Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Hóa cấp huyện

Được đăng lên bởi pvdien-c2lamngutruong-pgdtvthoi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG TRƯỜNG

Thời gian: 150 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu I: (4đ)
Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn (A). chất rắn (A) chỉ
tan một phần trong dd H2SO4 loãng dư, tuy nhiên (A) lại tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng
dư được dd (B) và khí (C). khí (C) tác dụng với dd KOH được dd (D). Dung dịc (D) vùa tác
dụng với dd BaCl2 , cừa tác dụng với dd NaOH. pha loãng dd (B), cho tác dụng với dd NaOH
dư thấy xuất hiện kết tủa (E). nung (E) đến khối lượng không đổi, sau đó cho dòng H 2 đi qua
cho đến khi chấm dứt phản ứng thì thu được khối bột màu đỏ (F). viết PTPƯ xảy ra và xác định
các chất A, B, C, D, E, F.
Câu II: (2đ)
Trộn dd AgNO3 với dd H3PO4 không thấy tạo thành kết tủa. Khi thêm dd NaOH vào thì
thấy có kết tủa vàng. Và khi thêm dd HCl vào kết tủa vàng thấy xuất hiện kết tủa trắng. Gải
thích các hiện tượng xảy ra bằng các phương trình hóa học.
Câu III: (3đ)
Cho hỗn hợp M gồm 5 chất: Fe, Cu, Al, CuO, FeO. Hãy trình bày phương pháp hóa học
để chúng minh sự có mặt của tường chất trong hỗn hợp M.
Câu IV: (2đ)
Cho 5,4 gam một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7 gam muối.
Xác định kim loại đem phản ứng.
Câu V: (4đ)
1. Cho 100 gam dd Na2SO3 16,96% tác dụng với 200 gam dd BaCl2 10,4%. Sau phản
ứng, lọc bỏ kết tủa thu được dd A. Tính nồng đọ % các chất tan trong dd A.
Câu VI: (5đ)
Cho 4,6 gam Na tác dụng hoàn toàn với nước, sau phản ứng thu được 100gam dd A.
dùng 50 gam dd A tác dụng 30 gam dd CuSO4 16% thu được kết tủa Bvà dd C.
a. viết các phương trinhg pơhản ứng hóa học xảy ra.
b. Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dd A, C.
c. Lọc kết tủa B, rửa sạch nung đến khối lương không đổi thu được chất rắn X. cho một
luồng khí H2 đi qua X ở điều kiện nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 2,08 gam chất
rắn. Tìm lượng X tham gia phản ứng với H2.
( Cho biết: Na = 23; Al = 27; Cl = 35,5; S = 32; O = 16; H = 1; Cu= 64; Fe= 56; Ba= 137).
**********************

Hết *********************

Đáp án
Câu 1:
Fe + HCl
FeCl2 + H2
FeCl2
FeCl3
+ Cl2
FeCl3 + NaOH Fe(OH)3 + NaCl
Fe(OH)3
Fe2O3 + H2O

(A: Fe;

B: HCl

;

C: FeCl2;

D: FeCl3;

E: Fe(OH)3;

F: NaCl)

...
Đ THI CHN HC SINH GII LP 9 VNG TRƯỜNG

Câu I: (4đ)
  !"#$%& !"#$% '
())*
+
,-
.
/0)12#$%/344*
+
,-
.
5 
) ))#6%74#%&#%8 )97:));-* ))#<%&<)= #<%7>8 
)97:))6/
+
 ?8 )97:))-*&/0))#6% 8 )97:))-*
)!1@!ABC#D%&#D%BE/F )G*
+
H
B !)IJIK EL4M#N%&7BOOP@J174@8 =
8  !$6<DN&
Câu II: (2đ)
))$-
Q
7:))*
Q
O-
.
!134BC&;2))-*74K
!1 BC74&R42))*/74BC74!1@!ABC"&SJ
  8 A@J1LT 8 UKV &
Câu III: (3đ)
WXY !NZ$/-NZ-&*01KL41U8V 
[ \ 5 C !WX&
Câu IV: (2đ)
./3=#]]]%8 )97:/ ) +^_E&
`8 =/3ZJI&
Câu V: (4đ)
&))
+
,-
Q
^a^b8 )97:+))6/
+
.b&,J
I/V LMBC ))$&YVb 8  !))$&
Câu VI: (5đ)
.^8 )9447:: JI ))$&
)>))$8 )9Q)),-
.
^b BC674))&
& 7B 8 UUJIV @J1&
L& Y(c 8  ! ))$&
& dV BC6e3 BE/UF  !"`& 
/Y*
+
H`fgAA JI +h !
"&K/`JI7:*
+
&
#LBi+Qj$/i+_j/iQj,iQ+j-i^j*iji^.jNZi^j6iQ_%&
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
*B
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
lm*n**o
Đề thi học sinh giỏi Hóa cấp huyện - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Hóa cấp huyện - Người đăng: pvdien-c2lamngutruong-pgdtvthoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Hóa cấp huyện 9 10 575