Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC MÔN HÓA LỚP 8

Được đăng lên bởi Thủy Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC – TRƯỜNG THCS DÂN HÒA
Môn: Hóa Học 8
Năm học 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu I (3đ)
A. Xác định hóa trị của các nguyên tố, nhóm nguyên tố có trong hợp chất :
HCl ; FeCl2 ; H3PO4 ; Fe2(HPO4)3 ; KHCO3 ; H2O2?
B. Khí A chứa 80% cacbon và 20% hidro; 1 lít khí A (đktc) nặng 1,34 gam.
Xác định công thức hóa học của A?
Câu II: (5 điểm)
A. Hoàn thành các phương trình hoá học sau, ghi thêm điều kiện phản ứng nếu
có.
FexOy + CO
FeO + CO2
1.
Fe3O4
+
Al
Fe
+
Al2O3
2.
+
KOH
K2SO4 +
Al(OH)3
3. Al2(SO4)3
FeO
+
H2
Fe
+
H2O
4.
FeS2
+ O2
Fe2O3 + SO2
5.
B . Bằng các phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 khí là O2 , H2 , CO2 , CO
đựng trong 4 bình riêng biệt. Viết phương trình phản ứng.
Câu III ( 5đ)
A. ( 2,5đ )
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit ở 400 0C.
Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b) Tính hiệu suất phản ứng.
c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc.
B. ( 2,5 đ )
Có V lít hỗn hợp khí gồm CO và H2 . Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau.
- Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng oxi. Sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi
trong ( dư ) thu được 20g kết tủa trắng.
- Dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nóng dư. Phản ứng xong thu được 19,2g kim
loại đồng.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích của V lít hỗn hợp khí ban đầu ( ở đktc )
c) Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo khối lượng và theo thể
tích.
Câu IV ( 3 đ):
A. ( 1,5đ ) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam nước,
để pha chế được 500 gam dung dịch CuSO4 5%

B. ( 1,5 đ )
Trộn tỷ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O2 và N2 để người ta
thu được một hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75 ?
Câu V ( 4 đ ) Đốt cháy m gam bột sắt trong bình A Chứa 3,36 lít khí clo ở Oo C
và 1 atm , chờ cho các phản ứng xảy ra cho vào bình 1 lượng dung dịch NaOH
vừa đủ thì thu được chất kết tủa . Tách kết tủa đem sấy khô ngoài không khí , thì
nhận thấy m tăng thêm là 1,12 g . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn .
a)Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
b)Tính m của Fe đã dùng ?

Cho: Cu = 64; N = 14; O = 16; S = 32; Ca = 40; Fe = 56; C = 12 ; Cl =
35,5 ; Na = 23
Thí sinh được dùng máy tính bỏ túi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
---------------------------------------- Hết ----------------------------------------------

...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC – TRƯỜNG THCS DÂN HÒA
Môn: Hóa Học 8
Năm học 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu I (3đ)
A. Xc đnh ha tr ca cc nguyên t, nhm nguyên t c trong hp cht :
HCl ; FeCl
2
; H
3
PO
4
; Fe
2
(HPO
4
)
3
; KHCO
3
; H
2
O
2
?
B. Khí A chứa 80% cacbon và 20% hidro; 1 lít khí A (đktc) nặng 1,34 gam.
Xc đnh công thức ha học ca A?
Câu II: (5 điểm)
A. Hoàn thành cc phương trình ho học sau, ghi thêm điều kiện phản ứng nếu
c.
1.
Fe
x
O
y
+ CO FeO + CO
2
2.
Fe
3
O
4
+ Al Fe + Al
2
O
3
3.
Al
2
(SO
4
)
3
+ KOH K
2
SO
4
+ Al(OH)
3
4.
FeO + H
2
Fe + H
2
O
5.
FeS
2
+ O
2
Fe
2
O
3
+ SO
2
B . Bằng cc phương php ho học hãy nhận biết 4 khí là O
2
, H
2
, CO
2
, CO
đựng trong 4 bình riêng biệt. Viết phương trình phản ứng.
Câu III ( 5đ)
A. ( 2,5đ )
Cho luồng khí hiđro đi qua ng thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit 400
0
C.
Sau phản ứng thu đưc 16,8 g cht rắn.
a) Nêu hiện tưng phản ứng xảy ra.
b) Tính hiệu sut phản ứng.
c) Tính s lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc.
B. ( 2,5 đ )
C V lít hỗn hp khí gồm CO và H
2
. Chia hỗn hp thành 2 phần bằng nhau.
- Đt chy hoàn toàn phần thứ nht bằng oxi. Sau đ dẫn sản phẩm đi qua nước vôi
trong ( dư ) thu đưc 20g kết ta trắng.
- Dẫn phần thứ 2 đi qua bột đồng oxit nng dư. Phản ứng xong thu đưc 19,2g kim
loại đồng.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích ca V lít hỗn hp khí ban đầu ( ở đktc )
c) nh thành phần % ca hỗn hp khí ban đầu theo khi lưng và theo thể
tích.
Câu IV ( 3 đ):
A. ( 1,5đ ) Cần ly bao nhiêu gam tinh thể CuSO
4
.5H
2
O và bao nhiêu gam nước,
để pha chế đưc 500 gam dung dch CuSO
4
5%
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC MÔN HÓA LỚP 8 - Trang 2
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC MÔN HÓA LỚP 8 - Người đăng: Thủy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI OLIMPIC MÔN HÓA LỚP 8 9 10 482