Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Hóa và giải chi tiết

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nhã
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 596
H = 1; He =4, Li =7, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Sr = 88, Ag=108; Sn = 119; Cs =133; Ba =
137: Pb = 207.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng
số mol ClO4- và NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H 2O) là
A. 1
B. 2
C. 12
D. 13
ĐLBTĐT: 0,07 = 0,02*2 + x ⇒ x = 0,03 (mol); y = 0,04 (mol) . Vậy nH+ dư = 0,01 (mol). [H+] = 0,01:0.1 = 0,1 (M) ⇒ pH = 1
Câu 2 : Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe 2(SO4)3. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
A. 6,40
B. 16,53
C. 12,00
D. 12,80
65x + 64*2x = 19,3 ⇒ nZn = 0,1 (mol) ; n Cu = 0,2 (mol) ; nFe3+ = 0,4 (mol).
Zn + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Zn2+
Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+
0,1 ----→0,2
0,1 ←-- 0,2
Vậy còn dư 0,1 mol Cu
m = 0,1*64 = 6,4 (g)
Câu 3 : Hỗn hợp khí X gồm N 2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm
xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH 3 là
A. 50%
B. 36%
C. 40%
D. 25%
Chọn 1 mol hỗn hợp đầu: a mol N2 và (1-a) mol H2. Ta có: M = 28x + (1-a) = 1,8*4 ⇒ a = 0,2
X là lượng N2 phản ứng :
N2 + 3H2 ⇋ 2 NH3
0,2
0,8
x
3x
2x
0,2-x
0,8-3x
2x
⇒ nhỗn hợp = 0,2 –x + 0,8 – 3x + 2x = 1 – 2x
mhh 4*1,8
M

⇒ x = 0,05. ⇒ H%(theo N2) = 0,05/0,2 = 25 (%)
nhh 1  2 x
Câu 4 : Trong số các chất : C3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là
A. C3H7Cl
B. C3H8O
C. C3H8
D. C3H9N
Số C bằng nhau , nguyên tử N trong hợp chất hữu cơ có hóa trị (III) cao hơn O(II), Cl(I) và H(I) nên tạo nhiều đống phân hơn.
Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau :
(I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
(II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S
(III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước
(IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng
(V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng
(VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra là
A. 3
B. 6
C. 5
D. 4
Phản ứng (V) sắt hóa trị c...
Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010

 !"#$%&'(
) * + ), - ). /+ )' ) * ) ,* ) (* 0 ) 1* 2 ) ,* 3 ) .* ) 1* 3 ) 1&&*
4)1'*0),*5)&)&&*6+)&(*7)(,*8)(&*/5)9*:;)9&5)992)9*)'*<)11*/0)
1.=;).>
=?@ABC40 câu, từ câu 1 đến câu 40D
E7F72GHIJIKIL0.MN30
O
*MN3
,
"
PQRMN3
"
>F72GHIIKIL03
,
"

1
"
PQSMN3
O
*T2
<!MN33
,
"
PQ
1
"
3Q,>5UJPQ$VWIM3G72GHI8>F72GHI8IKXC;YZ70<[$\3I]0
D3Q
> /> > F>1
ĐLBTĐT: 0,07 = 0,02*2 + x x = 0,03 (mol); y = 0,04 (mol) . Vậy n
H+
dư = 0,01 (mol). [H
+
] = 0,01:0.1 = 0,1 (M) pH = 1
E7N'120M^WX;U8PQ7IK_3\MN3V`2L23QPQNG72GHIIL0MN36+
C
,
D
1
>07 IaI
XbL2RbS50NQNQ7$VWIM20M M3Nc>a5HI]0M3Q
>(, />(&1 > F>9
65x + 64*2x = 19,3 n
Zn
= 0,1 (mol) ; n
Cu
= 0,2 (mol) ; n
Fe3+
= 0,4 (mol).
Zn + 2Fe
3+
2Fe
2+
+ Zn
2+
Cu + 2Fe
3+
2Fe
2+
+ Cu
2+
0,1 ----→0,2 0,1 ←-- 0,2
Vậy còn dư 0,1 mol Cu m = 0,1*64 = 6,4 (g)
E71^WX dJ2eM
PQ
IK_ !<NPf+;g29>7K2JMUh205N2;i dCIK;U6+3QM
RjIaID7$VWI^WX dIK_ !<NPf+;g2>\7<7kI]0XbL2T2WX
1
3Q
>&l />1(l >,l F>&l
Chọn 1 mol hỗn hợp đầu: a mol N
2
và (1-a) mol H
2
. Ta có: M = 28x + (1-a) = 1,8*4 a = 0,2
X là lượng N
2
phản ứng : N
2
+ 3H
2
2 NH
3
0,2 0,8
x 3x 2x
0,2-x 0,8-3x 2x n
hỗn hợp
= 0,2 –x + 0,8 – 3x + 2x = 1 – 2x
4*1,8
1 2
hh
hh
m
M
n x
x = 0,05. H%(theo N
2
) = 0,05/0,2 = 25 (%)
E7,5N2<!IaIIk
1
9

