Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa lớp 10

Được đăng lên bởi Mon Đôr
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
-------------ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012.
MÔN THI: HÓA HỌC (Chuyên)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Cho khối lượng mol nguyên tử các nguyên tố (gam/mol): C=12; H=1; Mg=24; Ca=40; Fe=56; O=16; S=32;
Ag=108; Al=27; Br=80; Cu=64.
Câu 1: (4,0 điểm)
a. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí etilen bằng cách đun nóng hỗn hợp ancol etylic và axit
sunfuric đặc (xúc tác) ở nhiệt độ thích hợp. Nếu dẫn khí thoát ra vào ống nghiệm chứa dung dịch KMnO 4 thì sau
phản ứng trong ống nghiệm ta không thấy xuất hiện kết tủa màu đen (MnO 2) như khi cho etilen lội qua dung dịch
KMnO4. Tạp chất (chất X) gì đã gây ra hiện tượng đó? Giải thích?
b. Hỗn hợp khí chỉ gồm etilen và X. Để loại chất X (chỉ còn etilen), có thể dùng dung dịch chứa chất nào
trong các chất (riêng biệt) sau đây: BaCl 2; nước Br2; KOH; K2CO3; K2SO3, giải thích và viết phương trình phản
ứng minh họa?
Câu 2: (4,0 điểm)
50
Một loại quặng X có chứa % (theo khối lượng) tạp chất trơ, thành phần còn lại chỉ gồm CaCO 3 và MgCO3.
3
Lấy 1,2m gam X cho phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 0,5m gam khí CO 2 và dung dịch Y.
a. Tính phần trăm khối lượng MgCO3 và CaCO3 trong X?
b. Lấy một phần dung dịch Y đem cô cạn và tiến hành điện phân nóng chảy toàn bộ lượng muối thu được
(hiệu suất quá trình điện phân đạt 100%). Hỗn hợp kim loại thu được sau điện phân có khối lượng bằng 1,68 gam
được cho hết vào 1,5 lít dung dịch CuCl 2 0,1M, phản ứng xong thu được dung dịch Z. Khối lượng dung dịch Z
tăng hay giảm hơn so với khối lượng dung dịch CuCl2 ban đầu bao nhiêu gam?
Câu 3: (4,0 điểm)
3.1. Hỗn hợp khí (ở nhiệt độ phòng) X gồm C2H7N và hai hiđrocacbon có khối lượng phân tử hơn kém nhau
14 đvC. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm CO 2;
N2 và hơi nước. Dẫn 110 ml hỗn hợp Y đi chậm qua bình chứa axit sunfuric đậm đặc (dư), thấy còn lại 50 ml khí
(các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon
và tính phần trăm theo thể tích các chất trong X.
3.2. Giải thích vì sao CH4 hầu như không tan nước, còn C2H5OH và CH3COOH lại tan rất tốt trong nước?
Câu 4: (4,0 điểm)
64
4.1. Hỗn hợp X gồm CuSO4; FeSO4 và Fe2(SO4)3 có chứa
% theo khối lượng nguyên tố lưu huỳnh. Lấy 60
3
gam hỗn hợp X hòa tan hoàn toàn trong nước, sau đó thêm dung dịch NaOH (loãng) cho đến dư. Phản ứng xong, lọc
lấy kết tủa đem nung ngoài không khí tới k...



KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012.
MÔN THI: HÓA HỌC (Chuyên)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Cho khối lượng mol nguyên tử các nguyên tố (gam/mol): C=12; H=1; Mg=24; Ca=40; Fe=56; O=16; S=32;
Ag=108; Al=27; Br=80; Cu=64.
Câu 1:
a. !"#$%&'#$(&)#$&*#$+,(-./0&12&)3(43#56#$070&/##8#$&9#&:%-#0"43(;40<=->(
?/#@/!0A0>B0(70 C#&*(D(&)0&&:%E1/FG#2&)(&"7(!-<="H#$#$&*0&I-F/#$FJ0&KL#
(&M?-/
%&N#I#$(!"#$H#$#$&*(-2&O#$(&P;>/P(&*#21((Q-=/3#L#
R
#&+2&0&"3(43#4DS/-F/#$FJ0&
KL#
ET%0&P(0&P(U $MV$W;!-&*#(+:#$8XN(&)0&X
bE9#&:%2&)0&Y$Z3(43#<=UE4"T0&P(U0&Y0'#3(43# 08(&F[#$F/#$FJ0&0&I-0&P(#="
(!"#$0700&P(!\#$5*( ?-/W;]^-4
R
_#+`0^!
R
_K_K
R

