Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi casio 9 có đáp án

Được đăng lên bởi buivansonprobt
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo TP. Hoà Chí Minh

Ñeà thi giaûi toaùn nhanh treân maùy tính Casio THCS naêm hoïc 2010-2011.
Ngaøy thi : 31 / 10 /2010 . Thôøi gian laøm baøi : 60 phuùt
Baøi 1 : Tính tổng các chữ số của số 437.

2
Baøi 2: Cho N = 3xy  x . Tìm tất cả các cặp chữ số (x;y) để N là số chính phương.

Bài 3: Tìm x (phân số tối giản) thoả:
2
5
1
1
 13


: 2  .1

15,2.0,25  48,51 : 14,7  44 11 66
2
5

3,145x  2, 006
3,2  0, 8(5,5  3,25)
x=
Baøi 4: Tìm các ước số nguyên tố của số: A = 21777 + 34217 + 52877

Bài 5: Tìm tất cả các số có dạng 34x5y chia hết cho 36.

Baøi 6: Tìm số dư khi chia số A = 23 + 34 + 45 + … + 1011 cho số 17.
Bài 7: Tính giá trị biểu thức (dạng phân số).
A  1

1
1
1
1
1
1
 2  1  2  2  ...  1 

2
2
2
3
3
4
1100 11012

Baøi 8: Cho tam giác ABC có BC = 5,4; đường cao AH = 2,7 và trung tuyến BM = 3,8.
a/ Tính số đo góc C (độ, phút, giây):
b/ Tính chiều cao BK (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
c/ Tính độ dài cạnh AC (chính xác đến 2 chữ số thập phân) :
d/ Tính số đo góc A (độ, phút, giây):
e/ Gọi O là giao điểm của AH và BM. Tính CO (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
f/ Tính khoảng cách từ O đến AB (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
HEÁT
Họ và tên thí sinh :

Ngày và nơi sinh:

Trường THCS :

Quận , Huyện :

MÃ PHÁCH:
__________________________________________________________________
MÃ PHÁCH:

Đáp án
Đeà thi giaûi toaùn nhanh treân maùy tính Casio THCS naêm hoïc 2010-2011.
Baøi 1 : Tính tổng các chữ số của số 437.

43

2
Baøi 2: Cho N = 3xy  x . Tìm tất cả các cặp chữ số (x;y) để N là số chính phương.

(2;0), (4;5), (6;4)
Bài 3: Tìm x (phân số tối giản) thoả:
2
5
1
1
 13


: 2  .1

15,2.0,25  48,51 : 14,7  44 11 66
2
5

3,145x  2, 006
3,2  0, 8(5,5  3,25)

x=

27006
3145

Baøi 4: Tìm các ước số nguyên tố của số: A = 21777 + 34217 + 52877
7;

311; 1697;

5179

Bài 5: Tìm tất cả các số có dạng 34x5y chia hết cho 36.
34056 ; 34452 ; 34956
Baøi 6: Tìm số dư khi chia số A = 23 + 34 + 45 + … + 1011 cho số 17.
13
Bài 7: Tính giá trị biểu thức (dạng phân số).
A  1

1
1
1
1
1
1
 2  1  2  2  ...  1 

2
2
2
3
3
4
1100 11012

2421097
2202

Baøi 8: Cho tam giác ABC có BC = 5,4; đường cao AH = 2,7 và trung tuyến BM = 3,8.
a/ Tính số đo góc C (độ, phút, giây):

3609’1”

b/ Tính chiều cao BK (chính xác đến 2 chữ số thập phân):

3,19

c/ Tính độ dài cạnh AC (chính xác đến 2 chữ số thập phân) :

4,58

d/ Tính số đo góc A (độ, phút, giây):

8606’33”

e/ Gọi O là giao điểm của AH và BM. Tính CO (chính xác...
Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo TP. Hoà Chí Minh
Ñeà thi giaûi toaùn nhanh treân maùy tính Casio THCS naêm hoïc 2010-2011.
Ngaøy thi : 31 / 10 /2010 . Thôøi gian laøm baøi : 60 phuùt
Baøi 1 : Tính tổng các chữ số của số 43
7
.
Baøi 2: Cho N =
2
3xy x
. Tìm tất cả các cặp chữ số (x;y) để N là số chính phương.
Bài 3: Tìm x (phân số tối giản) thoả:
13 2 5 1 1
: 2 .1
15,2.0,25 48,51 :14,7
44 11 66 2 5
3,145x 2,006 3,2 0,8(5,5 3,25)
Baøi 4: Tìm các ước số nguyên tố của số: A = 2177
7
+ 3421
7
+ 5287
7
Bài 5: Tìm tất cả các số có dạng
34x5y
chia hết cho 36.
Baøi 6: Tìm số dư khi chia số A = 2
3
+ 3
4
+ 4
5
+ … + 10
11
cho số 17.
Bài 7: Tính giá trị biểu thức (dạng phân số).
222222
1101
1
1100
1
1...
4
1
3
1
1
3
1
2
1
1 A
Baøi 8: Cho tam giác ABC có BC = 5,4; đường cao AH = 2,7 và trung tuyến BM = 3,8.
a/ Tính số đo góc C (độ, phút, giây):
b/ Tính chiều cao BK (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
c/ Tính độ dài cạnh AC (chính xác đến 2 chữ số thập phân) :
d/ Tính số đo góc A (độ, phút, giây):
e/ Gọi O là giao điểm của AH và BM. Tính CO (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
f/ Tính khoảng cách từ O đến AB (chính xác đến 2 chữ số thập phân):
HEÁT
Họ và tên thí sinh : Ngày và nơi sinh:
Trường THCS : Quận , Huyện :
MÃ PHÁCH:
__________________________________________________________________
MÃ PHÁCH:
x =
Đề thi casio 9 có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi casio 9 có đáp án - Người đăng: buivansonprobt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đề thi casio 9 có đáp án 9 10 483