Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chuyên DHKHTN

Được đăng lên bởi No Than
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2014

MÔN THI: TOÁN (cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu I
1) Giải phương trình







1  x  1  x 2  2 1  x 2 8

 x 2  xy  y 2 1
2) Giải hệ phương trình 
 x 2  xy  2 y 2 4
Câu II
1) Giả sử x; y; z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x  y  z  xyz
Chứng minh rằng
x
2y
3z
xyz (5 x  4 y  3z )



1  x 2 1  y 2 1  z 2  x  y  y  z  ( x  z )

2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : x 2 y 2 ( x  y )  x  y 3  xy.
Câu III
Cho tam giác nhọn ABC với AB<BC.D là điểm thuộc cạnh BC sao cho AD là phân giác góc
BAC .Đường thẳng qua C song song với AD cắt trung trực AC tại E .Đường thẳng qua B
song song với AD cắt trung trực AB tại F
1) Chứng minh rằng tam giác ABF đồng dạng với tam giác ACE .
2)Chứng minh đường thẳng BE , CF, AD đồng quy.
3) Đường thẳng qua G song song với AE cắt đường thẳng BF tại Q .Đường thẳng QE
cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác GEC tại P khác E.Chứng minh rằng các điểm A, P ,
G,Q,F cùng nằm trên một đường tròn.
Câu IV
Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức ab  bc  ca 1 . Chứng minh rằng:
5
2abc(a  b  c)   a 4 b 2  b 4 c 2  c 4 a 2
9

------------------------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu I
1) Giải phương trình







1  x  1  x 2  2 1  x 2 8

 x 2  xy  y 2 1
2) Giải hệ phương trình 
 x 2  xy  2 y 2 4
Hướng dẫn
1)ĐKXĐ :  1  x 1
Đặt 1  x  1  x a 0; ta có a 2 2  2 1  x 2 ta có phương trình a 3 8  a 2
Với a=2 1  x  1  x 2  1  x 2 1  x 2 0  x 0

 y 2 1
2)xét x=0 ta có hệ 
hệ vô nghiệm
2
 y 2
 x 2 1
Xét y=0 ta có hệ 
hệ vô nghiệm
2
 x 4
Vậy x; y khác 0 đặt

22 2 2

Ta có hệ

x ty; t 0

22

 yt  ty  y 1 y (t  t 1) 1
 2 2 2 2   2 2 (*)
 yt ty 2y 4 y (t t 2) 4

Vì mỗi vế hệ (*) khác 0 ta chia 2 vế hệ (*) cho nhau ta được
t 2  t 1
1

 4t 2  4t  4 t 2  t  2  3t 2  5t  2 0
4
t2 t  2
t 1
  t  1 3t  2  0  
t  2
3


Với t=1 thay vào hệ (*) ta có 2 nghiệm  x; y    (1;1); ( 1; 1)


2
 2 7
Với t= 3 ta có ta có 2 nghiệm  x; y     9 ;


7
3

  2 7
7  
;  

;

 
9
3  
 

Câu1) Giả sử x; y; z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện x  y  z  xyz
Chứng minh rằng
x
2y
3z
xyz (5 x  4 y  3z )



2
2
2
 x  y  y  z ( x  z )
1 x
1 y
1 z

Hướng d...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2014
MÔN THI: TOÁN (cho tất cả các thí sinh)
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu I
1) Giải phương trình
812211
2
xxx
2) Giải hệ phương trình
42
1
22
22
yxyx
yxyx
Câu II
1) Giả sử x; y; z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện
xyzzyx
Chứng minh rằng
)(
)345(
1
3
1
2
1
222
zxzyyx
zyxxyz
z
z
y
y
x
x
2) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình :
.3)(
22
xyyxyxyx
Câu III
Cho tam giác nhọn ABC với AB<BC.D là điểm thuộc cạnh BC sao cho AD là phân giác góc
BAC .Đường thẳng qua C song song với AD cắt trung trực AC tại E .Đường thẳng qua B
song song với AD cắt trung trực AB tại F
1) Chứng minh rằng tam giác ABF đồng dạng với tam giác ACE .
2)Chứng minh đường thẳng BE , CF, AD đồng quy.
3) Đường thẳng qua G song song với AE cắt đường thẳng BF tại Q .Đường thẳng QE
cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác GEC tại P khác E.Chứng minh rằng các điểm A, P ,
G,Q,F cùng nằm trên một đường tròn.
Câu IV
Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức
1 cabcab
. Chứng minh rằng:
242424
9
5
)(2 accbbacbaabc
-------------------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Đề thi chuyên DHKHTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi chuyên DHKHTN - Người đăng: No Than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi chuyên DHKHTN 9 10 836