a
_K
R

a
$N(&)0&<=<1(%&+b#$(!M#&%&N#
I#$#&&c-X
Câu 2]
LD(4"TS/A#$U080&I-
d
a
e
(&3"2&H4+:#$ (T%0&P((!b(&=#&%&f#0'#4T0&Y$Z-
a
<=L$
a
E
gP;hR$-U0&"%&N#I#$<`F/#$FJ0&4F+(&/+:0e$-2&)
R
<=F/#$FJ0&E
aE)#&%&f#(!i2&H4+:#$L$
a
<=-
a
(!"#$UX
bEgP;D(%&f#F/#$FJ0&30O0T#<=(1#&=#&*#%&W##8#$0&N;("=#5D4+:#$/H(&/+:0
&*/?/P(S/7(!M#&*#%&W#T(hd E9#&:%24"T(&/+:0?-/*#%&W#082&H4+:#$56#$hjk$-
+:00&"&1(<="he4)(F/#$FJ0&/4
R
hL%&N#I#$>"#$(&/+:0F/#$FJ0&lEK&H4+:#$F/#$FJ0&l
(i#$&-;$N&b#?"<`2&H4+:#$F/#$FJ0&/4
R
5-#f/5-"#&\/$-X
Câu 3:
3.1.9#&:%2&)C#&*(D%&'#$ U$Z
R
m
<=&-&!"0-05"#082&H4+:#$%&W#(n&b#2o#&-/
h<EH(0&7;&"=#("=#h4&9#&:%U56#$D(4+:#$"><p-Q(&/+:0ee4&9#&:%$Z
R
_
R
<=&b#+`0EG#hh4&9#&:%0&qS/-5M#&0&I-->(?/#@/!0qA0F+ (&P;0'#4Te42&)
070(&()0&2&)<=&b"C0[#$./2*##&*(D<=7%?/P( EU70J#&0O#$(&I0%&W#(n0Q-&-&!"0-05"#
<=()#&%&f#(!i(&3"(&()0&0700&P((!"#$UE
3.2. N(&)0&<M?-"
&f/#&+2&O#$(-##+`00'#
R
e
<=
a
4T(-#!P((H((!"#$#+`0X
Câu 4: 
4.1.9#&:%U$Z/
_r3
<=r3
R

a
080&I-
a
j
d(&3"2&H4+:#$#$/;\#(H4+/&/s#&EgP;j
$-&9#&:%U&'-(-#&"=#("=#(!"#$#+`0?-/8(&\F/#$FJ0&-4"V#$ 0&"1#F+E&N#I#$>"#$4c0
4P;21((Q-3#/#$#$"=2&O#$2&)(`2&2&H4+:#$0&P(!t#2&O#$(&-;u+:0&9#&:%EG#D(4/Z#$
2&)F+ 0&qS/-#/#$#8#$ 0&"1#2&%&N#I#$>N;!-&"=#("=#+:0$-0&P(!t#lE
aE1((P(0N070%&+b#$(!M#&%&N#I#$V>N;!-E
bE)#&$- X
4.2.!D#4G#h4F/#$FJ0&4-L<`Re4F/#$FJ0&K5L+:0F/#$FJ0&UEgq%5/(&I0
("7#&c0(&&*#HS/-#&*$v--<=551(F/#$FJ0&U&'-(-#<p-&1(wme$-#&O&F!">(E
Câu 5]
5.1.&Q;%&W#$-(#&5D((!"#$O(!+,#$->(&*/?/P(%&N#I#$T(mRd (&/4P;("=#5D4+:#$
$4/0"xb<=0&-4=&-%&f#E
&f#D(0&"(70Fy#$<`F/#$FJ0&z$
a
{
a
F+ %&N#I#$&"=#("=#+:0Ra$-z$E
&f#&-(&|0&*#%&N#I#$4\#3#!+:/&*/?/P(%&N#I#$T(kd E&+#$0P(0&"1#&1(4+:#$
-#0"4(&/+:0<=./0&Y#&(&()0&56#$#+`00P((&P;(&/+:0Rkme4F/#$FJ0&-#0"43(;40me
E
)#&$- X^1(2&H4+:#$!\#$0Q--#0"43(;40#$/;\#0&P(56#$k$-{4E
5.2. 9#&:%U$Z3(43#<=->3(43#(Y2&H&b0Q-U?"<`&F!"56#$haReE$-&9#&:%U4=P(
=/(H-hjk$-5!"EM$- X
…………… HẾT ……………
Họ và tên thí sinh: }}}}}}}}}}}}}}EE Số BD: }}}}}}E
Lưu ý]Thí sinh không được phép sử dụng Bảng tuần hoàn;Giám thị không giải thích gì thêm.
&v2~$7(&Jh]}}}}}}}}}E&v2~$7(&JR]}}}}}}}}}}}
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi hóa lớp 10 - Trang 2
Đề thi hóa lớp 10 - Người đăng: Mon Đôr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi hóa lớp 10 9 10 592