Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ số 4

Được đăng lên bởi Nghĩa Nguyễn Quang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
No.4_2014

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm): Cho hàm số y  x 3  3 x 2  1 có đồ thị (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 9x - y + 6 = 0.
2 
  tan 2 x  tan x
Câu II (2,0 điểm)
1) Giải phương trình:
( x R )
sin  x   
2
4
tan 2 x  1

 x 2 y  y 3x  1  2( x  y )
2) Giải hệ phương trình: 
3 x 2  2 y 2  5 xy  x  y  0

.

1

Câu III (1,0 điểm):

Tính tích phân sau:

I
0

( x  R, y  R )

x  ln( x  1)
dx
( x  2) 2

Câu IV (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB  a 2, BC  2 a , SA vuông góc
với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm cạnh BC, góc giữa hai mặt phẳng (SMD) và (ABCD) bằng 600. Tính
thể tích khối chóp S.DCM theo a.
Câu V (1,0 điểm):
 x 2 . y  1  2 xy  2 x  1
.
Tìm các giá trị của tham số a để hệ phương trình sau có nghiệm thực: 
 x 3  3 x  3 xy  a  2
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: ( x  1)2  ( y  1) 2  8 có tâm I, và điểm
3 
A  ; 2  . Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A, cắt đường tròn (C) tại hai điểm B và C sao cho tam
2 
giác IBC nhọn và có diện tích bằng 2 3 .
2) Giải phương trình: 2 log 4 (1  2 x  1)  log 2 (5  x)  log 1 (3  x).
2

Câu VII.a (1,0 điểm) : Trong một lớp học gồm có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên
4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả học sinh nam và học sinh nữ.
B.Chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : x 2  y 2  8 x  6 y  21  0 và đường thẳng (d) : x  y  1  0 .
Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD ngoại tiếp đường tròn (C) biết điểm A thuộc (d).
2) Giải phương trình: log 9 ( x 2  5 x  6) 2  log 1
3

x 1 1
 log 3 (3  x ) .
2
2
n

 2

Câu VII.b (1,0 điểm) : Tìm hệ số của số hạng chứa x8 trong khai triển của P ( x)   3  x 5  với x  0
x

1
2
n 1
n
Biết số nguyên dương n thỏa mãn : C n  C n  ...  C n  C n  40 95
---------------- Hết ----------------

No.4_2014

Câu

Nội dung

Điể
m

I 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm sô: y  x 3  3x 2  1 (1,0 điểm)
(2đ) +) TXĐ: D  R
( x3  3x 2  1)  
lim ( x3  3x 2  1)  
+) Giới hạn: xlim
,

x 
x  0
+) ...
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm): Cho hàm số
3 2
3 1
y x x
có đồ thị (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 9x - y + 6 = 0.
Câu II (2,0 điểm) 1) Giải phương trình:
1tan
tantan
4
sin
2
2
2
2
x
xx
x
(
Rx
)
. 2) Giải hệ phương trình:
0523
)(2132
22
yxxyyx
yxxyyx
),( RyRx
Câu III (1,0 điểm): Tính tích phân sau:
1
0
2
)2(
)1ln(
dx
x
xx
I
Câu IV (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,
2, 2
AB a BC a
, SA vuông góc
với mặt phẳng (ABCD). Gọi M là trung điểm cạnh BC, góc giữa hai mặt phẳng (SMD) và (ABCD) bằng 60
0
. Tính
thể tích khi chóp S.DCM theo a.
Câu V (1,0 điểm):
Tìm các giá trị của tham số a để hệ phương trình sau có nghiệm thực: .
233
1221.
3
2
axyxx
xxyyx
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn mt trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương tnh Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) phương trình:
2 2
( 1) ( 1) 8
x y
tâm I, điểm
3
A ; 2
2
. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A, cắt đường tròn (C) tại hai điểm B và C sao cho tam
giác IBC nhọn và có diện tích bằng
2 3
.
2) Giải phương trình:
).3(log)5(log)121(log2
2
124
xxx
Câu VII.a (1,0 điểm) : Trong một lớp học gồm 20 hc sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên gọi ngẫu nhiên
4 học sinh lên bảng gii bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả học sinh nam và học sinh nữ.
B.Chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) :
2 2
8 6 21 0
x y x y
và đường thẳng (d) :
1 0
x y
.
Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD ngoại tiếp đường tròn (C) biết điểm A thuộc (d).
2) Giải phương trình:
2 2
9 1
3
3
1 1
log ( 5 6) log log (3 )
2 2
x
x x x
.
Câu VII.b (1,0 điểm) : Tìm hệ số ca số hạng chứa
8
x
trong khai triển của
n
x
x
xP
5
3
2
)(
với
0
x
Biết số nguyên dương n tha mãn :
1 2 1
... 4095
n n
n n n n
C C C C
---------------- Hết ----------------
No.4_2014
ĐỀ số 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ số 4 - Người đăng: Nghĩa Nguyễn Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ số 4 9 10 373