Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HKII MÔN : VẬT LÝ NĂM HỌC 2012 2013

Được đăng lên bởi Hiu Són
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HKII
MÔN : VẬT LÝ
NĂM HỌC 2012 - 2013
Câu 1: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều liên tục khi số đường sức từ
xuyên qua tiết diện S của cuộn dây
A. đang tăng mà chuyển sang giảm.
C. tăng đều đặn rồi giảm đều đặn.
B. đang giảm mà chuyển sang tăng.
D. luân phiên tăng giảm.
Câu 2: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi số đường sức từ xuyên
qua tiết diện S của cuộn dây
A. lớn.
B. không thay đổi.
C. biến thiên.
D. nhỏ.
Câu 3: Ở Việt Nam các máy phát điện trong lưới điện quốc gia có tần số
A. 25Hz.
B. 50Hz.
C. 75Hz.
D. 100Hz.
Câu 4: Trong hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều, người ta qui ước:
A. bộ phận đứng yên gọi stato, bộ phận quay được gọi là rôto.
B. bộ phận đứng yên gọi rôto, bộ phận quay được gọi là stato
C. cả hai bộ phận được gọi là rôto.
D. cả hai bộ phận được gọi là stato.
Câu 5: Dòng điện xoay chiều qua dụng cụ nào sau đây chỉ gây tác dụng nhiệt?
A. Bóng đèn sợi tóc.
C. Quạt điện.
B. Mỏ hàn điện.
D. Máy sấy tóc.
Câu 6: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do
A. tác dụng từ của dòng điện.
C. tác dụng hóa học của dòng điện.
B. tác dụng nhiệt của dòng điện.
D. tác dụng sinh lý của dòng điện.
Câu 7: Khi truyền tải một công suất điện P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu
đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là
A. P hp =

U.R
U2

B. P hp =

P 2 .R
U2

C. P hp =

P 2 .R
U

D. P hp =

U.R 2
U2

Câu 8: Không thể sử dụng dòng điện không đổi để chạy máy biến thế vì khi sử dụng dòng
điện không đổi thì từ trường trong lõi sắt từ của máy biến thế
A. chỉ có thể tăng.
C. không thể biến thiên.
B. chỉ có thể giảm.
D. không được tạo ra
Câu 9: Để nâng hiệu điện thế từ U = 25000V lên đến hiệu điện thế U’= 500000V, thì phải
dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ
cấp là
A. 0,005.
B. 0,05.
C. 0,5.
D. 5.
Câu 10: Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi
A. góc tới bằng 0.
C. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.
B. góc tới bằng góc khúc xạ.
D. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.
Câu 11: Đứng trên bờ hồ bơi, nhìn xuống mặt nước ta thấy đáy hồ
A. có vẻ cạn hơn so với thực tế.
B. có vẻ sâu hơn so với thực tế.
C. và đáy thực tế của nó không có gì thay đổi.
Câu 12: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì
A. r < i.
B. r > i.
C. r = i.
D. 2r = i.
Câu 13: Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì
A. góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc...
ĐỀ THI HKII
MÔN : VẬT LÝ
NĂM HỌC 2012 - 2013
Câu 1:  !"
#$%&
'()*+,-*(
.(-**+,)(
/()01-*0(
2(3)-*(
Câu 2: 2 !"
#$%&
'(4( .(56( /(7$( 2(8(
Câu 3: 9:;*<*<3<4#=>
'(?@AB( .(@CAB( /(D@AB( 2(ECCAB(
Câu 4: 73F&*<3<G #4H
'(73F!IG73F#JI+5(
.(73F!I5G73F#JI+
/(-73FJI+5(
2(-73FJI+(
Câu 5: 2#+K<L
'(.=MJ=(
.(N8+(
/(OP(
2(N<=(
Câu 6: Q-)G)3 &$+
'(<"&(
.(<&(
/(<=I&(
2(<R&(
Câu 7: Q-*5S

7T*=UVW+0W+>
 *$XG5!<Y53S
3
8+
'(S
3
Z
?
X(V
X
.(S
3
Z
?
?
(V
X
P
/(S
3
Z
?
(V
X
P
2(S
3
Z
?
?
X(V
X
Câu 8: Không,[56,P*<7$$W\[
56\" ]^"&*<7$$
'(K=,)(
.(K=,-*(
/(5,7$(
2(5JP
Câu 9: _,$"XZ?@CCC:$$X
`
Z@CCCCC:G\3-
a*<7$$=KbW&c3W+W&!
3+
'(CGCC@( .(CGC@( /(CG@( 2(@(
Câu 10: =4W+dPa
'(=47TC(
.(=47T=dP(
/(=44c=dP(
2(=48c=dP(
Câu 11:_!7 17cG\*04<1
'(=WePcW4f$(
.(=WecW4f$(
/(W+<f$&=5=\6(
Câu 12: Q<"5W+4GI+=4W++=dP\
'(g( .(h( /(Z( 2(?Z(
Câu 13: Q<<"5&\
'(=dP53W+=4( .(=48c=dP(
ĐỀ THI HKII MÔN : VẬT LÝ NĂM HỌC 2012 2013 - Trang 2
ĐỀ THI HKII MÔN : VẬT LÝ NĂM HỌC 2012 2013 - Người đăng: Hiu Són
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI HKII MÔN : VẬT LÝ NĂM HỌC 2012 2013 9 10 914