Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược bảo vệ bờ biển

Được đăng lên bởi trung12520031
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1 Tên đề tài:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược

2

Mã
số:
TNMT.06.21

bảo vệ bờ biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
3 Thời gian thực hiện: 24 tháng (01/2013 - 12/2014)

4

Cấp quản lý
Nhà nước
Bộ
Cơ sở

5 Kinh phí: 1.489,0 triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học

1.489,0

- Từ nguồn tự có của cơ quan
- Từ nguồn khác
6

Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)
- Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển
và hải đảo giai đoạn 2010 - 2015.

7 Lĩnh vực khoa học
Tự nhiên;
Kỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT…);

Nông, lâm, ngư nghiệp;
Y dược.

8 Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên:

Bùi Thị Mai

Học vị:

Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Chuyên viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: Nhà riêng: 04. 38338475; Mobile: 0984651555; CQ: 0437956868
Fax: 0437549732;

E-mail: maivdl@gmail.com

Tên cơ quan đang công tác: Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên - môi trường biển
Địa chỉ cơ quan: Số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng: Số 70, ngõ 165, đường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
9 Cơ quan chủ trì đề tài
Tên cơ quan chủ trì đề tài: Cục Điều tra và Kiểm soát tài nguyên - môi trường biển
Điện thoại:

Fax : 0437549732

Địa chỉ: Số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Họ và tên thủ trưởng cơ quan: Hoàng Văn Phấn
Số tài khoản: 8123
Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1090506
Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Quận Thanh Xuân - Hà Nội
Tên cơ quan chủ quản đề tài: Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

II. NỘI DUNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ĐỀ TÀI
10

Mục tiêu của đề tài

- Đánh giá được hiện trạng bờ biển Việt Nam; xác định nguyên nhân, cảnh báo biến
động bờ biển và đề xuất được các giải pháp bảo vệ.
- Nghiên cứu, đề xuất được khung Chiến lược bảo vệ bờ biển Việt Nam đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030.
11
Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải nghiên cứu đề
tài
11.1. Tình trạng đề tài:
Mới
Kế tiếp (tiếp tục hướng nghiên cứu của
chính nhóm tác giả)
11.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:
Trên thế giới
Từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, nhận thức được vị trí và tầm quan trọng
của biển, nhiều nước trên thế giới đặc biệt là các nước có vùng biển lớn đã xây dựng
“Chiến lược biển” của mình cho tới năm 2020, trong đó “Chiến lược bảo vệ bờ biển” có
một vị trí quan trọng.
Nước Anh, Chiến lược bảo vệ bờ biển được bắt đầu xây dựng từ năm 1987 sau đó
sửa đổi và ...
Mẫu số 3
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1 Tên đề tài:
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược
2 số:
TNMT.06.21
bảo vệ bờ biển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
3 Thời gian thực hiện: 24 tháng (01/2013 - 12/2014) 4 Cấp quản lý
Nhà nước
Bộ
Cơ sở
5 Kinh phí: 1.489,0 triệu đồng, trong đó:
Nguồn Tổng số (triệu đồng)
- Từ ngân sách sự nghiệp khoa học 1.489,0
- Từ nguồn tự có của cơ quan
- Từ nguồn khác
6
Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)
- Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản tổng hợp, thống nhất về biển
và hải đảo giai đoạn 2010 - 2015.
7
Lĩnh vực khoa học
Tự nhiên; Nông, lâm, ngư nghiệp;
Kỹ thuật (Công nghiệp, XD, GT…); Y dược.
8 Chủ nhiệm đề tài
Họ và tên: Bùi Thị Mai
Học vị: Tiến sĩ
Chức danh khoa học: Chuyên viên chính
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: Nhà riêng: 04. 38338475; Mobile: 0984651555; CQ: 0437956868
Fax: 0437549732; E-mail: maivdl@gmail.com
Tên cơ quan đang công tác: Cc Điu tra và Kim soát i nguyên - môi trưng bin
Địa chỉ cơ quan: Số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Địa chỉ nhà riêng: Số 70, ngõ 165, đường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
9 Cơ quan chủ trì đề tài
n cơ quan ch trì đ tài: Cục Điu tra và Kiểm soát tài ngun - i trưng bin
Điện thoại: Fax : 0437549732
Địa chỉ: Số 10 phố Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược bảo vệ bờ biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược bảo vệ bờ biển - Người đăng: trung12520031
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược bảo vệ bờ biển 9 10 366