minh xy – 2( y’ – sinx ) + x.y” = 0 .
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
2 3
1
x
x
biết tiếp tuyến có hệ
số góc bằng
5
4
3) Cho hàm số y =
. Tìm x để y’ < 0 .
Câu IV ( 3,0 điểm )
Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình chữ nhật , cạnh bên SA vuông góc với
mặt đáy . Biết AB = a , BC = a
3
, SA = a
6
1) Kẻ AH ^ SB . Chứng minh mp( AHC ) ^ ( SBC ) .
2) Xác định và tính góc giữa SC và mp( ABCD ) .
3) Tính khoảng cách từ điểm A đến mp( SBD ) .
Câu V : ( 1,0 điểm )
Cho hàm số y = – ( m
2
+ 5m )x
3
+ 6mx
2
+ 6x – 5
Tìm tất cả các giá trị của m để y’ = 0 và y” < 0 tại x = 1
ĐỀ SỐ 1
Đề ôn tập môn Toán lớp 11 - Trang 2
Đề ôn tập môn Toán lớp 11 - Người đăng: levinh265
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề ôn tập môn Toán lớp 11 9 10 958