Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9+đáp án

Được đăng lên bởi thuypham28051992@gmail.com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
®Ò thi häc sinh giái huyÖn

Trêng THCS
®«ng tiÕn

M«n vËt lÝ líp 9
N¨m häc 2011 - 2012
(Thêi gian lµm bµi: 150 phót)

C©u 1(4,5®):
Mét b×nh chøa 10 kg níc ®¸ ë nhiÖt ®é - 21,20C. Ngêi ta ®æ vµo b×nh 2kg níc ë
100C. TÝnh thÓ tÝch níc vµ níc ®¸ trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt. Cho nhiÖt dung
riªng níc ®¸ C1 = 2.000 J/kg.K, nhiÖt dung riªng níc C2 = 4.200 J/kg.K, nhiÖt nãng
ch¶y λ =340.000 J/kg. Khèi lîng riªng níc ®¸ lµ 800kg/m3, cña níc lµ 1000kg/m3.
C©u 2(1,5®):
T¹i sao vÒ mïa hÌ, ban ngµy thêng cã giã thæi tõ biÓn vµo ®Êt liÒn, cßn ban ®ªm giã
l¹i thæi theo chiÒu ngîc l¹i?
C©u 3(5®): Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. BiÕn trë con ch¹y ®îc m¾c nèi tiÕp víi v«n kÕ
cã ®iÖn trë Rv . Khi con ch¹y ë ®Çu B v«n kÕ chØ U1 = 2V. Cßn con ch¹y ë C v«n kÕ
chØ U2 = 3V. NÕu con ch¹y ë ®Çu A th× v«n kÕ chØ bao nhiªu ? biÕt U kh«ng ®æi vµ C
lµ trung ®iÓm cña AB.
+
U

V

Rv
C

A
B
C©u 4(5®): Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, hiªô ®iÖn thÕ
U = 24 V kh«ng ®æi. Mét häc sinh dïng mét V«n kÕ
B R
R1
2
®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c ®iÓm A vµ B ; B vµ C th×
®îc c¸c kÕt qu¶ lÇn lît lµ U1= 6 V, U2= 12 V.
+
U
Hái hiÖu ®iÖn thÕ thùc tÕ (khi kh«ng m¾c v«n kÕ)
A
C
gi· c¸c ®iÓm A vµ B; B vµ C lµ bao nhiªu?
C©u 5(4®): Cho mạch điện như hình vẽ ; hiệu điện thế U không đổi; R là biến trở.
Khi cường độ dòng điện I1 = 2A thì công suất toả nhiệt trên biến trở P1 = 48W. Khi
cường độ dòng điện I2 = 5A thì công suất toả nhiệt trên biến trở là P2 = 30W.
1. Tìm hiệu điện thế U và r.
2. Điều chỉnh biến trở để công suất toả nhiệt của biến trở lớn nhất. Tính R và công
suất lớn nhất đó.
U

r
R

1

Híng dÉn chÊm thi hsg cÊp huyÖn
M«n vËt lÝ Líp 9

Trêng THCS
§«ng tiÕn

n¨m häc 2011- 2012

- NhiÖt lîng níc ®¸ thu vµo ®Ó t¨ng tõ – 21,20C ®Õn 00C lµ :
Q1 = m1.C1.(0 + 21,2) = 10.2000.21,2 = 424000(J)

0,5®

- NhiÖt lîng níc to¶ ra ®Ó h¹ tõ 100C xuèng 00C lµ :
Q2 = m2.C2.(10 – 0) = 2.4200.10 = 84000(J)
- V× Q1 > Q2 nªn cã mét phÇn níc tiÕp tôc to¶ nhiÖt ®Ó ®«ng ®Æc ë
0
0 C, vµ nhiÖt ®é cña hçn hîp khi cã c©n b»ng nhiÖt lµ 00C.
- Ta cã : Q3 = λ .m = Q1 – Q2
⇒ Khèi lîng níc ®· ®«ng ®Æc thµnh níc ®¸ lµ:
C©u 1
(4,5®)

m=

- Khèi lîng níc cã trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt lµ :
mn = m2 – m = 2 – 1 = 1(kg)
⇒ ThÓ tÝch níc cã trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt lµ :
mn

1

mđ

C©u 3
(5®)

0,5®
1®

Q1 − Q2 424000 − 84000
=
= 1( kg )
λ
340000

1®

Vn = D = 1000 = 0,001(m ) = 1 (lÝt)
n
- Khèi lîng níc ®¸ cã trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt lµ :
m® = m1 + m = 10 + 1 = 11(kg)
⇒ ThÓ tÝch níc ®¸ cã trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt lµ :

...
Trêng THCS ®Ò thi häc sinh giái huyÖn
®«ng tiÕn M«n vËt lÝ líp 9
N¨m häc 2011 - 2012
(Thêi gian lµm bµi: 150 phót)
C©u 1(4,5®):
Mét b×nh chøa 10 kg níc ®¸ ë nhiÖt ®é - 21,2
0
C. Ngêi ta ®æ vµo b×nh 2kg níc ë
10
0
C. TÝnh thÓ tÝch níc níc ®¸ trong b×nh sau khi c©n b»ng nhiÖt. Cho nhiÖt dung
riªng níc ®¸ C
1
= 2.000 J/kg.K, nhiÖt dung riªng níc C
2
= 4.200 J/kg.K, nhiÖt nãng
ch¶y
λ
=340.000 J/kg. Khèi lîng riªng níc ®¸ lµ 800kg/m
3
, cña níc lµ 1000kg/m
3
.
C©u 2(1,5®):
T¹i sao vÒ mïa hÌ, ban ngµy thêng cã giã thæi tõ biÓn vµo ®Êt liÒn, cßn ban ®ªm giã
l¹i thæi theo chiÒu ngîc l¹i?
C©u 3(5®): Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. BiÕn trë con ch¹y ®îc m¾c nèi tiÕp víi v«n kÕ
®iÖn trë R
v
. Khi con ch¹y ë ®Çu B v«n kÕ chØ U
1
= 2V. Cßn con ch¹y ë C v«n
chØ U
2
= 3V. NÕu con ch¹y ë ®Çu A th× v«n chØ bao nhiªu ? biÕt U kh«ng ®æi C
lµ trung ®iÓm cña AB.
+ -
U
C
A B
C©u 4(5®): Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ, hiªô ®iÖn thÕ
U = 24 V kh«ng ®æi. Mét häc sinh dïng mét V«n kÕ
®o hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c ®iÓm A vµ B ; B vµ C th×
®îc c¸c kÕt qu¶ lÇn lît lµ U
1
= 6 V, U
2
= 12 V.
Hái hiÖu ®iÖn thÕ thùc tÕ (khi kh«ng m¾c v«n kÕ)
gi· c¸c ®iÓm A vµ B; B vµ C lµ bao nhiªu?
C©u 5(4®): Cho mạch điện như hình vẽ ; hiệu điện thế U không đổi; R là biến trở.
Khi cường độ dòng điện I
1
= 2A thì công suất toả nhiệt trên biến trở P
1
= 48W. Khi
cường độ dòng điện I
2
= 5A thì công suất toả nhiệt trên biến trở là P
2
= 30W.
1. Tìm hiệu điện thế U và r.
2. Điều chỉnh biến trở để công suất toả nhiệt của biến trở lớn nhất. Tính R công
suất lớn nhất đó.
1
V
R
v
A
U
B
C
R
1
R
2
+ -
r
R
U
đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9+đáp án - Trang 2
đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9+đáp án - Người đăng: thuypham28051992@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi huyện lớp 9+đáp án 9 10 63