Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi vật lí 11

Được đăng lên bởi Tung Thicker
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP 11
Năm học: 2013 - 2014
(Thời gian làm bài: 150 phút)

Bài 1 ( 3 điểm ): Đặt điện tích điểm q1 = 4.10-8 C tại điểm A trong không khí.
a. Xác định phương, chiều và độ lớn của véc tơ cường độ điện trường do q1 gây ra tại
điểm B cách điểm A một khoảng 3cm?
b. Đặt tại B điện tích q2 = -3.10-9 C. Xác định phương, chiều và độ lớn lực điện do q1 tác
dụng lên q2?
Bài 2 ( 4,5 điểm ):
1. Một tụ điện phẳng không khí gồm hai bản hình tròn, đường kính 10cm. Khoảng cách
giữa hai bản là 1cm. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 30V. Tính điện dung và điện
tích của tụ điện?
2. Cho các tụ điện C1 = 2µF, C2 = 4µF, C3 = 6µF ban đầu chưa tích điện được ghép với
nhau như hình vẽ 1. Đặt vào hai điểm A và B hiệu điện thế U = 40V.Tính điện dung
tương đương của bộ tụ điện và tính điện tích của các tụ điện?
Bài 3 ( 6 điểm ):
1. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí
cách nhau một đoạn r = 5cm, chúng đẩy nhau bằng lực F1 = 8,64.10-5 N. Cho hai quả cầu
tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bằng lực F2 = 9.10-5 N. Hãy tính các
điện tích q1 và q2?
2. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau có khối lượng m = 0,45g mang điện tích giống
nhau, được treo vào cùng một điểm trong không khí bằng hai sợi dây mảnh, nhẹ, không
dẫn điện có cùng chiều dài  = 20cm. Hai quả cầu đẩy nhau, khi cân bằng thì hai dây treo
cùng hợp với phương thẳng đứng góc α và hai quả cầu cách nhau một khoảng r = 20 √ 2
cm. Hãy tính độ lớn điện tích của mỗi quả cầu? Lấy g = 10 m/s2.
Bài 4 ( 4,5 điểm ): Cho mạch điện như hình vẽ 2. Nguồn điện có suất điện động E = 12V
và điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 9Ω.
a. Tính cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch và chạy qua các điện trở?
b. Tính công suất của nguồn và công suất toả nhiệt trên các điện trở ngoài?
Bài 5 ( 2 điểm ): Quả cầu 1 có khối lượng m1 = 100g đang chuyển động trên mặt phẳng
nằm ngang, nhẵn với vận tốc v1 = 2m/s thì va cham với quả cầu m2 = 300g đang đứng
yên. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Tính vận tốc của mỗi quả cầu sau vaE,rchạm?
C1

C3

A

B

R1

A

A

C2
Hình 1

....................Hết...................

R2

B

R3

C

Hình 2

Họ tên thí sinh:..........................................................................SBD:........................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Câu
1
3đ

Nội dung

Điểm

a.
- Phương: đường thẳng AB.

0,5

- Chiều: hướng từ A đến B.

0,5

−8
|q|
9 4. 10
=¿ 4.105 V/m.
- Độ lớn: E=k...
C1
C2
C3
A
A
B
Hình 1
E,r
R1
R2
R3
A
B
C
Hình 2
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT TÂN KỲ 3
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP 11
Năm học: 2013 - 2014
(Thời gian làm bài: 150 phút)
Bài 1 ( 3 điểm ): Đặt điện tích điểm q
1
= 4.10
-8
C tại điểm A trong không khí.
a. Xác định phương, chiều và độ lớn của véc tơ cường độ điện trường do q
1
gây ra tại
điểm B cách điểm A một khoảng 3cm?
b. Đặt tại B điện tích q
2
= -3.10
-9
C. Xác định phương, chiều và độ lớn lực điện do q
1
tác
dụng lên q
2
?
Bài 2 ( 4,5 điểm ):
1. Một tụ điện phẳng không khí gồm hai bản hình tròn, đường kính 10cm. Khoảng cách
giữa hai bản là 1cm. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 30V. Tính điện dung và điện
tích của tụ điện?
2. Cho các tụ điện C
1
= 2µF, C
2
= 4µF, C
3
= 6µF ban đầu chưa tích điện được ghép với
nhau như hình vẽ 1. Đặt vào hai điểm A và B hiệu điện thế U = 40V.Tính điện dung
tương đương của bộ tụ điện và tính điện tích của các tụ điện?
Bài 3 ( 6 điểm ):
1. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q
1
và q
2
đặt trong không khí
cách nhau một đoạn r = 5cm, chúng đẩy nhau bằng lực F
1
= 8,64.10
-5
N. Cho hai quả cầu
tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bằng lực F
2
= 9.10
-5
N. Hãy tính các
điện tích q
1
và q
2
?
2. Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau có khối lượng m = 0,45g mang điện tích giống
nhau, được treo vào cùng một điểm trong không khí bằng hai sợi dây mảnh, nhẹ, không
dẫn điện có cùng chiều dài
= 20cm. Hai quả cầu đẩy nhau, khi cân bằng thì hai dây treo
cùng hợp với phương thẳng đứng góc α và hai quả cầu cách nhau một khoảng r = 20
2
cm. Hãy tính độ lớn điện tích của mỗi quả cầu? Lấy g = 10 m/s
2
.
Bài 4 ( 4,5 điểm ): Cho mạch điện như hình vẽ 2. Nguồn điện có suất điện động E = 12V
và điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở R
1
= 3Ω, R
2
= 6Ω, R
3
= 9Ω.
a. Tính cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch và chạy qua các điện trở?
b. Tính công suất của nguồn và công suất toả nhiệt trên các điện trở ngoài?
Bài 5 ( 2 điểm ): Quả cầu 1 có khối lượng m
1
= 100g đang chuyển động trên mặt phẳng
nằm ngang, nhẵn với vận tốc v
1
= 2m/s thì va cham với quả cầu m
2
= 300g đang đứng
yên. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Tính vận tốc của mỗi quả cầu sau va chạm?
....................Hết...................
Họ tên thí sinh:..........................................................................SBD:........................
Đề thi học sinh giỏi vật lí 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi vật lí 11 - Người đăng: Tung Thicker
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi vật lí 11 9 10 165