Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đại học khối A môn hóa 2010

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nhã
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Môn: HOÁ HỌC; Khối: A

Mã đề thi
253

419

596

684

728

815

D

A

A

B

C

A

C

D

A

D

D

B

C

A

D

A

C

B

B

B

D

C

C

D

B

C

D

A

C

A

B

C

B

B

A

B

B

C

C

A

B

A

C

B

D

A

A

A

D

C

C

C

B

C

C

B

D

D

B

B

C

A

A

C

D

B

B

A

A

C

B

C

C

D

A

C

C

B

A

D

C

C

C

D

D

C

A

A

D

D

D

D

C

A

B

A

A

C

B

C

C

D

D

C

D

C

D

A

D

B

A

A

C

C

D

A

B

D

A

D

C

B

D

A

A

C

A

B

D

D

A

C

C

D

A

B

C

D

A

C

A

D

C

A

B

D

B

C

D

C

B

A

B

C

A

D

C

B

C

A

A

A

A

B

B

C

D

C

C

B

A

A

D

D

D

A

C

D

B

A

B

A

B

B

B

D

A

C

A

B

A

C

C

B

B

A

B

A

1

Câu số
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mã đề thi
253

419

596

684

728

815

D

C

A

B

D

B

C

A

D

B

B

A

A

B

C

D

C

C

A

A

C

D

A

C

A

A

D

A

B

D

D

A

C

B

D

B

A

D

C

B

D

D

A

A

B

D

C

C

B

D

C

A

B

B

B

C

C

A

B

B

A

B

D

B

B

A

D

C

D

B

C

C

C

A

B

C

C

B

B

C

A

C

A

B

B

D

C

C

C

D

D

B

D

B

D

B

A

C

A

D

A

C

B

D

B

D

A

A

D

D

C

B

B

D

B

D

A

D

A

D

C

B

C

D

D

C

B

D

B

D

D

B

A

C

D

D

A

A

A

D

B

C

D

D

D

A

D

B

D

C

C

D

B

B

A

B

D

B

B

A

B

A

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2010
Môn: HOÁ HC; Khi: A
đề thi
Câu s
253 419 596 684 728 815
1.
D A A B C A
2.
C D A D D B
3.
C A D A C B
4.
B B D C C D
5.
B C D A C A
6.
B C B B A B
7.
B C C A B A
8.
C B D A A A
9.
D C C C B C
10.
C B D D B B
11.
C A A C D B
12.
B A A C B C
13.
C D A C C B
14.
A D C C C D
15.
D C A A D D
16.
D D C A B A
17.
A C B C C D
18.
D C D C D A
19.
D B A A C C
20.
D A B D A D
21.
C B D A A C
22.
A B D D A C
23.
C D A B C D
24.
A C A D C A
25.
B D B C D C
26.
B A B C A D
27.
C B C A A A
28.
A B B C D C
29.
C B A A D D
30.
D A C D B A
31.
B A B B B D
32.
A C A B A C
33.
C B B A B A
1
Đề thi đại học khối A môn hóa 2010 - Trang 2
Đề thi đại học khối A môn hóa 2010 - Người đăng: Nguyễn Văn Nhã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi đại học khối A môn hóa 2010 9 10 492