Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn sinh

Được đăng lên bởi Hang Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH – SINH HỌC 9
Năm học: 2013 – 2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm).
a. Thể dị bội là gì ? Trình bày cơ chế phát sinh, hậu quả của thể một nhiễm dạng XO ở
người.
b. Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu
dạng thể ba nhiễm khác nhau ?
Câu 2 (2,0 điểm).
Một số bà con nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần chỉ gây hậu quả xấu chứ
không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống.
Dựa trên những hiểu biết về kiến thức di truyền học, hãy cho biết nhận định đó đúng hay
sai ? Giải thích.
Câu 3 (2,0 điểm).
a. Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ?
b. Trình bày nguyên nhân của mối quan hệ cạnh tranh cùng loài ? Khi quần tụ cá thể tăng
quá mức cực thuận thì có thể xảy ra diễn biến gì đối với quần thể ?
Câu 4 (2,0 điểm).
Trong một phòng ấp trứng, ở điều kiện nhiệt độ cực thuận người ta thay đổi độ ẩm tương
đối của không khí. Kết quả thu được như sau:
Độ ẩm tương đối (%)
74
75
85
90
95
96
Tỉ lệ trứng nở (%)
0
5
90
90
5
0
a. Từ bảng số liệu trên, nêu nhận xét về sự phụ thuộc giữa tỉ lệ nở của trứng với độ ẩm
tương đối. Xác định giá trị giới hạn dưới, giới hạn trên và khoảng cực thuận của độ ẩm không
khí đối với sự nở của trứng.
b. Điều gì xảy ra nếu nhiệt độ phòng ấp trứng không duy trì ở nhiệt độ cực thuận ? Giải
thích.
Câu 5 (3,0 điểm).
a. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch
mã ? Trong quá trình phiên mã và dịch mã của một gen, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gen
đó có đột biến không ? Giải thích.
b. Cho giao phấn giữa cây hoa đỏ có kiểu gen AA với cây hoa trắng có kiểu gen aa được F1 có
1501 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Quan sát tế bào xôma của cây hoa trắng này dưới kính hiển vi quang
học, người ta thấy số lượng nhiễm sắc thể không thay đổi so với cây bố mẹ. Hãy giải thích cơ chế xuất hiện
cây hoa trắng ở F1 trong phép lai trên.
Câu 6 (3,0 điểm).
a. Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Cho phép lai P: AaBbDd x AaBbDd thì tỉ lệ các kiểu gen AabbDd; AaBbDd; aabbdd ở F1 là bao
nhiêu ?
b. Người ta đã sử dụng tác nhân gây đột biến, tác động vào giai đoạn giảm phân của các
tế bào sinh hạt phấn ở cây cà chua lưỡng bội. Kết quả có một cặp nhiễm sắc thể (mang cặp gen
Aa) phân li không bình thường. Cây cà chua có kiểu gen Aa trong thí nghiệm trên có thể phát
sinh cho những loại giao tử nào ? Biết hiệu quả của việc xử ...
ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH – SINH HỌC 9
Năm học: 2013 – 2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm).
a. Thể dị bội là gì ? Trình bày cơ chế phát sinh, hậu quả của thể một nhiễm dạng XO ở
người.
b. Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu
dạng thể ba nhiễm khác nhau ?
Câu 2 (2,0 điểm).
Một số bà con nông dân cho rằng: Tự thụ phấn, giao phối gần chỉ gây hậu quả xấu chứ
không có vai trò gì trong sản xuất và chọn giống.
Dựa trên những hiểu biết về kiến thức di truyền học, hãy cho biết nhận định đó đúng hay
sai ? Giải thích.
Câu 3 (2,0 điểm).
a. Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ?
b. Trình bày nguyên nhân của mối quan hệ cạnh tranh cùng loài ? Khi quần tụ cá thể tăng
quá mức cực thuận thì có thể xảy ra diễn biến gì đối với quần thể ?
Câu 4 (2,0 điểm).
Trong một phòng ấp trứng, ở điều kiện nhiệt độ cực thuận người ta thay đổi độ ẩm tương
đối của không khí. Kết quả thu được như sau:
Đ m tương đi (%) 74 75 85 90 95 96
Tỉ lệ trứng nở (%) 0 5 90 90 5 0
a. Từ bảng số liệu trên, nêu nhận xét về sự phụ thuộc giữa tỉ lệ nở của trứng với độ ẩm
tương đối. Xác định giá trị giới hạn dưới, giới hạn trên và khoảng cực thuận của độ ẩm không
khí đối với sự nở của trứng.
b. Điều gì xảy ra nếu nhiệt độ phòng ấp trứng không duy trì ở nhiệt độ cực thuận ? Giải
thích.
Câu 5 (3,0 điểm).
a. Nguyên tc b sung được th hin như thế nào trong quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dch
mã ? Trong quá trình phiên mã và dịch mã của một gen, nguyên tắc bổ sung bị vi phạm thì gen
đó có đột biến không ? Giải thích.
b. Cho giao phn gia cây hoa đcó kiu gen AA vi cây hoa trng có kiu gen aa đưc F
1
có
1501 cây hoa đvà 1 cây hoa trng. Quan sát tế bào xôma ca cây hoa trng y dưi kính hin vi quang
hc, ngưi ta thy s lưng nhim sắc th không thay đi so với cây b m. Hãy gii thích cơ chế xut hin
cây hoa trng F
1
trong phép lai trên.
Câu 6 (3,0 điểm).
a. Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Cho phép lai P: AaBbDd x AaBbDd thì tỉ lệ các kiểu gen AabbDd; AaBbDd; aabbdd ở F
1
là bao
nhiêu ?
b. Người ta đã sử dụng tác nhân gây đột biến, tác động vào giai đoạn giảm phân của các
tế bào sinh hạt phấn ở cây cà chua lưỡng bội. Kết quả có một cặp nhiễm sắc thể (mang cặp gen
Aa) phân li không bình thường. Cây cà chua có kiểu gen Aa trong thí nghiệm trên có thể phát
sinh cho những loại giao tử nào ? Biết hiệu quả của việc xử lí gây đột biến không đạt 100%.
Câu 7 (3,0 điểm).
Một hợp tử của một loài động vật có kiểu gen
Ab
aB
. Cặp gen Aa có 1650G, 1350A và số
lượng A của gen trội bằng 50% số lượng T của gen lặn. Cặp gen Bb có 675A, 825G và gen lặn
có số lượng từng loại nuclêôtit bằng nhau. Mỗi alen trong cặp gen dị hợp đều dài bằng nhau.
a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của mỗi gen.
b. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của toàn bộ các gen có trong hợp tử.
Page 1
Đề thi HSG môn sinh - Trang 2
Đề thi HSG môn sinh - Người đăng: Hang Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi HSG môn sinh 9 10 464