Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kỳ toán lớp 6

Được đăng lên bởi Thương Voh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeà kieåm tra45 phuùt

Tröôøng THCS Soá I Phöôùc Sôn
Naêm hoïc: 2007 – 2008

Tieát 18 – Soá hoïc 6

Hoï vaø teân: ....................................................

Lôùp....

Ñieåm :

A. Traéc nghieäm :
Caâu 1: (2 ñ)
Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
1) Luyõ thöøa 73 coù cô soá laø:
A. 3
B.7
C. 21
D. 10
2) Keát quaû cuûa a : a laø:
A. 1
B. a
C. 0
D. khoâng coù.
3) Soá töï nhieân lieàn sau soá 99 laø:
A. 97
B. 100
C. 98 D. 101
4) Soá 1890.
A. Chia heát cho 2
B. Chia heát cho 5
C. Chia heát cho 2 vaø 5
D. Chia heát cho 2; 5 vaø
9.
Caâu 2: (1 ñ) Ñieàn vaøo choã troáng (………………)
a) Taäp hôïp A caùc soá töï nhieân chaün x sao cho 1 < x £ 12.
A = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Cho taäp hôïp M = { 3; 5; 7 }.
{ 3; 5 }
M.
Caâu 3: (1 ñ)
Khaúng ñònh sau ñaây ñuùng hay sai?

Khaúng ñònh
a) Soá 3425 coù soá traêm laø 34 traêm.
b) Khoâng coù soá töï nhieân beù nhaát.

Ñuùng

Sai

B. Töï luaän :
Caâu 4: (3 ñ) Duøng ba chöõ soá 0; 4; 5. Haõy vieát taát caû soá töï nhieân coù ba chöõ soá maø caùc chöõ soá
khaùc
nhau ?
Caâu 5: (3 ñ)
Thöïc hieän pheùp tính:
a) 7 . 65 – 5 . 7
b) 120 + {400 : [ 36 – (8 – 4)2 ] }

Tröôøng THCS Soá I Phöôùc Sôn
Naêm hoïc: 2007 – 2008.
Höôùng daãn chaám
Kieåm tra 45 phuùt – Tieát 18 – Soá hoïc 6.
Caâu 1: (2ñieåm) Moãi caâu 0.5 ñieåm.
1) B
2) A
3) B
4) D
Caâu 2: (1 ñieåm) Moãi caâu 0.5 ñieåm.
a) A = {2; 4; 6; 8; 10; 12.}.
b) {3; 5} Ì M.
Caâu 3: (1 ñieåm) Moãi caâu 0.5 ñieåm.
a) Ñ.
b) S.
Caâu 4: (3 ñieåm)
Moãi soá 0,75 ñieåm.
450; 405; 504; 540.
Caâu 5: (3 ñieåm)
a) 7.65 – 5 . 7 = 7 .(65 – 5) = 7 . 60 = 420
(1ñ)
hay = 455 – 35 = 420.
b) 120 + {400 :[ 36 – (8 – 4)2]} = 120 + {400 :[ 36 – 42]}
= 120 + (400 : 20)
=120 + 20 = 140.
=====================

(1ñ)
(0.5ñ)
(0.5ñ).

Tröôøng THCS Soá I Phöôùc Sôn
Naêm hoïc: 2007 – 2008
Hoï vaø teân: ....................................................

Ñeà kieåm tra 45 phuùt
Tieát 39 – Soá hoïc 6
Lôùp: ...

Ñieåm:

A. Traéc nghieäm :
Caâu 1: (2 ñieåm)
Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
1/ Soá sau laø hôïp soá:
A. 25
B. 7
C. 3
D. 11
2/ Xeùt xem toång hay hieäu naøo sau ñaây chia heát cho 3:
A. 75 +11
B. 63 – 24
C. 81+14
D.73 -15
3/ Neáu (x – 2 ). 30 = 0 thì x =
A. 2
B. 30
C. 32
D. 15
4/ ÖCLN (12; 24) =
A. 8
B. 24
C.6
D. 12
Caâu 2: (1 ñieåm)
Ñieàn vaøo choã troáng (………………)
Caùc soá nguyeân toá nhoû hôn 8 laø: ………………… ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Caâu 3: (1 ñieåm)
Khaún...
Tröôøng THCS Soá I Phöôùc Sôn Ñeà kieåm tra45 phuùt
Naêm hoïc: 2007 – 2008 Tieát 18 – Soá hoïc 6
Hoï vaø teân: .................................................... Lôùp....
Ñieåm :
A. Traéc nghieäm :
Caâu 1: (2 ñ)
Haõy khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng:
1) Luyõ thöøa 7
3
coù cô soá laø:
A. 3 B.7 C. 21 D. 10
2) Keát quaû cuûa a : a laø:
A. 1 B. a C. 0 D. khoâng coù.
3) Soá töï nhieân lieàn sau soá 99 laø:
A. 97 B. 100 C. 98 D. 101
4) Soá 1890.
A. Chia heát cho 2 B. Chia heát cho 5 C. Chia heát cho 2 vaø 5 D. Chia heát cho 2; 5 vaø
9.
Caâu 2: (1 ñ) Ñieàn vaøo choã troáng (………………)
a) Taäp hôïp A caùc soá töï nhieân chaün x sao cho 1 < x £ 12.
A = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Cho taäp hôïp M = { 3; 5; 7 }.
{ 3; 5 } M.
Caâu 3: (1 ñ)
Khaúng ñònh sau ñaây ñuùng hay sai?
B. Töï luaän :
Caâu 4: (3 ñ) Duøng ba chöõ soá 0; 4; 5. Haõy vieát taát caû soá töï nhieân coù ba chöõ soá maø caùc chöõ s
khaùc
nhau ?
Caâu 5: (3 ñ)
Thöïc hieän pheùp tính:
a) 7 . 65 – 5 . 7 b) 120 + {400 : [ 36 – (8 – 4)
2
] }
Khaúng ñònh Ñuùng Sai
a) Soá 3425 coù soá traêm laø 34 traêm.
b) Khoâng coù soá töï nhieân beù nhaát.
Đề thi cuối kỳ toán lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi cuối kỳ toán lớp 6 - Người đăng: Thương Voh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi cuối kỳ toán lớp 6 9 10 152