Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS

Được đăng lên bởi Lão Lão
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1484 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS
Năm học 2011 - 2012
BÀI THI VIẾT MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi gồm 01 trang)

Câu I: (4 điểm)
1. Nêu những yêu cầu đối với giáo viên trong việc bám sát chuẩn kiến thức, kỹ
năng đổi mới phương pháp dạy học ?
2. Nêu các bước của quy trình biên soạn đề kiểm tra (không yêu cầu giải thích
hoặc phân tích ).
Câu II: (3 điểm) Sử dụng kiến thức trong chương trình môn Toán THCS để giải các
bài toán sau:
1. Giải phương trình: x3 + ax2 + bx + 1 = 0, biết rằng a, b là các số hữu tỷ và
1  2 là một nghiệm của phương trình.
2. Cho đường tròn tâm O và một điểm A ở trong đường tròn đó. Qua A kẻ một
dây BC. Vẽ đường tròn tâm D đi qua A, B và tiếp xúc với (O) tại B. Vẽ đường tròn tâm
E đi qua A, C và tiếp xúc với (O) tại C. Đường tròn tâm D cắt đường tròn tâm E tại điểm
thứ 2 là M.
a. Chứng minh DA // OE
b. Chứng minh OM  MA
Câu III: (3 điểm)
Cho bài toán: “Cho ∆ ABC đều, nội tiếp đường tròn tâm O. M là một điểm trên
cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB.
Chứng minh rằng MA = MB + MC”.
a. Hãy hướng dẫn học sinh lớp 9 tìm lời giải bài toán trên ?
b. Đề xuất 2 bài toán phát triển từ bài toán trên theo hướng dành cho đối tượng
học sinh khá, giỏi.
------------------Hết--------------------

Họ và tên giáo viên: ……………………………………. Số báo danh: ……..……….
Chữ ký của giám thị 1 ……………………… Chữ ký của giám thị 2…………………

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
GIÁO VIÊN MÔN TOÁN THCS
A. Đáp án và thang điểm
Câu I: (4 điểm)
1. Các yêu cầu đối với giáo viên trong dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng môn
Toán THCS là: (2,5 điểm)
Nội dung
Điểm
- Bám sát chuẩn KT, KN để thiết kế bài giảng, với mục tiêu là đạt được
những yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, dạy không quá tải và
0,5 điểm
không lệ thuộc hoàn toàn vào SGK. Việc khai thác sâu kiến thức, kĩ năng
phải phù hợp với khả năng tiếp thu của HS.
- Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các
hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài
0,5 điểm
học, với đặc điểm và trình độ HS, với điều kiện cụ thể của lớp, trường và
địa phương.
- Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được tham gia
một cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá, phát hiện, đề
xuất và lĩnh hội kiến thức; chú ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ
0,5 điểm
năng đã có của HS; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ
tự tin trong học tập của HS; giúp HS phát triển...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS
Năm học 2011 - 2012
BÀI THI VIẾT MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi gồm 01 trang)
Câu I: (4 điểm)
1. Nêu những yêu cầu đối với giáo viên trong việc bám sát chuẩn kiến thức, kỹ
năng đổi mới phương pháp dạy học ?
2. Nêu các bước của quy trình biên soạn đề kiểm tra (không yêu cầu giải thích
hoặc phân tích ).
Câu II: (3 điểm) Sử dụng kiến thức trong chương trình môn Toán THCS để giải các
bài toán sau:
1. Giải phương trình: x
3
+ ax
2
+ bx + 1 = 0, biết rằng a, b các số hữu tỷ
1 2
là một nghiệm của phương trình.
2. Cho đường tròn tâm O một điểm A trong đường tròn đó. Qua A k một
dây BC. Vđường tròn tâm D đi qua A, B tiếp xúc với (O) tại B. Vẽ đường tròn tâm
E đi qua A, C và tiếp xúc với (O) tại C. Đường tròn tâm D cắt đường tròn tâm E tại điểm
thứ 2 là M.
a. Chứng minh DA // OE
b. Chứng minh OM
MA
Câu III: (3 điểm)
Cho bài toán:Cho ABC đều, nội tiếp đường tròn tâm O. M một điểm trên
cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB.
Chứng minh rằng MA = MB + MC”.
a. Hãy hướng dẫn học sinh lớp 9 tìm lời giải bài toán trên ?
b. Đề xuất 2 bài toán phát triển từ bài toán trên theo ớng dành cho đối tượng
học sinh khá, giỏi.
------------------Hết--------------------
Họ và tên giáo viên: ……………………………………. Số báo danh: ……..……….
Chữ ký của giám thị 1 ……………………… Chữ ký của giám thị 2…………………
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS - Trang 2
ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS - Người đăng: Lão Lão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI CHÍNH THỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS 9 10 114