Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay năm học 2009-2010 môn Toán THPT

Được đăng lên bởi phatthemkem
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

QUẢNG NGÃI

CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2009-2010

MÔN: TOÁN (THPT)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Ngày thi: 30/01/2010

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Chú ý: - Đề thi có 09 trang
-Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi
này.
ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI
Bằng số

Bằng chữ

GIÁM KHẢO

MÃ PHÁCH
(Do CTHĐ ghi)

Giám khảo 1
(Họ tên, chữ ký)

Giám khảo 2
(Họ tên, chữ ký)

Bài 1 (5 điểm): Cho hàm số f(x) = x3 + ax2 + bx – 2 với a, b là các số hữu tỉ
1) Tính giá trị đúng của a và b biết rằng phương trình f(x) = 0 có một nghiệm là
3 2
3 2

.
2009

2) Tính giá trị gần đúng của f( 2010 ) với a, b vừa tìm được trên câu 1.
Bài giải

Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

Kết quả

1

Bài 2 (5 điểm): Tìm số chữ số của số B = 252010 + 129002
.

Bài giải

Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

Kết quả

2

Bài 3 (5 điểm): Cho hàm số y =

mx  1
x 1

có đồ thị (C), trong đó m là tham số thực.

Tìm giá trị gần đúng của m để (C) có tiệm cận ngang tạo với hai đường thẳng
(l) : y = x + 3, (k) : y = -2x + 1 một tam giác có diện tích bằng 4.
Bài giải

Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

Kết quả

3

Bài 4 (5 điểm): Cho đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng y = 3x – 4 và (C) đi
qua hai điểm M(1; 2), N(3; 1). Tính độ dài đường tròn (C) và diện tích hình tròn (C)
Bài giải

Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

Kết quả

4

Bài 5 (5 điểm): Tính gần đúng các nghiệm của phương trình sau
1) 2sinx + 4cosx = 3 .
2) 2x + x2 – 2x – 5 = 0.
Bài giải

Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

Kết quả

5

Bài 6 (5 điểm): Tính gần đúng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
y = -sin2x + (sinx + cosx)3 – (sinx + cosx) trên đoạn

 
 0; 2  .

Bài giải

Kết quả

Bài 7 (5 điểm):
Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

6

Cho tứ diện DABC biết ADC = 600, ADB = 450, DA = 3,2; DB = 4,5; DC = 5,6;
mp(ADB) vuông góc với mp(ADC). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
DABC.
Bài giải

Kết quả

Bài 8 (5 điểm):
Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010

7

Cho dãy (un) với u1 = 4, u2 = 7, un + 1 = 2un – un – 1 (n là số nguyên dương)
1) Lập qui trình bấm máy tính un.
2) Tính u33 và S33 = u1 + u2 + … + u33.
Bài giải
Kết quả

Bài 9 (5 điểm): Tìm nghiệm gần đúng của phương trình
27x – 3.9x.2x – 3.3x.4x + 8x = 0
Bài giải

Kết quả

Bài 10 (5 điểm): Người ta định làm một cái hộp hình trụ có thể tích 10,321m3 cho
trư...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI
KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP TỈNH - NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TOÁN (THPT)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Ngày thi: 30/01/2010
Chú ý: - Đề thi có 09 trang
-Thí sinh làm trực tiếp vào bản đề thi
này.
ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI GIÁM KHẢO MÃ PHÁCH
(Do CTHĐ ghi)
Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1
(Họ tên, chữ ký)
Giám khảo 2
(Họ tên, chữ ký)
Bài 1 (5 điểm): Cho hàm số f(x) = x
3
+ ax
2
+ bx – 2 với a, b là các số hữu tỉ
1) Tính giá trị đúng của a và b biết rằng phương trình f(x) = 0 có một nghiệm
23
23
.
2) Tính giá trị gần đúng của f(
2010
2009
) với a, b vừa tìm được trên câu 1.
Bài giải Kết quả
Đề thi HSG MTCT cấp tỉnh môn Toán THPT năm học 2009-2010 1
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay năm học 2009-2010 môn Toán THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay năm học 2009-2010 môn Toán THPT - Người đăng: phatthemkem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay năm học 2009-2010 môn Toán THPT 9 10 813