Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Sinh học lớp 7

Được đăng lên bởi kaitobui1412
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- TIẾT 36
Môn sinh học
Thời gian: 45'
KHUNG MA TRẬN
Cấp độ
Nhận biết

Vận dụng

Thông hiểu

Thấp

Chủ đề
1. Ngành thân mềm Đặc điểm của

Giải thích được

(4 tiết)

một số hiện

trai sông

tượng trong
thực tế
0,5
Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ %: 25%
2. Lớp giáp xác (3

0,5
1,5
60%

1
40%
Vai trò thực tiễn

tiết)

của giáp xác

Số câu: 1

1

Số điểm: 1

1

Tỉ lệ %: 10%
3. Lớp hình nhện (1 Đặc điểm cấu

100%
Kể được tên một

tiết)

tạo ngoài của

số đại diện của

nhện

hình nhện

Số câu: 1

0,5

0,5

Số điểm: 2

1,5

0,5

Tỉ lệ %: 20%
4. Lớp sâu bọ

75%
25%
Đặc điểm chung

Biện pháp

( 4tiết)

của lớp sâu bọ

chống sâu bọ có
hại

Số câu: 1

0,5

0,5

Số điểm: 2

1

1

Tỉ lệ %: 20%

50%

50%

Cao

5. Các lớp cá (6

Cấu tạo cá chép

tiết)
Số câu: 1

1

Số điểm: 2,5

2,5

Tỉ lệ %: 25%
Tổng số câu: 5

1,5

100%
2,5

2

Số điểm: 10

4

4

2

Tỉ lệ %: 100%

40%

40%

20%

Đề 1:
Câu 1(2,5đ): Cấu tạo và vai trò của vỏ trai? Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên
có tại sao
Câu 2(1đ): Trình bày lợi ích của lớp giáp xác. Mỗi lợi ích cho một ví dụ
Câu 3(2đ): Cơ thể hình nhện có mấy phần. Vai trò của mỗi phần cơ thể? Nêu hai ví dụ về đại
diện của hình nhện
Câu 4(2đ): Đặc điểm chung của sâu bọ? Nêu những biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an
toàn cho môi trường
Câu 5(2,5đ): Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi dời sống ở nước
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Câu 1(2,5đ):
- Cấu tạo vỏ trai (1đ)
- Vai trò
(0,5)
- Giải thích: Nhiều ao đào thả cá trai không thả mà tự nhiên có vì ấu trùng trai thường bám
vào mang và da cá, khi mưa cá vượt bờ đem theo ấu trùng trai vào ao (1đ)
Câu 2(1đ):
- Là nguồn thực phẩm quan trọng của con người: tôm cua
- Là nguồn thức ăn của cá: rận nước, chân kiến tự do
- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị: tôm hùm, cua biển
Câu 3(2đ)
- Cấu tạo ngoài của nhện (1,5đ)
- Nêu được hai ví dụ của hình nhện (0,5đ)
Câu 4(2đ):
- Đặc điểm chung của sâu bọ (1đ)
- Những biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường: Hạn chế dùng thuốc
trừ sâu độc hại, chỉ dùng các thuốc trừ sâu an toàn (như: thiên nông, thuốc vi sinh vât...) bảo vệ sâu
bọ có ích, dùng biện pháp (vật lí, cơ giới) để diệt sâu bọ có hại (1đ)
Câu 5(2,5đ)
- Thân cá thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân: giảm sức cản của nước(0,5đ)
- Vẩy cá có da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhày: giảm ma sát giữa da với môi
trường nước (0,5đ)
- Mắt cá không có mí, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước: màng mắt không bị khô
(0,5đ)

- Sự sắp xếp vẩy cá trên thân khớp...
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- TIẾT 36
Môn sinh học
Thời gian: 45'
KHUNG MA TRẬN
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Thấp Cao
1. Ngành thân mềm
(4 tiết)
Số câu: 1
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ %: 25%
Đặc điểm của
trai sông
0,5
1,5
60%
Giải thích được
một số hiện
tượng trong
thực tế
0,5
1
40%
2. Lớp giáp xác (3
tiết)
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ %: 10%
Vai trò thực tiễn
của giáp xác
1
1
100%
3. Lớp hình nhện (1
tiết)
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20%
Đặc điểm cấu
tạo ngoài của
nhện
0,5
1,5
75%
Kể được tên một
số đại diện của
hình nhện
0,5
0,5
25%
4. Lớp sâu bọ
( 4tiết)
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ %: 20%
Đặc điểm chung
của lớp sâu bọ
0,5
1
50%
Biện pháp
chống sâu bọ có
hại
0,5
1
50%
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 7 - Trang 2
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 7 - Người đăng: kaitobui1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi HSG môn Sinh học lớp 7 9 10 540