Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn sinh lớp 12

Được đăng lên bởi lamngoctuan81
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ

KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12

Năm học 2011 - 2012
Môn thi:
Sinh học
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu I: (5 đ)
1. Có các ống nghiệm đựng dung dịch chứa các chất sau: tinh bột sắn dây, ADN,
dầu ăn. Lần lượt làm các thí nghiệm sau:
- đun tới nhiệt độ gần sôi với cả 3 chất rồi để nguội.
- cho enzim amilaza vào cả 3 chất vừa được xử lí nhiệt độ.
- cho muối mật vào cả 3 chất vừa được xử lí nhiệt độ.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, tính chất lí học, tính chất hóa học của mỗi chất bị thay
đổi như thế nào? Nêu các thay đổi (nếu có) và giải thích.
2. Nêu các chức năng chủ yếu của lưới nội chất. Cho một ví dụ về một loại tế bào
của người có lưới nội chất hạt phát triển, một loại tế bào có lưới nội chất trơn phát
triển và giải thích chức năng của các loại tế bào này.
3. Vì sao tế bào bình thường không thể gia tăng mãi về kích thước? Trong điều kiện
nào thì chọn lọc tự nhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?
4. Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần?
Câu II: (5 đ)
1. Sau đây là kết quả nuôi cấy hai chủng vi khuẩn E. coli trên những môi trường
nuôi cấy khác nhau:
A
B
C
Chủng I
+
Chủng II
+
Hỗn hợp I + II
+
+
+
A: môi trường tối thiểu
(+) : có mọc khuẩn lạc
B: A + biotin
( -) : không mọc khuẩn lạc
C: A + lizin
a. Nhận xét về nhu cầu dinh dưỡng của chủng I và II với biotin và lizin. Tên gọi
kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng với mỗi chất?
b. Vì sao khi nuôi cấy chung, chủng I và chủng II đều mọc khuẩn lạc trên môi
trường tối thiểu?
2. Tế bào nấm men bị đột biến mất khả năng lên men được nuôi trong môi trường
không có oxy. Hãy cho biết tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân
được không? Giải thích.
3. Phân biệt bệnh di truyền với bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virut gây ra.
4. Cho biết kiểu dinh dưỡng của các nhóm vi sinh vật sau và giải thích: vi khuẩn
khử sunfat, vi khuẩn phản nitrat hóa, vi khuẩn và Archaea sinh mêtan, vi khuẩn
biến đổi cacbonhidrat thành axit hữu cơ và biến đổi protein thành axit amin.

1

Câu III: (5đ)
1. Cho 1 tủ ấm, 4 ống nghiệm, 1 lọ axit pyruvic, 1 lọ glucôzơ, 1 lọ chứa dịch
nghiền tế bào, 1 lọ chứa dịch nghiền ti thể, 1 máy phát hiện CO 2. Hãy bố trí 1 thí
nghiệm chứng minh hô hấp là quá trình thải CO2 .
2. Người ta đã sử dụng những phương pháp nào để xác định trạng thái đóng, mở
của khí khổng.
3. Một số tế bào có thể chịu được độ lạnh dưới 0 0C và độ nóng lớn hơn 500C. Hãy
giải thích các hiện tượng này.
4. Các vi khuẩn cố định đạm có những...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NGUYỄN HUỆ Năm học 2011 - 2012
Môn thi: Sinh học
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu I: (5 đ)
1. các ống nghiệm đựng dung dịch chứa các chất sau: tinh bột sắn dây, ADN,
dầu ăn. Lần lượt làm các thí nghiệm sau:
- đun tới nhiệt độ gần sôi với cả 3 chất rồi để nguội.
- cho enzim amilaza vào cả 3 chất vừa được xử lí nhiệt độ.
- cho muối mật vào cả 3 chất vừa được xử lí nhiệt độ.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, tính chất lí học, nh chất hóa học của mỗi chất bị thay
đổi như thế nào? Nêu các thay đổi (nếu có) và giải thích.
2. Nêu các chức năng chủ yếu của lưới nội chất. Cho một dụ về một loại tế bào
của người lưới nội chất hạt phát triển, một loại tế bào lưới nội chất trơn phát
triển và giải thích chức năng của c loại tế bào y.
3. Vì sao tế bào bình thường không thể gia tăng mãi về kích thước? Trong điều kiện
nào thì chọn lọc tự nhiên có thể làm cho sinh vật đơn bào gia tăng kích thước?
4. Bằng cơ chế nào tế bào có th ngừng việc tng hp một chất nhất đnh khi cần?
Câu II: (5 đ)
1. Sau đây kết quả nuôi cấy hai chủng vi khuẩn E. coli trên những môi trường
nuôi cấy khác nhau:
A B C
Chủng I - + -
Chủng II - - +
Hỗn hợp I + II + + +
A: môi trường tối thiểu (+) : có mọc khuẩn lạc
B: A + biotin ( -) : không mọc khuẩn lạc
C: A + lizin
a. Nhận xét về nhu cầu dinh dưỡng của chủng I II với biotin lizin. Tên gọi
kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng với mỗi chất?
b. sao khi nuôi cấy chung, chủng I chủng II đều mọc khuẩn lạc trên môi
trường tối thiểu?
2. Tế bào nấm men bị đột biến mất kh năng lên men được nuôi trong môi trường
không có oxy. Hãy cho biết tế bào đột biến này có tiến hành quá trình đường phân
được không? Giải thích.
3. Phân biệt bệnh di truyền với bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, virut gây ra.
4. Cho biết kiểu dinh dưỡng của các nhóm vi sinh vật sau giải thích: vi khuẩn
khử sunfat, vi khuẩn phản nitrat hóa, vi khuẩn Archaea sinh mêtan, vi khuẩn
biến đổi cacbonhidrat thành axit hữu cơ và biến đổi protein thành axit amin.
1
Đề thi HSG môn sinh lớp 12 - Trang 2
Đề thi HSG môn sinh lớp 12 - Người đăng: lamngoctuan81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi HSG môn sinh lớp 12 9 10 836