Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 6643 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TRƯ NG

I H C NÔNG LÂM TP.MCM

KHOA MÔI TRƯ NG VÀ TÀI NGUYÊN

TÀI NGHIÊN C U

X

LÝ D U TRÀN B NG
VI SINH V T
TH C HI N: NHÓM 6.2 L P
DH08DL
1.Nguy n Th Ngoãn
2.Nguy n Minh Tu n
3.Nguy n Th H ng Di m
4.Nguy n Th Thu Cúc
5.Phan Th Di m Thùy
6.Mai Huỳnh

Ngày 30 Tháng 11 Năm 2009

c Dũng

X lý d u tràn b ng vi sinh v t

M CL C
M C L C..................................................................................................................1
A-TH M H A TRÀN D U VALDEZ. ...................................................................3
I-SƠ LƯ C TH M H A VALDES.....................................................................3
II-TH NG KÊ CÁC V TRÀN D U ..................................................................7
1. Vi t Nam: .....................................................................................................7
2. Trên th gi i.................................................................................................. 11
III. M C TIÊU C A
TÀI :........................................................................... 13
B- T NG QUAN V D U M .............................................................................. 14
I.KHÁI NI M: ..................................................................................................... 14
II.CÔNG TH C: ................................................................................................. 14
III.THÀNH PH N:.............................................................................................. 14
1.Parafin (nhóm alkan):.................................................................................... 15
2.Naften: ............................................................................................................ 15
3.Nhóm Aromatic: ............................................................................................. 15
4.Acetylen: ......................................................................................................... 16
5.Resin và asphan .............................................................................................. 16
IV.S N PH M:.................................................................................................... 16
V.TÍNH CH T V T LÝ VÀ T TR NG: ........................................................ 17
1.Các tính ch t v t lý:....................................................................................... 17
2.T tr ng:.................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.MCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CU
X LÝ DU TRÀN BNG
VI SINH VT
Ngày 30 Tháng 11 Năm 2009
TH
C HIN: NHÓM 6.2 LP
DH08DL
1.Nguyn Th Ngoãn
2.Nguyn Minh Tun
3.Nguyn Th Hng Dim
4.Nguyn Th Thu Cúc
5.Phan Th Dim Thùy
6.Mai Hunh Đức Dũng
Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu: Xử lý dầu tràn bằng vi sinh vật 9 10 169