Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 10

Được đăng lên bởi lequangvotong01
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
–
( hời gian làm bài 9 phút )
.

Ầ

U G

Ấ

Ả

Í

(7 điểm )

âu ( 2, điểm )
a) Cho sin   

c sau : cos 4 x  cos 4    x   2 cos 2 (  x )  1
2

i ic c
t
t
t
sau:

i

b)
âu


3
với     0 . Tính cos , tan  .
2
5

t

( 2, điểm )

a)

2x  3
x 1

3

b) 2x2 + 2x2+3x+9 = 33 - 3x
âu
( 3, điểm )
To
ặt
tọa ộ Oxy c o a iể A(1;2) B(3;1) (5;4).
a) Viết
t
ờ t
B và ờ t
c a ờ
ABC.
) Tí diệ tíc ta
i c AB .
c) Viết

t

ờ

tò

oại tiế ta

cao ạ từ A của ta

i c

i c AB .

Ầ R Ê G ( 3 điểm )

II .

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)
. heo chương trình chuẩn :
âu V.a ( , điểm ) :
i

ằ

:

cos a  cos 5a
 2sin a
sin 4a  sin 2a

âu V.a ( 2, điểm ) :
a)

i

)
â

ằ

o

t

:

(a  c)(b  d)  ab  cd

: (m2  4)x2  2(m  2)x  1  0 . Đị

ể

t

iệt ?

2. heo chương trình nâng cao :
âu V.b ( , điểm ) :
T
i tị ỏ
t và i t ị lớ

t ếu có của à

số f(x) = si x + cosx .

Câu V.b ( 2, điểm ) :
a) Cho tan   cot   2 ( 
)T

ể

t

t

k
) . Tí
2

i t ị của iểu t

c: A

x2 + (2m - 1)x + m – 1 < 0 có

1

1
1

sin2  cos2 

iệ

có ai

iệ



2
.
Ầ
U G
Câu 1. (2 iể )

Ấ

Ả

Í

(7 điểm )

Cho biêủ t c f(x)= mx 2  2mx  3m  4
a) X c ị t t c c c i t ị của t a số

ể

t

f(x) = 0 có 2

iệ

t id u

ể f(x)  0, x

b) T

Câu 2. (2 iể )
o

â

Hãy t

ố tầ số của ột ẫu số liệu

sau:

xi

0

2

3

5

6

7

9

10

ni

1

1

4

2

1

2

2

3

số t u

số t u

vị

ốt của

N=16

ẫu số liệu ói t ê .

Câu 3. (3 iể )
To

ặt

toạ

ộ Oxy c o

iể

I  1;2  và

ai

ờ

t

tê

ai

1 : x  y  3  0 ;

 x  1  t
.
2 : 
y  4  t

a) Viết
b) T
cạ

t
toạ ộ c c ỉ

cò lại
c) T

óc tới
.

ờ

ậ I là

toạ ộ iể
ờ

tò

t

của ta

tu

óc với  2 .

d i qua I và vuô
i c có ai cạ

lầ l ợt ằ

ờ

M t uộc

ờ

2

 2 sao c o từ M có t ể kẻ

t

C  :  x  1   y  4 

2

ợc ai tiế tuyế vuô

4

hoặc phần 2)

1. Dành cho học sinh học theo chương trình chuẩn
t

t
i

b)

:
t

x2  4x  3  2 x  5

c sau ( i t iết iểu t

c luô có

ĩa)

1  cos 2 x 1  cos 4 x
.
 cot x
cos 2 x
sin 4 x

c) Viết

t

c í

tắc của eli

iết t ục

4 tiêu cự 2 5 .

ỏ ằ

2. Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao
a) i i
b)
c) Viết

t

t

:

x  2  3  x  5  2x

ằ : cos2 x  sin  300  x  cos  600  x  

i
t

1 ,  2 ,

iể .

Ầ R Ê G ( 3 điểm )
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần
a) i i

t

c í

3
4

tắc của y e ol iết t ục t ực ằ

2

6 tiêu cự 2 13



3
.

Ầ

U G

Ấ

Câu 1. ...
www.TRITHUCTOAN.BLOGSPOT.COM
1






a) Cho
3
sin
5


0
2
. Tính
os , tanc

.
b)  
1)(cos2
2
coscos
244
xxx
:
a)
23
3
1
x
x
b) 2x
2
+ 2x
2
+3x+9 = 33 - 3x
m )


ABC.


II . 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)



cosa cos5a
2sin a
sin 4a sin2a


(a c)(b d) ab cd






Câu V.b 
a) Cho
k
tan cot 2 ( )
2

11
A
22
sin cos



2
+ (2m - 1)x + m 
Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 - Người đăng: lequangvotong01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 10 9 10 132