Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi hóa 9

Được đăng lên bởi giangnam29980
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
BÁN KỲ II NĂM HỌC 2013- 2014
Môn : HÓA HỌC 9
Thời gian: 60 phút
(Không kề thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Dãy nào trong các dãy chất sau đều là hợp chất hữu cơ:
A. C2H6, CH3NO2, NaHCO3, C2H6O B. C2H4O2, CH3Br, CO, C2H2
C. C2H4, CH3Br, CaCO3, C4H10
D. CH4, CH3Cl, C6H6, C2H5ONa
Câu 2: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm:
A. Na2SO3 và H2SO4
B. K2CO3 và Na2SO4
C. BaCl2 và CaSO4
D. FeSO4 và AgNO3
Câu 3: Nhỏ vài giọt dung dịch phenol vào cốc đựng nước có thả mẩu Na. Dung
dịch phenol chuyển màu như thế nào?
A. Xanh
B. Đỏ
C. Không đổi màu
Câu 4: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch:
A. Na2CO3 và HCl
B. K2CO3 và Na2SO4
C. NaCl và CuSO4
D. Fe(OH)2 và AgNO3
Câu 5: Cho 100ml dd Br2 1M tác dụng vừa đủ với một 1,12 lít khí hidrocacbon
A (đktc). Hidrocacbon A là:
A. CH4
B. C2H2
C. C6H6
D. C2H4
Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom:
A. C6H6, C2H2
B. C6H6, C2H4
C. C2H2, C2H4
D. CH4, C2H4
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1:
Thực hiện dãy chuyển hóa sau.
( 2)
( 3)
( 4)
(5)
 AlCl3 
 Al(OH)3  
 Al2O3 
 Al
Al (1)  Al2(SO4)3 
Bài 2:
Một hỗn hợp khí gồm CO2, C2H4 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hóa
học để thu được khí CH4.
Bài 3:
Hỗn hợp A gồm các khí C2H2, C2H4 và CH4 có thể tích là 6,72 lít. Cho
toàn bộ hỗn hợp A đi qua dung dịch brôm dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được 2,24 lít khí. Biết lượng brôm tham gia phản ứng là 48 gam.
a) Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A?
b) Nếu đốt cháy toàn bộ thể tích hỗn hợp A rồi cho sản phẩm thu được
vào trong bình chứa 513 gam dung dịch Ba(OH) 2 10% đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Khối lượng của của dung dịch trong bình tăng hay giảm bao nhiêu
gam?
(H = 1, O = 16, Br = 80, Ba = 137, các chất khí đo ở đktc)

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ II

NĂM HỌC: 2013 - 2014
MÔN: HÓA HỌC 9
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
Câu

1

Đáp án
D
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

2

3

4

5

6

A

B

A

B

C

Bài

1
(2,5đ)

Gợi ý trả lời
2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2
Al2(SO4)3 + 3BaCl2  2AlCl3 + 3BaSO4

(1)

0.5

(2)

0.5

AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl

(3)

0.5

2Al(OH)3
2Al2O3

2
(1,5đ)
3
(3đ)

Điểm

o

t


Al2O3 + 3H2O

criolit
 đpnc,



(4)

4Al + 3O2

0.5
(5)

0.5

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH) 2 dư, sau đó dẫn qua 0.5
dung dịch brôm dư. Khí còn lại...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN KIM SƠN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
BÁN KỲ II NĂM HỌC 2013- 2014
Môn : HÓA HỌC 9
Thời gian: 60 phút
(Không kề thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Dãy nào trong các dãy chất sau đều là hợp chất hữu cơ:
A. C
2
H
6
,
CH
3
NO
2
, NaHCO
3
, C
2
H
6
O B. C
2
H
4
O
2
,
CH
3
Br, CO, C
2
H
2
C. C
2
H
4
,
CH
3
Br, CaCO
3
, C
4
H
10
D. CH
4
,
CH
3
Cl, C
6
H
6
, C
2
H
5
ONa
Câu 2: Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế khí SO
2
trong phòng thí nghiệm:
A. Na
2
SO
3
và H
2
SO
4
B. K
2
CO
3
và Na
2
SO
4
C. BaCl
2
và CaSO
4
D. FeSO
4
và AgNO
3
Câu 3: Nhỏ vài giọt dung dịch phenol vào cốc đựng nước thả mẩu Na. Dung
dịch phenol chuyển màu như thế nào?
A. Xanh B. Đỏ C. Không đổi màu
Câu 4: Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch:
A. Na
2
CO
3
và HCl B. K
2
CO
3
và Na
2
SO
4
C. NaCl và CuSO
4
D. Fe(OH)
2
và AgNO
3
Câu 5: Cho 100ml dd Br
2
1M tác dụng vừa đủ với một 1,12 lít khí hidrocacbon
A (đktc). Hidrocacbon A là:
A. CH
4
B. C
2
H
2
C. C
6
H
6
D. C
2
H
4
Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom:
A. C
6
H
6
, C
2
H
2
B. C
6
H
6
, C
2
H
4
C. C
2
H
2
, C
2
H
4
D. CH
4
, C
2
H
4
II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1:
Thực hiện dãy chuyển hóa sau.
Al
)1(
Al
2
(SO
4
)
3
)2(
AlCl
3
)3(
Al(OH)
3
)4(
Al
2
O
3
)5(
Al
Bài 2:
Một hỗn hợp khí gồm CO
2
, C
2
H
4
CH
4
. Hãy trình bày phương pháp hóa
học để thu được khí CH
4
.
Bài 3:
Hỗn hợp A gồm các khí C
2
H
2
, C
2
H
4
CH
4
thể tích 6,72 lít. Cho
toàn bộ hỗn hợp A đi qua dung dịch brôm dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được 2,24 lít khí. Biết lượng brôm tham gia phản ứng là 48 gam.
a) Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp A?
b) Nếu đốt cháy toàn bộ thể tích hỗn hợp A rồi cho sản phẩm thu được
vào trong bình chứa 513 gam dung dịch Ba(OH)
2
10% đến khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn. Khối lượng của của dung dịch trong bình tăng hay giảm bao nhiêu
gam?
(H = 1, O = 16, Br = 80, Ba = 137, các chất khí đo ở đktc)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KỲ II
ĐỀ CHÍNH THỨC
đề thi học sinh giỏi hóa 9 - Trang 2
đề thi học sinh giỏi hóa 9 - Người đăng: giangnam29980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi hóa 9 9 10 995