1
.
3
1
9
PQ
1
'
*IkIK%7$e2XEIk7cNk3Q
>
1
.
3 />
1
9
>
1
9
F>
1
'
Số C bằng nhau , nguyên tử N trong hợp chất hữu cơ có hóa trị (III) cao hơn O(II), Cl(I) và H(I) nên tạo nhiều đống phân hơn.
E7&[I\IaId2\M<07 CDmI d
PQNG72GHI4
,
CDmI d
PQNG72GHI
CDmI^WX d
PQ
PQNVfI
CnDN
PQNG72GHI3$oIK2 CnDN6+
1
PQNG72GHI

,
$oIK2
CnDN
PQNG72GHI6>!d2\MIKXbL2NRNa" pRbS503Q
>1 />( >& F>,
Phản ứng (V) sắt hóa trị cao nhất, phản ứng (VI) tạo H
2
O + SiF
4
hóa trị không đổi nên không là phản ứng OXH – khử.
E7(NIE;g2
C DO
C D

1
C D>4q2\$Ui_ !I]0^WX d<NPf
2bM$>=a
;r7$j2 KP%IE;g2QS3Q
>=bL22HINb\IE;g2GHII7Sr+NI%77s q2\$U>
/>=bL27sNb\IE;g2GHII7Sr+NI%72HI q2\$U>
>=bL22HI7\IE;g2GHII7Sr+NI%77s q2\$U>
F>=bL27s7\IE;g2GHII7Sr+NI%72HI q2\$U>
Vì tỉ khối hơi hỗn hợp với H
2
giảm nên số mol hỗn hợp tăng (số phân tử khí tăng) – theo chều nghịch.
Vậy phản ứng tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
E7.NM20M0PQN3dG72GHI0
1
e2$U0MN3t37$VWI3dG72GHIJ>-kS3dG72GHIJaI
Gm2PfG72GHI/03
CGVD7$VWI920M u]0>o aIIN3dG72GHIJPQNG72GHI03
CGVD5e
$7K2<07  ujIIaIXbL27$VWI.20M u]0>a5HI]00MV`2L23Q
>,PQ,9 />.PQ1 >9PQ,9 F>,PQ,
Có n
BaCO3
= 0,06 (mol) ; n
CaCO3
= 0,07 (mol) nên dd X có 2 muối CO
3
2-
và HCO
3
-
(dư) .
HCO
3
-
+ OH
-
→ CO
3
2-
+ H
2
O; Ba
2+
+ CO
3
2-
→ BaCO
3
;
0,06 --- 0,06 ---------------------------------------------- 0,06 Vậy m = 0,06*2*40 = 4,8 (g)
2HCO
3
-
→ CO
3
2-
+ CO
2
+ H
2
O; Ca
2+
+ CO
3
2-
→ CaCO
3
. số mol của HCO
3
-
là 0,06 + x
x -----------→ x/2 (0,06 + x/2) -- 0,07 . Có 0,06 + x/2 = 0,07 ; x = 0,02. Vậy a = 0,08*2/2 = 0,08 (M)
E79UXEp<0II05Nv`IK
>MU2!I"237INv`PQMU2!I"w57INv` />MU2!I"237INv`PQMU2!I"w57INv`
>02!I"237INv` F>MU2!I"237INv`PQMU2!I"w57INv`
Đáp án D.
E7'RNau20M^WX00IN3$`ILIQ0$+IxPy0$],920M7>NNQ;U3VW20$+
5zaIGm2Pf3VW2GVG72GHI2
1
5N2
1
7$VWI1.(20M2>00IN33Q
>
&

&

 />
&

1
.


>
1

&

 F>
1

&

C
n
H
2n+1
OH + CuO C
n
H
2n
O + Cu
+ H
2
O; n
CuO
= n
ancol
= n
andehit
= 0,6(mol) ; n
Ag
= 0,22 (mol)
1 Tài liệu luyện thi Đại học năm 2010 - 2011
Đề thi Hóa và giải chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Hóa và giải chi tiết - Người đăng: Nguyễn Văn Nhã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi Hóa và giải chi tiết 9 10 291