Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Ứng dụng số phức vào giải toán Hình học phẳng

Được đăng lên bởi dback482
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
z



Đề tài : Ứng dụng số phức vào giải
toán Hình học phẳng

1

MỤC LỤC
Trang 2
Mục lục ....................................................................................................................... 1
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 3
Chương 1:SỐ PHỨC ................................................................................................... 4
1.1 Lịch sử hình thành khái niệm số phức ................................................................... 4
1.2 Khái niệm số phức ................................................................................................ 8
1.3 Các phép toán trên tập các số phức........................................................................ 9
1.4 Dạng lượng giác và dạng mũ của số phức ........................................................... 11
Chương 2: ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG ......... 17
2.1 Phương pháp giải toán......................................................................................... 17
2.2 Mô tả một số kết quả của hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phức ...................... 17
2.3 Ứng dụng số phức giải toán chứng minh hình học và tính toán ........................... 22
2.4 Ứng dụng số phức giải toán dựng hình ................................................................ 35
2.5 Ứng dụng số phức giải toán quỹ tích ................................................................... 38
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 45

2

MỞ ĐẦU
Số phức xuất hiện từ thể kỷ XIX do nhu cầu phát triển của Toán học về giải
những phương trình đại số. Từ khi ra đời số phức đã thúc đẩy toán học tiến lên mạnh
mẽ và giải quyết được nhiều vấn đề của khoa học và kỹ thuật. Đối với học sinh bậc
THPT thì số phức là một nội dung còn mới mẻ, với thời lượng không nhiều, học sinh
mới chỉ biết được những kiến thức rất cơ bản của số phức, việc khai thác các ứng dụng
của số phức còn hạn chế, đặc biệt là việc sử dụng số phức như một phương tiện để giải
các bài toán Hình học phẳng là một vấn đề khó, đòi hỏi học sinh phải có năng lực giải
toán nhất định, biết vận dụng kiến thức đa dạng của toán học.
Mặc dù sách giáo khoa Giải tích lớp 12 đã đưa bài tập ứng dụng Số phức
vào giải toán hình học phẳng nh...
1
z

Đ
Đ
t
t
à
à
i
i
:
:
n
n
g
g
d
d
n
n
g
g
s
s
p
p
h
h
c
c
v
v
à
à
o
o
g
g
i
i
i
i
t
t
o
o
á
á
n
n
H
H
ì
ì
n
n
h
h
h
h
c
c
p
p
h
h
n
n
g
g
Đề tài : Ứng dụng số phức vào giải toán Hình học phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Ứng dụng số phức vào giải toán Hình học phẳng - Người đăng: dback482
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề tài : Ứng dụng số phức vào giải toán Hình học phẳng 9 10 983