Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi

Được đăng lên bởi Cuong Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN - LỚP 11 PHỔ THÔNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Ngày thi:31 /03/2013
Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi có 01 trang

Câu 1. (5 điểm)
Giải các phương trình sau:
1) cos 4 x + 2 cos 2 x − 2sin 2 x = 3 ,
2) sin 2 x cos 2 x + 4sin x cos 2 x − 3sin 2 x − cos2 x − 2 cos x + 3 = 0,

(x ∈ ℝ ).
(x ∈ ℝ ).

Câu 2. (4 điểm)
1) Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số sao cho trong mỗi số đó có một chữ số xuất
hiện hai lần, các chữ số còn lại xuất hiện không quá một lần.
2) Cho n là số nguyên dương thoả mãn 1Cn1 + 2Cn2 + 3Cn3 + ... + nCnn = 128n.
Tìm hệ số của x6 trong khai triển thành đa thức của
f ( x) = 2(1 + x) n + x(2 + x) n +1 .
Câu 3. (3 điểm)
1) Cho dãy số (un) được xác định như sau
 x1 = 1

1
2013 

 xn +1 = 2  xn + x  , n ≥ 1.

n 

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn và tìm lim xn .
n →+∞

2) Tính giới hạn
lim
x →0

4 + x.3 1 + 2 x − 2
.
x

Câu 4. (6 điểm)
1) Trong mặt phẳng, cho ba điểm A, B, C di động sao cho chúng luôn tạo thành một
tam giác có trọng tâm G cố định và trực tâm H luôn chạy trên đường thẳng ∆ cố định. Tìm
tập hợp tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
2) Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông
góc với mặt phẳng (ABCD). Góc giữa SB và (ABCD) bằng 600. Gọi N là trung điểm BC.
Mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với SC.
a. Tính cosin góc giữa hai đường thẳng SD và AN.
b. Tính diện tích thiết diện tạo bởi mặt phẳng (P) và hình chóp S.ABCD.
Câu 5. (2 điểm)
Cho A, B, C là ba góc của một tam giác. Chứng minh rằng
sin A + sin B −

2
cos C ≤ 2.
2

--------------------------------Hết------------------------------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh................................................ Số báo danh:........................................
Giám thị 1 (Họ tên và ký)..................................................................................................
Giám thị 2 (Họ tên và ký)..................................................................................................


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HOÁ CẤP TỈNH

NGÀY THI 31/3/2013
ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN LỚP 11 PHỔ THÔNG

Bản hướng dẫn chấm có 03 trang

Câu
Câu I

Phương pháp – Kết quả
1) Phương trình tương đương với
(1 + cos 2 x) 2
+ 2 cos 2 x − (1 − cos 2 x) = 3
4
⇔ c...
http://toanhocmuonmau.violet.vn
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BC GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THC
Đề thi có 01 trang
ĐỀ THI CHN HC SINH GII VĂN HOÁ CP TNH
NĂM HC 2012-2013
MÔN THI: TOÁN - LP 11 PH THÔNG
Ngày thi:31 /03/2013
Thi gian làm bài 180 phút, không k thi gian giao đề
Câu 1. (5 đim)
Gii các phương trình sau:
1)
4 2
os 2cos2 2sin 3
c x x x
+ =
, (x
).
2)
2
sin 2 cos2 4sin cos 3sin 2 os2 2cos 3 0,
x x x x x c x x
+ + =
(x
).
Câu 2. (4 đim)
1) Có bao nhiêu s t nhiên có 4 ch s sao cho trong mi s đó có mt ch s xut
hin hai ln, các ch s còn li xut hin không quá mt ln.
2) Cho n là s nguyên dương tho mãn
1 2 3
1 2 3 ... 128 .
n
n n n n
+ + + + =
Tìm h s ca x
6
trong khai trin thành đa thc ca
1
( ) 2(1 ) (2 )
n n
f x x x x
+
= + + +
.
Câu 3. (3 đim)
1) Cho dãy s (u
n
) được xác định như sau
1
1
1
1 2013
, 1.
2
n n
n
x
x x n
x
+
=
= +
Chng minh rng dãy s trên có gii hn và tìm
lim
n
n
x
→+
.
2) Tính gii hn
3
0
4 . 1 2 2
lim
x
x x
x
+ +
.
Câu 4. (6 đim)
1) Trong mt phng, cho ba đim A, B, C di động sao cho chúng luôn to thành mt
tam giác trng m G c định trc tâm H luôn chy trên đưng thng
c định. Tìm
tp hp tâm ca đường tròn ngoi tiếp tam giác ABC.
2) Cho hình chóp S.ABCD ABCD là hình vuông cnh a. Đường thng SA vuông
góc vi mt phng (ABCD). Góc gia SB (ABCD) bng 60
0
. Gi N trung đim BC.
Mt phng (P) qua A và vuông góc vi SC.
a. Tính cosin góc gia hai đường thng SDAN.
b. Tính din tích thiết din to bi mt phng (P) và hình chóp S.ABCD.
Câu 5. (2 đim)
Cho A, B, C là ba góc ca mt tam giác. Chng minh rng
2
sin sin cos 2.
2
A B C+
--------------------------------Hết-------------------------------
Cán b
coi thi không gi
i thích gì thêm.
H và tên thí sinh................................................ S báo danh:........................................
Giám th 1 (H tên và ký)..................................................................................................
Giám th 2 (H tên và ký)..................................................................................................
đề thi học sinh giỏi - Trang 2
đề thi học sinh giỏi - Người đăng: Cuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi 9 10 316