Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi enzyme

Được đăng lên bởi Sương Sa Hột Lụ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 1
Câu 1: Hãy nêu khái niệm, cấu tạo và cấu trúc của enzyme
Câu 2: Hãy cho biết các loại chất kìm hãm enzyme. Nêu cả cơ chế và vẽ đồ thị. Hai chất
A1 và A2 có ảnh hưởng kìm hãm lên phản ứng enzyme riêng lẻ, làm cho Vmax cả 2 đều thấp,
tuy nhiên A1 làm cho Km thấp và A2 giữ không đổi. Hãy cho biết từng dạng kìm hãm của A1
và A2
Câu 3: Hãy đề nghị tóm tắt một quy trình thu nhận và tinh sạch amylase nội bào sau khi
lên men vi khuẩn. Giả sử sau đó thu được 3 chế phẩm amylase A, B và C có hoạt tính chung lần
lượt là 1000, 10000 và 11000 UI/g chế phẩm enzyme CPE. Hàm lượng mỗi CPE là 100, 250 và 400
mg protein/g CPE. Hãy tính hoạt tính riêng của từng loại chế phẩm và cho biết chế phẩm nào có
độ tinh sạch cao nhất, thấp nhất? Ngoài amylase bị kìm hãm bởi đồng sulfate ở nồng độ
4mmol/l với Vmax là 1/200x105 phút I/micromole, không kìm hãm là 0mmol/m với Vmax là
1/100x105 phút I/micromole, đồ thị Lineweaver Burk dạng song song. Cho biết kìm hãm dạng gì
và tính Ki.

Đề 2
Câu 1:
-

Enzyme là gì
Tính chất và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme
Nguyên tắc xác định hoạt độ protease theo phương pháp Anson
Xác định các chế phẩm enzyme trong bảng sau đây:
Chế phẩm
1
2
3
Hoạt độ UI/g
5000 4000 6000
Hàm lượng protein mg/g
500
100
300
Chế phẩm nào có độ tinh sạch cao nhất, thấp nhất?
Câu 2: Thế nào là enzyme cố định, các phương pháp cố định
Câu 3: Người ta nuôi một chủng vi khuẩn để thu protease nội bào, sau khi lên men xong
người ta cần thu nhận và tinh sạch protease này để ứng dụng cho thực phẩm. Hãy đưa ra quy
trình thu nhận và tinh sạch protease trên. Giải thích rõ từng bước

...
Đề 1
Câu 1: Hãy nêu khái niệm, cấu tạo và cấu trúc của enzyme
Câu 2: Hãy cho biết các loại chất kìm hãm enzyme. Nêu cả cơ chế vẽ đồ thị. Hai chất
A1 A2 ảnh hưởng kìm hãm lên phản ứng enzyme riêng lẻ, làm cho Vmax cả 2 đều thấp,
tuy nhiên A1 làm cho Km thấp A2 giữ không đổi. Hãy cho biết từng dạng kìm hãm của A1
A2
Câu 3: Hãy đề nghị tóm tắt một quy trình thu nhận tinh sạch amylase nội bào sau khi
lên men vi khuẩn. Giả sử sau đó thu được 3 chế phẩm amylase A, B và C có hoạt tính chung lần
lượt là 1000, 10000 và 11000 UI/g chế phẩm enzyme CPE. Hàm lượng mỗi CPE là 100, 250 và 400
mg protein/g CPE. Hãy tính hoạt tính riêng của từng loại chế phẩm và cho biết chế phẩm nào có
độ tinh sạch cao nhất, thấp nhất? Ngoài amylase bị m hãm bởi đồng sulfate nồng độ
4mmol/l với Vmax 1/200x10
5
phút I/micromole, không kìm hãm 0mmol/m với Vmax là
1/100x10
5
phút I/micromole, đồ thị Lineweaver Burk dạng song song. Cho biết kìm hãm dạng gì
và tính Ki.
Đề 2
Câu 1:
- Enzyme là gì
- Tính chất và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme
- Nguyên tắc xác định hoạt độ protease theo phương pháp Anson
- Xác định các chế phẩm enzyme trong bảng sau đây:
Chế phẩm 1 2 3
Hoạt độ UI/g 5000 4000 6000
Hàm lượng protein mg/g 500 100 300
Chế phẩm nào có độ tinh sạch cao nhất, thấp nhất?
Câu 2: Thế nào là enzyme cố định, các phương pháp cố định
Câu 3: Người ta nuôi một chủng vi khuẩn để thu protease nội bào, sau khi lên men xong
người ta cần thu nhận tinh sạch protease này để ứng dụng cho thực phẩm. Hãy đưa ra quy
trình thu nhận và tinh sạch protease trên. Giải thích rõ từng bước
Đề thi enzyme - Người đăng: Sương Sa Hột Lụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi enzyme 9 10 685